งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ. ปัญหากิจกรรมปราชญ์  ปัญหาจากอุทกภัย  ปราชญ์ยังไม่ได้รับ GAP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ. ปัญหากิจกรรมปราชญ์  ปัญหาจากอุทกภัย  ปราชญ์ยังไม่ได้รับ GAP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

2 ปัญหากิจกรรมปราชญ์  ปัญหาจากอุทกภัย  ปราชญ์ยังไม่ได้รับ GAP

3 ปัญหาและอุปสรรค การเลี้ยงในบ่อดิน  ขาดปัจจัยในการผลิต ( เงินทุน, เครื่องมือและอุปกรณ์ )  ขาดความรู้ในด้านการเลี้ยง และมาตรฐาน GAP  ปริมาณน้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง

4 ปัญหาและอุปสรรค การเลี้ยงในกระชัง  อยู่ระหว่างการต่ออายุทะเบียนฟาร์ม  ปลาตาย  ขาดแคลนลูกพันธุ์  อยู่ระหว่างการขออนุญาตเลี้ยงปลาในที่ สาธารณะ

5 ปัญหาของกลุ่มเกษตรกร และ เกษตรกรรายเดี่ยว  อยู่ระหว่างการขออนุญาตเลี้ยงปลาในที่ สาธารณะ  ขาดความรู้ในด้านการเลี้ยงและมาตรฐาน GAP  ไม่ให้ความสำคัญที่จะขึ้นทะเบียนฟาร์ม  ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีให้กับ อบต. หรือ กรมเจ้าท่า  ไม่มีเวลาในการให้ข้อมูล  การตลาด

6 ปัญหาในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่  นัดหมายเกษตรกร  มีการเปลี่ยนแปลงแผนงานบ่อย  แบบฟอร์มล่าช้าทำให้มีเวลาในการทำงาน น้อย  เกิดปัญหาในการส่งมอบงานให้กับศูนย์เพราะ มีการเปลี่ยนแผนงาน

7 ปัญหาความพร้อมเกษตรกรสู่ มาตรฐาน GAP  กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรอยู่ระหว่างการขออนุญาต เลี้ยงในที่สาธารณะ  เกษตรกรยังไม่ขึ้นทะเบียนฟาร์ม  ขาดการจัดการด้านสุขลักษณะฟาร์ม  เกษตรกรบางรายเลี้ยงปลาเพื่อยังชีพไม่สามารถที่จะ พัฒนาสู่มาตรฐาน GAP  เอกสารไม่พร้อมในการขอขึ้นทะเบียนฟาร์ม ( โฉนด ที่ดินยังไม่แบ่งแยก )

8 ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ  ควรจัดการสัมมนาเจ้าหน้าที่ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ในปีต่อไป  ขาดความชัดเจนของระยะเวลาการจ้างงาน  มีปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับ เกษตรกร  ควรมีงบประมาณในส่วนการจัดประชุมแนะนำ โครงการ

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ. ปัญหากิจกรรมปราชญ์  ปัญหาจากอุทกภัย  ปราชญ์ยังไม่ได้รับ GAP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google