งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Five Bases of Power. Reward Power อำนาจที่เกิดจากการให้รางวัล เกิดจากความสามารถในการกำหนดว่า พนักงานคนใดจะเป็นผู้ได้รับรางวัล เนื่องจากรางวัลเป็นสิ่งมีค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Five Bases of Power. Reward Power อำนาจที่เกิดจากการให้รางวัล เกิดจากความสามารถในการกำหนดว่า พนักงานคนใดจะเป็นผู้ได้รับรางวัล เนื่องจากรางวัลเป็นสิ่งมีค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Five Bases of Power

2 Reward Power อำนาจที่เกิดจากการให้รางวัล เกิดจากความสามารถในการกำหนดว่า พนักงานคนใดจะเป็นผู้ได้รับรางวัล เนื่องจากรางวัลเป็นสิ่งมีค่า ดังนั้นคนที่ สามารถให้รางวัล บุคลากรในองค์กร จึงมีอำนาจเหนือพฤติกรรมของบุคคล อื่นได้ ผู้จัดการอาจควบคุมพฤติกรรม บุคคลผ่านการสนับสนุน ให้พนักงาน เลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่ง การเพิ่ม เงินเดือนและอื่น ๆ

3 ตัวอย่าง อำนาจที่เกิดจากการ ให้รางวัล

4 Coercive Power อำนาจที่เกิดจากการบังคับ เกิด จากความสารถที่จะทำให้คนอื่นกลัว การขู่ว่าจะลงโทษหากไม่ประพฤติหรือ ปฏิบัติตาม จึงเป็นวิธีการขอร้องให้ ยินยอม (Invoking Compliance) ที่ รุนแรง เราอาจได้พบเห็นตัวอย่างการ ลงโทษมากมายในองค์กร เช่น การตัด เงินเดือน การลดขั้นลดตำแหน่ง การ สั่งพักงานชั่วคราว การงดบำเหน็จ รางวัล และการไล่ออกจากงาน เป็น ต้น

5 ตัวอย่าง อำนาจที่เกิดจาก การบังคับ การตัดเงินเดือน การสั่งพักงานชั่วคราว

6 Legitimate Power อำนาจตามกฎหมาย เป็น อำนาจที่มีตามตำแหน่งสายการ บังคับบัญชา ซึ่งเป็นอำนาจอัน ชอบธรรมของผู้บังคับบัญชา ที่ใช้ สั่งการ ควบคุมหรือมอบหมาย งานให้กับผู้บังคับบัญชา โดยผู้ใต้ บังคับเต็มใจและยอมรับ เพราะว่า เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตาม มี แหล่งที่มา 2 ทาง

7 1. เงื่อนไขทางสังคม (Social Conditioning) บุคคลจะถูกสร้าง เงื่อนไขให้ปฏิบัติตามผู้มีอำนาจ ตั้งแต่วัยเด็กและผู้ใหญ่ 2. การระบุให้มีอำนาจหน้าที่ (Designation) ในองค์กร บุคคลอาจ มีอำนาจเนื่องจากเขาได้รับอำนาจมา จากผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ครอบครอง อำนาจนั้นอย่างถูกต้อง เช่น ประธาน บริษัทมอบอำนาจให้รองประธาน สามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญๆของ บริษัทได้

8 Referent Power อำนาจที่เกิดจากการอ้างอิง เกิดจาก บุคคลที่มีบุคลิกภาพดีหรือมีคุณลักษณะ พิเศษอื่น จนเกิดอำนาจขึ้นในตนเอง ลักษณะของบุคคล กิริยาท่าทาง ค่านิยม และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ สามารถทำให้ดึงดูดผู้อื่นให้เกิดความชื่นชม ชักจูง ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาอยากทำ ตาม อำนาจลักษณะนี้ มักจะใช้ในเรื่องของ การตลาด เช่นการโฆษณา ที่อาศัยผู้มี ชื่อเสียงแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดย หวังผลให้ลูกค้าซื้อสินค้าเพราะต้องการ เลียนแบบพฤติกรรม และอยากเป็นเหมือนผู้ มีชื่อเสียงนั้น

9 ตัวอย่าง อำนาจที่เกิดจากการ อ้างอิง

10 Expert Power อำนาจที่เกิดจากความ เชี่ยวชาญ เกิดจากที่บุคคลมี ความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน จนเป็นที่ยอมรับและสามารถให้ คำแนะนำ สอนงานและการให้ คำปรึกษาแก่คนอื่นได้ บุคลากรจึง มักขอคำปรึกษาและปฏิบัติตาม คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนั้น

11 ตัวอย่าง อำนาจที่เกิดจาก ความเชี่ยวชาญ

12 ความแตกต่างระหว่าง Five Power Bases แบ่งได้โดย อำนาจที่เป็น ทางการและไม่เป็นทางการ อำนาจที่ เป็นทางการ ได้แก่ อำนาจที่เกิดจาก การให้รางวัล อำนาจที่เกิดจากการ บังคับ และอำนาจตามกฎหมาย อำนาจที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ อำนาจที่เกิดจากความ เชี่ยวชาญ และอำนาจที่เกิดจากการ อ้างอิง

13 อำนาจที่ไม่เป็นทางการจะมีผลที่ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของ พนักงาน แต่อำนาจที่เป็นทางการจะ ส่งผลต่อพฤติกรรมของพนักงานอย่าง ทันที แต่ถึงแม้จะทำให้พนักงาน ตอบสนองอย่างรวดเร็ว แต่ก็มองข้าม ความเห็นชอบของพนักงานไป เช่น พนักงานยินยอมทำตามคำสั่ง ของ ผู้จัดการ แต่ก็ยังรู้สึกขุนเคืองที่ถูกบังคับ


ดาวน์โหลด ppt The Five Bases of Power. Reward Power อำนาจที่เกิดจากการให้รางวัล เกิดจากความสามารถในการกำหนดว่า พนักงานคนใดจะเป็นผู้ได้รับรางวัล เนื่องจากรางวัลเป็นสิ่งมีค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google