งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริศนาภูมิศาสตร์ไทย ชุดที่ 1 โดยครูแป้น ส. ภ. ตรัง spa.ac.th ครูนงลักษณ์ วันสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริศนาภูมิศาสตร์ไทย ชุดที่ 1 โดยครูแป้น ส. ภ. ตรัง spa.ac.th ครูนงลักษณ์ วันสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริศนาภูมิศาสตร์ไทย ชุดที่ 1 โดยครูแป้น ส. ภ. ตรัง spa.ac.th ครูนงลักษณ์ วันสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 0841846613 ภาพภูมิประเทศจากหอมรดกไทย

2 1. ดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรใด ก. คาบสมุทรอินโดจีน ข. คาบสมุทร มลายู

3 2. มีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นในน่านน้ำใด ก. มหาสมุทรอินเดีย ข. มหาสมุทร แปซิฟิก

4 3. ในฤดูร้อนลมกระแสใดพัดพาความชุ่มชื้น เข้ามาสู่ประเทศไทย ก. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ข. ลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ

5 4. พายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทร อินเดีย เรียกว่าอะไร ก. ไซโคลน ข. ไต้ฝุ่น

6 5. มีเมฆฝนปก คลุมน่านน้ำใด ก. อ่าวไทย ข. อ่าวตังเกี๋ย ค. อ่าวเบงกอล ง. อ่าวเมาะตะมะ

7 6. หัวใจ ฉันหล่น หายที่ จังหวัด เชียงราย 6. ฟ้าผ่าที่ จังหวัด กาญจน บุรี ก.ก. ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

8 7. ผม นายยิ้ม อยู่อุบลฯ 7. ผม นายบึ้ง อยู่ โคราช ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

9 8. โปรด เรียง หมายเลข ของจังหวัด เหล่านี้ ตามลำดับ... กระบี่ ตรัง พังงา นราธิวาส... ก. 2-13-6-4 ข. 13-10-6- 5 ค. 3-7-2-5 ง. 2-7-6-14

10 9. โปรด เรียง หมายเลข ของ จังหวัด เหล่านี้ ตามลำดับ... สุราษฎร์ ฯ ชุมพร นครศรีฯ... ก. 12-1-3 ข. 3-12-7 ค. 12-9-3 ง. 3-12- 11

11 10. โปรด เรียง หมายเลข ของจังหวัด เหล่านี้ ตามลำดับ... พัทลุง สงขลา ปัตตานี... ก. 7-11-5 ข. 11-5-4 ค. 7-10-11 ง. 10-5-4

12 11. โปรด เรียง หมายเลข ของจังหวัด เหล่านี้ ตามลำดับ... ยะลา ( ดี ) สตูล ( เด็ด ) ภูเก็ต ระนอง... ก. 14-10-8- 9 ข. 11-10- 8-1 ค. 14-5-6-9 ง. 4-10-8-6

13 12. รูปใดคือ แผนที่ภาคใต้ ก. รูปซ้ายและ ล่าง ข. รูปล่าง ค. รูปซ้าย ง. ไม่ใช่ทั้งสอง รูป

14 13. รูปใดคือแผนที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ก. รูปขวา ข. รูปซ้าย

15 14. ภาคใด ไม่ปรากฏใน แผนที่นี้ ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง ค. ภาค ตะวันตก ง. ภาค ตะวันออก

16 15. แผนที่รูปใดแสดงการแบ่งภาคโดย ใช้หลักภูมิศาสตร์ ก. รูปขวา ข. รูปซ้าย

17 16. โปรดเรียง สีของภาค กลาง ภาค ตะวันตก และ ภาคตะวันออก ให้ถูกต้อง ตามลำดับ ก. ฟ้า เขียว เหลือง ข. เหลือง เขียว ฟ้า ค. ส้ม เขียว เหลือง ง. ฟ้า เขียวน้ำ เงิน หมายเหตุ ๒๕๕๐ ปีมหามงคล เฉลิม พระชนมายุ ๘๐พรรษา ครูแป้นได้คิดค้นสร้างสรรค์ ทันใช้สื่อชุดนี้ประกอบการ สอน รายวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ( สาระภูมิศาสตร์ ) ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๐ ขอขอบพระคุณท่าน ผู้อำนวยการสมพงษ์ แคน ยุกต์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัด ตรังที่ได้จัดสรรคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ( ตามโครงการ NO PAPER) มาให้ครูแป้นได้ก้าว ไกลในเทคโนโลยี เป็นผลดี ยิ่งนักต่อนักเรียนสภาราชินี

18 17. ดินแดน ใด ไม่ ปรากฏใน แผนที่นี้ ก. ด้าม ขวานทอง ข. สยาม เมืองยิ้ม ค. ล้านนา ไทย ง. สุวรรณ ภูมิ

19 18. ภาพใดแสดงลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ของภาคกลาง ก. ขวาบน ข. ขวาล่าง ค. ซ้ายบน ง. ซ้ายล่าง

20 19. ภูมิประเทศรูปใดมักแสดงด้วย สี น้ำตาล ในแผนที่ ก. ซ้ายบน ข. ซ้ายล่าง ค. ขวา บน ง. ขวาล่าง

21 20. ภูมิประเทศรูปใดมักแสดงด้วย สี ฟ้า ในแผนที่ ก. ซ้ายบน ข. ซ้ายล่าง ค. ขวา บน ง. ขวาล่าง

22 21. รูปใดแสดงลักษณะของแม่น้ำใน ภาคใต้ ก. ขวาบน ข. ขวาล่าง ค. ซ้าย บน ง. ซ้ายล่าง

23 22. ภาพใดแสดงลักษณะภูมิประเทศ ในภาคอีสาน ก. ซ้ายบน ข. ซ้ายล่าง ค. ขวา บน ง. ขวาล่าง

24 ครูแป้นครับ ช่วยดึงหน้าผมออกทีครับ มีคำตอบซ่อนอยู่นะครับ เฉลย ตั้งแต่ข้อแรกถึง ข้อสุดท้ายตอบ ก. ทุก ข้อครับ น่า ( หน้า ) แปลกไหมล่ะครับ ติดต่อครูแป้นที่เว็บนี้นะ ครับ www.spa.ac.th ขอให้เธอเรียนรู้อย่างมีความสุข จากครูนงลักษณ์ วันสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 084184613


ดาวน์โหลด ppt ปริศนาภูมิศาสตร์ไทย ชุดที่ 1 โดยครูแป้น ส. ภ. ตรัง spa.ac.th ครูนงลักษณ์ วันสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google