งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. บรูไน 1. บรูไน 2. กัมพูชา 2. กัมพูชา 3333.... ออออ ิิิิ นนนน โโโโ ดดดด นนนน ิิิิ เเเเ ซซซซ ีีีี ยยยย 4. ลาว 4. ลาว 5. มาเลเซี ย 5. มาเลเซี ย 6. พม่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. บรูไน 1. บรูไน 2. กัมพูชา 2. กัมพูชา 3333.... ออออ ิิิิ นนนน โโโโ ดดดด นนนน ิิิิ เเเเ ซซซซ ีีีี ยยยย 4. ลาว 4. ลาว 5. มาเลเซี ย 5. มาเลเซี ย 6. พม่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. บรูไน 1. บรูไน 2. กัมพูชา 2. กัมพูชา 3333.... ออออ ิิิิ นนนน โโโโ ดดดด นนนน ิิิิ เเเเ ซซซซ ีีีี ยยยย 4. ลาว 4. ลาว 5. มาเลเซี ย 5. มาเลเซี ย 6. พม่า 6. พม่า 7. ฟิลิปปิ นส์ 7. ฟิลิปปิ นส์ 8. สิงค์ โป 8. สิงค์ โป 9. ไทย 9. ไทย9. ไทย9. ไทย 10. เวียดนาม 10. เวียดนาม

3

4

5

6 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย มีพื้นที่ 331,689 ตาราง กิโลเมตร จากการสำรวจถึงเมื่อปี พ. ศ.2553 มีประชากร ประมาณ 88 ล้านคน ประมาณ 25% อาศัยอยู่ในเขตเมือง ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่ เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบ สังคมนิยมคอมมิวนิสต์

7

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt 1. บรูไน 1. บรูไน 2. กัมพูชา 2. กัมพูชา 3333.... ออออ ิิิิ นนนน โโโโ ดดดด นนนน ิิิิ เเเเ ซซซซ ีีีี ยยยย 4. ลาว 4. ลาว 5. มาเลเซี ย 5. มาเลเซี ย 6. พม่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google