งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิกฤต หรือโอกาสต่อภาคปศุสัตว์ไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิกฤต หรือโอกาสต่อภาคปศุสัตว์ไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิกฤต หรือโอกาสต่อภาคปศุสัตว์ไทย
พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

2 1 Standard 1 Law 1 World 2 2

3 เตรียมตัวเป็นคนไทยสัญชาติอาเซียน
ภาษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์อาเซียนและเอเชีย การแข่งขันไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย เป็นนักธุรกิจภายใต้ทุนนิยมใหม่ CAPIRONISM? เป็นผู้บริโภคที่มีคุณภาพ ต้อนรับเทคโนโลยีใหม่ GENETICS, ROBOTICS, NANOTECNOLOGY, INTERNET 3

4 AEC ได้หรือเสีย? ที่มา: สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

5 ตลาดเนื้อสุกรใน ASEAN* ที่มา * สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
หน่วย : ตัน ไทยส่งออกไป สิงคโปร์ (แปรรูป) มาเลเซีย (สดแช่แข็ง) เวียดนาม อื่นๆ 2550 n.a. 65 2551 92 7 22 2552 116 6 47 2553 89 181 2 33 2554 (f) 190 36 ที่มา * สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก

6 อุปสรรคที่มิใช่ภาษีหมดไป ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง
AEC โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats) ภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ อุปสรรคที่มิใช่ภาษีหมดไป นำเข้าวัตถุดิบ /กึ่งสำเร็จรูป จาก AEC ที่มึความได้เปรียบด้านราคา/คุณภาพ เกิดคู่แข่งใหม่จากอาเซียน ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง ตลาดใหญ่ขึ้น: economy of scale ต้นทุนของคู่แข่งอาจต่ำลงด้วย การลงทุนในอาเซียนทำได้โดยเสรี สามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่เหมาะเป็นแหล่งผลิต คู่แข่งจะเข้ามาแข่งถึงในเขตแดนเรา ใช้ CLMV เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC เป็นฐานการผลิตร่วม บริษัทในอุตสาหกรรมรองรับ หรือเคยผลิตส่งบริษัทแม่ อาจถูกแย่งลูกค้า โดยคู่แข่งในประเทศอื่นที่ได้เปรียบกว่าในการเป็นฐานการผลิต ที่มา: สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ 6 6

7 โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats)
AEC โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats) ภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ อุปสรรคที่มิใช่ภาษีหมดไป ขยายการส่งออกเพิ่มขึ้นไปยังอาเซียน สามารถนำเข้าวัตถุดิบ /กึ่งสำเร็จรูป จากอาเซียนที่มีความได้เปรียบกว่าด้านราคา/คุณภาพ โอกาสส่งออกสินค้าใหม่ที่เคยมีภาษีสูง ไปยังตลาดอาเซียน สินค้าประเภทเดียวกันจากอาเซียนเข้ามาแข่ง ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง ตลาดใหญ่ขึ้น: เกิด economy of scale ต้นทุนของคู่แข่งก็อาจต่ำลงด้วย ทำธุรกิจบริการ ในอาเซียนได้อย่างเสรี ไปตั้งธุรกิจ หรือขยายบริการในอาเซียนได้ ธุรกิจบริการของอาเซียนจะเข้ามาแข่งในไทย แรงงานฝีมือเคลื่อนย้ายได้โดยเสรี แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ อาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ ถ้าที่อื่นมีสิ่งจูงใจกว่า ที่มา: สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ 7 7

8 โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats)
AEC โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats) การลงทุนเสรีในอาเซียน ใช้ AEC เป็นฐานการผลิตร่วม สามารถย้ายฐานการผลิตทั้งหมด/บางส่วนไปยังอาเซียนอื่นที่เหมาะเป็นแหล่งผลิต เพื่อเสริมความสามารถแข่งขัน ใช้ CLMV เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC คู่แข่งอาเซียนอาจจะเข้ามาแข่งในเขตแดนเราเพื่อมาใช้ความได้เปรียบ ของปัจจัยการผลิตบางอย่าง ความร่วมมือด้าน การอำนวยความสะดวกทางการค้า ระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคสะดวกและถูกลง ต้นทุนโลจิสติกส์ของคู่แข่งในอาเซียนก็จะลดลงด้วย หากเขาดีกว่า ได้เปรียบด้านภาษีนำเข้าเมื่อเทียบกับสินค้าของประเทศคู่แข่งอื่นในตลาดคู่ค้าเหล่านี้ FTA อาเซียนกับคู่ค้าต่างๆ ASEAN +1, +3, +6 นอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศอาเซียนแล้วยังมีคู่แข่งเพิ่มจากประเทศ +3 หรือ +6 ที่มา: สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ 8 8

