งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) มีพื้นที่ทั้งหมด 329,758 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดน สองส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) มีพื้นที่ทั้งหมด 329,758 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดน สองส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) มีพื้นที่ทั้งหมด 329,758 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดน สองส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู มี พรมแดนทิศเหนือติดประเทศไทย และทิศใต้ติดกับสิงคโปร์ ประกอบด้วย 11 รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์ และปะลิส ส่วนที่สองคือ มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่ บนเกาะบอร์เนียว ( กาลิมันตัน ) มี พรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซีย และมี พรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์และซารา วัก นอกจากนี้ ยังมี เขตการปกครอง ภายใต้สหพันธรัฐ อีก 3 เขต คือ กรุง กัวลาลัมเปอร์ ( เมืองหลวง ) เมืองปุตรา จายา ( เมืองราชการ ) และเกาะลาบวน ชื่อของ ประเทศมาเลเซีย ถูกตั้งขึ้นเมื่อ พ. ศ. 2506 โดย มีความหมายรวมเอา สหพันธรัฐมาลายา, สิงค์โปร์, ซา บาห์, ซาราวัก และบรูไน เข้าด้วยกัน คำว่า มาเลเซีย เดิม เคยถูกใช้เป็นชื่อเรียกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน ส่วนที่เป็นหมู่เกาะมาก่อน ในส่วนของภาษา ประเทศ มาเลเซีย มีภาษา " มาเลย์ " เป็นภาษาราชการ และมี ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ โดยประชากรนับถือ ศาสนา อิสลาม (60%) รองลงมาคือ พุทธ (19%) และ คริสต์ (12%) ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบ รัฐสภา ประมุขแห่งรัฐมีตำแหน่งเป็นพระราชาธิบดี

3 ประกอบด้วยส่วนหลักๆห้าส่วน คือ โล่ เสือโคร่งสองตัว พระจันทร์เสี้ยวสีเหลือง และ ดาวสีเหลือง 14 แฉก และแถบ ผ้า ตราแผ่นดินของมาเลเซียนี้ สืบทอดมาจากตราแผ่นดิน สหพันธรัฐมาลายาระหว่างที่ เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ตราในปัจจุบันจึงมีอิทธิพลของ ตราแบบตะวันตกอยู่มาก เสือโคร่ง สหพันธรัฐมาลายาอังกฤษ "Bersekutu Bertambah Mutu" อันมี ความหมายว่า " ความเป็นเอกภาพคือ พลัง "

4

5 ตึกแฝด เปโตรนาส ตึก แฝดสูงที่สุดของโลก สัญลักษณ์แห่งความ รุ่งเรือง

6 จตุรัสเมอร์เดก้า (Merdeka Square) ตั้งอยู่ตรงข้ามอาคารสุลต่านอับดุล ซาหมัด โดดยคำว่า Merdeka เป็นภาษามาเลย์ มี ความหมายว่า เอกราช เนื่องด้วยสถานที่นี้ เป็นที่ตั้งของเสาธงสูง 95 เมตร ซึ่งเคยได้ ชื่อว่าเป็นเสาธงที่สูงที่สุดในโลกมาก่อน

7 ปุตราจายา (Putrajaya) เป็นเมืองใหม่ เกิดขึ้นจาก แนวความคิดของอดีตนายกรัฐมนตรี ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด ป้อมเอ ฟาโมซา (A’ Famosa) สัญลักษณ์แห่งมะละกา หมู่เกาะเปร์เฮินเตียน (Perhentian Islands)

8 เรียนรู้ประเทศ.. มาเลเซีย


ดาวน์โหลด ppt ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) มีพื้นที่ทั้งหมด 329,758 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดน สองส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google