งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเมืองการปกครองของประเทศในอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเมืองการปกครองของประเทศในอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเมืองการปกครองของประเทศในอาเซียน

2 ประเทศ การเมืองการปกครอง ไทย ประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข บรูไน สมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระราชาธิบดีเป็นประมุข อินโดนีเซีย ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ลาว สังคมนิยม มีประธานประเทศเป็นประมุข มาเลเซีย แบบสหพันธรัฐ มีพระราชาธิบดีเป็นประมุข เมียนมา แบบสาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ กัมพูชา ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

3 ศาสนาของประเทศในอาเซียน

4 ประเทศ ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนา ไทย พุทธ บรูไน อิสลาม อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ คริสต์ เวียดนาม สิงคโปร์ กัมพูชา พุทธ (นิกายเถรวาท)

5 ภาษาราชการของประเทศในอาเซียน

6 ประเทศ ภาษาราชการ ไทย บรูไน มาเลย์ อินโดนีเซีย บาฮาซาอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา พม่า ฟิลิปปินส์ ฟิลิปิโนและอังกฤษ เวียดนาม สิงคโปร์ อังกฤษ จีน มาเลย์ และทมิฬ กัมพูชา เขมร

7 เนื้อที่ของประเทศในอาเซียน

8 ประเทศ เนื้อที่ ไทย 513,115 ตารางกิโลเมตร บรูไน 5,765 ตารางกิโลเมตร อินโดนีเซีย 2,019,358 ตารางกิโลเมตร ลาว 236,799 ตารางกิโลเมตร มาเลเซีย 333,403 ตารางกิโลเมตร เมียนมา 678,034 ตารางกิโลเมตร ฟิลิปปินส์ 299,536 ตารางกิโลเมตร เวียดนาม 337,912 ตารางกิโลเมตร สิงคโปร์ ตารางกิโลเมตร กัมพูชา 181,036 ตารางกิโลเมตร

9 ประชากรของประเทศในอาเซียน

10 ประเทศ ประชากร ไทย 64 ล้านคน บรูไน 0.4 ล้านคน อินโดนีเซีย ล้านคน ลาว 6.3 ล้านคน มาเลเซีย 28.9 ล้านคน เมียนมา 54 ล้านคน ฟิลิปปินส์ 98.7 ล้านคน เวียดนาม 87.9 ล้านคน สิงคโปร์ 5.2 ล้านคน กัมพูชา 14.7 ล้านคน


ดาวน์โหลด ppt การเมืองการปกครองของประเทศในอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google