9 การอำนวยความสะดวกทางการค้า
AEC โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats) ความร่วมมือด้าน การอำนวยความสะดวกทางการค้า ระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคสะดวกและถูกลง การลดต้นทุนของคู่แข่งในอาเซียน ฐานธุรกิจอยู่ที่ใดก็ได้ในอาเซียน แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ ทำธุรกิจบริการได้โดยเสรี อาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ มีความได้เปรียบทางภาษีนำเข้ากว่าประเทศคู่แข่งอื่นที่อยู่นอกอาเซียน FTA อาเซียนกับคู่ค้าต่างๆ ASEAN +1, +3, +6 นอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศอาเซียนแล้วยังมีเพิ่มอีก 3 หรือ 6 ที่มา: สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ 9 9

10 ภาคสินค้า ภาษีศุลกากร กฎถิ่นกำเนิดสินค้า มาตรฐาน 10

11 ยกเว้น ตั้งแต่ปี 2010 ไทยลดภาษี ให้ประเทศอาเซียนเหลือ 0%
ไม้ตัดดอก (กุหลาบ คาร์เนชั่น กล้วยไม้) เมล็ดพันธุ์ กาแฟ เนื้อมะพร้าวแห้ง ที่ยังคงมีอัตราภาษี 0 – 5% มีประกาศฯ ยกเลิกโควตาภายใต้ AFTA เกือบทุกรายการแล้ว

12 คงภาษีไว้ที่ 40% ถึงปี 2015 และหลังจากนั้น จะลดเหลือ 35%
สินค้าอ่อนไหวสูง ประเทศ สินค้า อัตราภาษี อินโดนีเซีย ข้าว ลดภาษีเป็น 25% ในปี 2015 (2558) น้ำตาล ลดจาก 30-40% เป็น 5-10% ในปี 2015 (2558) มาเลเซีย 20% ในปี 2010 (2553) ฟิลิปปินส์ คงภาษีไว้ที่ 40% ถึงปี 2015 และหลังจากนั้น จะลดเหลือ 35% 12

13 สินค้าอ่อนไหว บรูไน (2) กาแฟ / ชา กัมพูชา (6)
กัมพูชา (6) สัตว์ปีกมีชีวิต / เนื้อสัตว์ปีก / เนื้อปลา / กล้วยไม้และไม้ตัดดอกบางชนิด / พืชผัก / ผลไม้ ลาว (12) สัตว์มีชีวิตและสัตว์เลี้ยงสำหรับใช้งานและทำพันธุ์ / สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต / เนื้อ ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของโค กระบือ สุกร / เนื้อ ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีก / ปลามีชีวิต / ไข่สัตว์ปีกทั้งเปลือก / เครื่องในสัตว์ / พืชผักสด / พืชผักแช่เย็นแช่แข็ง / มันสำปะหลัง มันเทศ มันอื่นๆ / ลูกนัต สดหรือแห้ง และผสมผลไม้แห้ง / ผลไม้ มาเลเซีย (13) สุกรมีชีวิต / สัตว์ปีกมีชีวิต / เนื้อสุกร / เนื้อไก่แช่เย็นแช่แข็ง ไม่ได้ตัดเป็นชิ้น / นมและครีมมีไขมันเกินร้อยละ 6 / ไข่ไก่ ไข่เป็ด / ต้นยางติดตา / กะหล่ำ / ผลไม้ / กาแฟไม่ได้คั่ว ไม่ได้สกัดคาเฟอีนออก / เมล็ดยาง / ไผ่ หวาย พืชใช้ถักสาน / ยาสูบ ซิการ์ บุหรี่ พม่า (7) ถั่วลันเตา ถั่วบีน / กาแฟยังไม่ได้คั่ว / ชาเขียว / ข้าว / น้ำตาลดิบ / รังไหม ไหมดิบ เศษไหม / ฝ้าย เศษฝ้าย ฟิลิปปินส์ (6) สุกรมีชีวิต / สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต / เนื้อสุกร / เนื้อสัตว์ปีกและเครื่องใน / มันสำปะหลัง มันเทศ / ข้าวโพด ข้าวซอร์กัม เวียดนาม (9) สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต / เนื้อและเครื่องในไก่ ไก่งวง เป็ด / เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของกบ กระต่าย / ไข่ / พืช กุหลาบ ต้นโรโดเดนดรอน ต้นชวนชม / ส้ม มะนาว เกรปฟรุต / ข้าว / ไส้กรอก / น้ำตาลจากอ้อยหรือหัวบีท ไทย (4) ไม้ตัดดอก / มันฝรั่ง / กาแฟ / เนื้อมะพร้าว 13

