งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเท ศ การเมืองการ ปกครอง ประเทศการเมืองการ ปกครอง ไทยประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข บรูไนสมบูรณาญาสิทธิราช ย์ พระราชาธิบดีเป็น ประมุข อินโดนีเ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเท ศ การเมืองการ ปกครอง ประเทศการเมืองการ ปกครอง ไทยประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข บรูไนสมบูรณาญาสิทธิราช ย์ พระราชาธิบดีเป็น ประมุข อินโดนีเ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเท ศ การเมืองการ ปกครอง ประเทศการเมืองการ ปกครอง ไทยประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข บรูไนสมบูรณาญาสิทธิราช ย์ พระราชาธิบดีเป็น ประมุข อินโดนีเ ซีย ประชาธิปไตยแบบ สาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็น ประมุข ลาวสังคมนิยม มีประธานประเทศเป็น ประมุข มาเลเซี ย แบบสหพันธรัฐ มีพระราชาธิบดีเป็น ประมุข เมียนมาแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็น ประมุข ฟิลิปปิน ส์ ประชาธิปไตยแบบ สาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็น ประมุข เวียดนา ม สังคมนิยม มีประธานาธิบดีเป็น ประมุข สิงคโปร์ประชาธิปไตยแบบ สาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็น ประมุข กัมพูชาประชาธิปไตยแบบ รัฐสภา มีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข

3

4 ประเท ศ ประชากรส่วน ใหญ่ นับถือศาสนา ประเ ทศ ประชากรส่วน ใหญ่ นับถือศาสนา ไทยพุทธบรูไนอิสลาม อินโดนี เซีย อิสลามลาวพุทธ มาเลเซี ย อิสลามเมียน มา พุทธ ฟิลิปปิน ส์ คริสต์เวียดน าม พุทธ สิงคโป ร์ พุทธกัมพูช า พุทธ ( นิกายเถร วาท )

5

6 ประเท ศ ภาษาราชการประเ ทศ ภาษาราชการ ไทย บรูไนมาเลย์ อินโดนี เซีย บาฮาซา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซี ย มาเลย์เมียน มา พม่า ฟิลิปปิน ส์ ฟิลิปิโนและ อังกฤษ เวียดน าม สิงคโป ร์ อังกฤษ จีน มาเลย์ และ ทมิฬ กัมพูช า เขมร

7

8 ประเท ศ เนื้อที่ประเท ศ เนื้อที่ ไทย 513,115 ตาราง กิโลเมตร บรูไน 5,765 ตาราง กิโลเมตร อินโดนี เซีย 2,019,358 ตารางกิโลเมตร ลาว 236,799 ตาราง กิโลเมตร มาเลเซี ย 333,403 ตาราง กิโลเมตร เมียน มา 678,034 ตาราง กิโลเมตร ฟิลิปปิน ส์ 299,536 ตาราง กิโลเมตร เวียดน าม 337,912 ตาราง กิโลเมตร สิงคโป ร์ 723.2 ตาราง กิโลเมตร กัมพูชา 181,036 ตาราง กิโลเมตร

9

10 ประเท ศ ประชากรประเ ทศ ประชากร ไทย 64 ล้านคนบรูไน 0.4 ล้านคน อินโดนีเ ซีย 238.2 ล้าน คน ลาว 6.3 ล้านคน มาเลเซี ย 28.9 ล้านคนเมียน มา 54 ล้านคน ฟิลิปปิน ส์ 98.7 ล้านคนเวียดน าม 87.9 ล้านคน สิงคโปร์ 5.2 ล้านคนกัมพูช า 14.7 ล้านคน


ดาวน์โหลด ppt ประเท ศ การเมืองการ ปกครอง ประเทศการเมืองการ ปกครอง ไทยประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข บรูไนสมบูรณาญาสิทธิราช ย์ พระราชาธิบดีเป็น ประมุข อินโดนีเ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google