งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ในบ่อซิเมนต์. ปลาดุกบิ๊กอุย เป็นปลาที่เกิด จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปลา ดุกอุย (Clarias macrocephalus) เพศเมียกับปลาดุกเทศ (Clarias.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ในบ่อซิเมนต์. ปลาดุกบิ๊กอุย เป็นปลาที่เกิด จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปลา ดุกอุย (Clarias macrocephalus) เพศเมียกับปลาดุกเทศ (Clarias."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ในบ่อซิเมนต์

2 ปลาดุกบิ๊กอุย เป็นปลาที่เกิด จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปลา ดุกอุย (Clarias macrocephalus) เพศเมียกับปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) เพศผู้ที่มีถิ่นกำเนิดใน ทวีปแอฟริกาในปัจจุบันปลาดุกบิ๊ก อุย เป็นที่นิยมเลี้ยง เนื่องจากเลี้ยง ง่าย โตเร็ว ทนทาน ต่อโรค และ สภาพแวดล้อมได้ดี เป็นที่นิยม บริโภค และราคาถูก

3 การเตรียมบ่อ กำจัดฤทธิ์ปูนในบ่อให้หมด สภาพน้ำที่เลี้ยงต้องเป็นกลางหรือด่าง เล็กน้อย ระดับน้ำ เริ่มแรกควรลึกประมาณ 40-50 เซนติเมตร ปล่อยลูกปลา ขนาด 2-3 นิ้ว ในอัตรา 50- 70 ตัวต่อตารางเมตร เพิ่มระดับน้ำ 5-10 เซนติเมตรต่อสัปดาห์ ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 3-5 เดือน ปลาจะเจริญเติบโตประมาณ 200-400 กรัมต่อตัว อัตรารอดประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์

4

5

6 ชนิดของอาหาร อาหารปลากินเนื้อ เม็ดเล็ก โปรตีน ไม่ต่ำกว่า 30% อาหารปลากินเนื้อ เม็ดใหญ่ โปรตีน ไม่ต่ำกว่า 25% หรือสามารถให้อาหารอื่น ๆ ทดแทน อาหารเม็ดได้ ไส้ไก่ ปลาเป็ด รำละเอียด เศษผัก, เศษอาหาร

7 การให้อาหาร ควรให้วันละ 2 ครั้ง ( เช้า, เย็น ) เมื่อปลา ไม่กินอาหารควรหยุดให้ ทันที

8

9 สิ่งที่จำเป็น ต้องถ่ายเทน้ำ เพื่อป้องกันน้ำ เสีย ถ่ายเทน้ำ 1/3 ของน้ำในบ่อ ทุก 2 สัปดาห์ ในยามปกติ วัดขนาดปลาที่ใกล้เคียงกันอยู่ ในบ่อเดียวกัน ทยอยจับปลาขนาดใหญ่ บริโภคหรือจำหน่าย

10

11 วิธีป้องกันการเกิดโรคในปลา ดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยง 1. ควรเตรียมบ่อและน้ำตามวิธีการที่ เหมาะสมก่อนปล่อยลูกปลา 2. ซื้อพันธุ์ปลาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่า แข็งแรง และปราศจากโรค 3. หมั่นตรวจดูอาการของปลาอย่าง สม่ำเสมอ ถ้าเห็นผิดปกติต้องรีบหา สาเหตุและแก้ไขโดยเร็ว 4. เปลี่ยนถ่ายน้ำจากระดับพื้นบ่ออย่าง สม่ำเสมอ 5. อย่าให้อาหารจนเหลือ

12 แนวโน้มตลาด 1. เกษตรกรนิยมเลี้ยงเป็นจำนวนมาก ส่งผล ให้ราคาปลาดุก ไม่เคลื่อนไหวมาก นัก 2. อุปนิสัยของคนไทย ซึ่งนิยมบริโภคเนื้อ ปลา ถ้าสามารถลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ ราคาต่ำลง จะทำให้การบริโภคสูงขึ้น 3. ผลผลิตจากธรรมชาติลดลงอัน เนื่องมาจากแหล่งน้ำเสื่อมโทรมก็จะมีผล ทำให้การบริโภคปลาจากการเพาะเลี้ยง มากขึ้น 4. ในปัจจุบันมีการรณรงค์ให้บริโภคอาหาร โปรตีนจากเนื้อปลา เพราะให้โปรตีนสูง ย่อยง่ายและมีราคาถูก


ดาวน์โหลด ppt การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ในบ่อซิเมนต์. ปลาดุกบิ๊กอุย เป็นปลาที่เกิด จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปลา ดุกอุย (Clarias macrocephalus) เพศเมียกับปลาดุกเทศ (Clarias.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google