14 ไม่มีกำแพงภาษีอีกต่อไป ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน
แต่สิ่งที่ยังคงอยู่.... มาตรการที่มิใช่ภาษี NTBs

15 การขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษี NTBs
ยกเลิกเป็นระยะ NTBs ชุดที่ 1 NTBs ชุดที่ 2 NTBs ชุดที่ 3 ยกเลิกภายใน 1มค.2551(2008) ยกเลิกภายใน 1มค.2552(2009) อาเซียน5 ภายใน 1มค.2553(2010) ฟิลิปปินส์ ภายใน 1มค.2555(2012) CLMV ภายใน 1มค.2558(2015) NTBs : Non-Tariff Barriers 15

16 ตลาดไก่ใน ASEAN* ไทยส่งออกไป สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์
หน่วย : ตัน ไทยส่งออกไป สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อื่นๆ 2550 8,270 1,300 9,700 2551 10,100 770 13,000 51 2552 9,626 904 8,405 24 2553 11,678 3,633 3,841 1,486 ฟิลิปปินส์ : มีแนวโน้มจะกำหนดมาตรฐานนำเข้าและ เข้มงวดกับมาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชมากขึ้น ** ขณะนี้ ไทยยังส่งออกไก่แปรรูป ไปฟิลิปปินส์ไม่ได้ ที่มา: * สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ** กรมส่งเสริมการส่งออก

17 การค้าสินค้า VS การค้าบริการ
ภาษีศุลกากร กฎถิ่นกำเนิดสินค้า มาตรฐาน สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ บุคลากรต่างชาติเดินทางเข้ามาให้บริการในประเทศ

18 การเปิดเสรีการค้าบริการ
การเปิดเสรีการค้าบริการ หมายถึง การยกเลิกข้อจำกัด/อุปสรรคต่อการให้บริการทุกรูปแบบ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในธุรกิจบริการ ให้ต่างชาติเข้ามาทำงานได้มากขึ้น ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

19 เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้นักลงทุนสัญชาติอาเซียน ในสาขาบริการต่างๆ
การเปิดเสรีการค้าบริการ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้นักลงทุนสัญชาติอาเซียน ในสาขาบริการต่างๆ สาขาเร่งรัด: เทคโนโลยีสารสนเทศ/ สุขภาพ/ท่องเที่ยว/ การบิน ปี 2549 (2006) ปี 2551 (2008) ปี 2553 (2010) ปี 2556 (2013) ปี 2558 (2015) 49% 51% 70% 2551(2008)2553(2010)2556(2013)2558(2015)สัดส่วนถือหุ้นของอาเซียนในสาขา PIS*4 สาขา(ICT, สุขภาพ, ท่องเที่ยว, การบิน)ไม่น้อยกว่า51%ไม่น้อยกว่า70%PIS เพิ่มสาขา โลจิสติกส์ 49%51%70%สาขาอื่นๆ49%51%-70% โลจิสติกส์ 49% 51% 70% สาขาอื่นๆ 30% 49% 51% 70% ขณะนี้ สมาชิกอาเซียนอยู่ระหว่างการยื่นข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2553 โดยสาระสำคัญคือ การอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียน ถือหุ้นได้ไม่ต่ำกว่า 51% และ 70% ในสาขาเร่งรัด (เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ ท่องเที่ยว การบิน )รวมทั้งลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด 19 19

20 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ASEAN Economic Community: AEC กรอบเวลาการลด/ยกเลิกภาษีภายใต้ ATIGA เวียดนาม ลาวและพม่า 2015 กัมพูชา AFTA rate = 0 % สำหรับประเทศ CLMV AFTA rate = 0 % ASEAN 6 ไทย: 8,824 รายการจาก 11,030 รายการ AFTA rate = 0 % สำหรับ ASEAN ทุกประเทศ AFTA rate = 0 % ASEAN 6 (ทุกรายการ) 2007 2010 2012 2015 สินค้าอ่อนไหวที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้อง ลดภาษีเหลือ %: น้ำตาล (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์) ข้าว (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์) กาแฟ (บรูไน) ปศุสัตว์ (กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์) ไม้ตัดดอก (กัมพูชา มาเลเซีย) ผัก ผลไม้ พืชตระกูลถั่ว (กัมพูชา มาเลเซีย) เมล็ดพันธุ์ (มาเลเซีย) มันสำปะหลัง (ฟิลิปปินส์) สินค้าอ่อนไหวที่ไทย ต้องลดภาษีเหลือ 0% ไม้ตัดดอก มันฝรั่งสำหรับเพาะปลูก เมล็ดกาแฟ เนื้อมะพร้าวแห้ง 20

21 เครื่องมือที่จะส่งเสริมโอกาสการค้าสินค้า ของไทยใน ASEAN
2007 2010 2012 2015 การยกเลิก มาตรการ NTB กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด สินค้าเปิดกว้าง มากขึ้น สินค้าที่ไทย มีศักยภาพใน การแข่งขัน/ส่งออก การปรับประสาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์/ กฎระเบียบทางเทคนิค การจัดทำความตกลง ยอมรับร่วม เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์/ ยานยนต์และชิ้นส่วน/เคมีภัณฑ์/ ยาง/พลาสติก/อาหาร แปรรูป/สินค้าเกษตร และปศุสัตว์/ประมง/ สิ่งทอ/ ผลิตภัณฑ์ไม้ (การขึ้นทะเบียน การออกใบรับรอง การตรวจสอบ ฉลากอาหาร) การจัดทำระบบด้านกฎระเบียบ ให้เป็นหนึ่งเดียว การลดต้นทุนด้วยการ อำนวยความสะดวก ด้านพิธีการศุลกากร 3 Cs: Commit, Concert, Connect (ASW: ASEAN Single Window, Self Certification)

22 การเตรียมความพร้อมของไทย
สำหรับสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ (1/2) 2007 2010 2012 2015 พัฒนาขีดความ สามารถในการแข่งขัน บริหารต้นทุน ศึกษาโอกาส ของการตลาด ดำเนินกลยุทธ์ฯ เชิงรุก เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์/ ยานยนต์และชิ้นส่วน/เคมีภัณฑ์/ ยาง/ พลาสติก/อาหารแปรรูป/ สินค้าเกษตร และปศุสัตว์/ ประมง/สิ่งทอ/ ผลิตภัณฑ์ไม้ สร้างแบรนด์ ของเราเองในไทย พัฒนา/สร้างความ สัมพันธ์กับภาคเอกชน ของสมาชิกอาเซียนอื่น Friendly competition ร่วมกันสร้างสรรค์การค้า ของอาเซียนเชิงบูรณา ให้แข่งขันได้ในตลาดโลก การเข้าไปลงทุนหรือร่วมลงทุนกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ขวนขวายหาวัตถุดิบจาก กลุ่มประเทศอาเซียนมากกว่า นำเข้าจากประเทศ นอกอาเซียน วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของ อุตสาหกรรมไทย และวาง position ของสินค้า

23 การเตรียมความพร้อมของไทย
สำหรับสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ (2/2) 2007 2010 2012 2015 พัฒนา ศักยภาพ ของบุคลากร ฝึกฝนการพูดภาษา อังกฤษและภาษาอื่นๆ ในอาเซียน/คู่เจรจา ทำ R & D เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์/ ยานยนต์และชิ้นส่วน/เคมีภัณฑ์/ ยาง/ พลาสติก/อาหารแปรรูป/ สินค้าเกษตร และปศุสัตว์/ ประมง/สิ่งทอ/ ผลิตภัณฑ์ไม้ นำเทคโนโลยีใหม่ๆ และผลการศึกษาวิจัย มาปรับปรุงใช้ พัฒนาระบบ ข้อมูลข่าวสารให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนาสินค้าและ บริการให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรการ ทางการค้า พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มตลาด หรือรักษาตลาด ดำเนินธุรกิจ อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม 23

24 ขอบคุณครับ 24


ดาวน์โหลด ppt AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิกฤต หรือโอกาสต่อภาคปศุสัตว์ไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google