งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิกฤต หรือโอกาสต่อภาคปศุสัตว์ไทย

2 1 Standard 1 Law 1 World 22

3 ภาษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์อาเซียนและเอเชีย การแข่งขันไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย เป็นนักธุรกิจภายใต้ทุนนิยมใหม่ CAPIRONISM? เป็นผู้บริโภคที่มีคุณภาพ ต้อนรับเทคโนโลยีใหม่ GENETICS, ROBOTICS, NANOTECNOLOGY, INTERNET เตรียมตัวเป็นคนไทยสัญชาติอาเซียน 3

4 AEC ได้หรือเสีย ? ที่มา: สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

5 ไทยส่งออกไป สิงคโปร์ (แปรรูป) มาเลเซีย (สดแช่แข็ง) เวียดนาม (แปรรูป) อื่นๆ 2550n.a. 65 255192n.a.722 2552116n.a.647 255389181233 2554 (f)92190236 หน่วย : ตัน ตลาดเนื้อสุกรใน ASEAN* ที่มา * สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก

6 ภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ อุปสรรคที่มิใช่ภาษีหมดไป นำเข้าวัตถุดิบ /กึ่งสำเร็จรูป จาก AEC ที่มึความ ได้เปรียบด้านราคา/คุณภาพ เกิดคู่แข่งใหม่จากอาเซียน ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง ตลาดใหญ่ขึ้น: economy of scale ต้นทุนของคู่แข่งอาจต่ำลงด้วย การลงทุนในอาเซียนทำได้โดยเสรี สามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่เหมาะ เป็นแหล่งผลิต คู่แข่งจะเข้ามาแข่งถึงในเขตแดนเรา เป็นฐานการผลิตร่วม ใช้ CLMV เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC บริษัทในอุตสาหกรรมรองรับ หรือเคยผลิตส่ง บริษัทแม่ อาจถูกแย่งลูกค้า โดยคู่แข่งในประเทศ อื่นที่ได้เปรียบกว่าในการเป็นฐานการผลิต AEC &โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) ที่มา: สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

7 ขยายการส่งออกเพิ่มขึ้นไปยังอาเซียน ภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ อุปสรรคที่มิใช่ภาษีหมดไป โอกาสส่งออกสินค้าใหม่ที่เคยมีภาษีสูง ไปยังตลาดอาเซียน สามารถนำเข้าวัตถุดิบ /กึ่งสำเร็จรูป จากอาเซียน ที่มีความได้เปรียบกว่าด้านราคา/คุณภาพ สินค้าประเภทเดียวกันจากอาเซียนเข้ามาแข่ง ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง ตลาดใหญ่ขึ้น: เกิด economy of scale ต้นทุนของคู่แข่งก็อาจต่ำลงด้วย ทำธุรกิจบริการ ในอาเซียนได้อย่างเสรี ไปตั้งธุรกิจ หรือขยายบริการในอาเซียนได้ ธุรกิจบริการของอาเซียนจะเข้ามาแข่งในไทย แรงงานฝีมือเคลื่อนย้ายได้โดยเสรี แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ อาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ ถ้าที่อื่นมีสิ่งจูงใจกว่า ที่มา: สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ AEC &โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats)

8 การลงทุนเสรีในอาเซียน ใช้ AEC เป็นฐานการผลิตร่วม สามารถย้ายฐานการผลิตทั้งหมด/บางส่วน ไปยังอาเซียนอื่นที่เหมาะเป็นแหล่งผลิต เพื่อเสริมความสามารถแข่งขัน คู่แข่งอาเซียนอาจจะเข้ามาแข่งในเขตแดน เราเพื่อมาใช้ความได้เปรียบ ของปัจจัยการผลิตบางอย่าง ใช้ CLMV เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC FTA อาเซียนกับคู่ค้าต่างๆ ASEAN +1, +3, +6 ได้เปรียบด้านภาษีนำเข้าเมื่อเทียบกับสินค้า ของประเทศคู่แข่งอื่นในตลาดคู่ค้าเหล่านี้ นอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศอาเซียนแล้ว ยังมีคู่แข่งเพิ่มจากประเทศ +3 หรือ +6 ระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคสะดวกและถูกลง ความร่วมมือด้าน การอำนวยความสะดวกทางการค้า ต้นทุนโลจิสติกส์ของคู่แข่งในอาเซียนก็จะ ลดลงด้วย หากเขาดีกว่า ที่มา: สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ AEC &โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats)

9 ความร่วมมือด้าน การอำนวยความสะดวกทางการค้า การลดต้นทุนของคู่แข่งในอาเซียน ระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคสะดวกและถูกลง FTA อาเซียนกับคู่ค้าต่างๆ ASEAN +1, +3, +6 มีความได้เปรียบทางภาษีนำเข้ากว่าประเทศ คู่แข่งอื่นที่อยู่นอกอาเซียน นอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศอาเซียนแล้ว ยังมีเพิ่มอีก 3 หรือ 6 ฐานธุรกิจอยู่ที่ใดก็ได้ในอาเซียน แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ ทำธุรกิจบริการได้โดยเสรี อาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ ที่มา: สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ AEC &โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats)

10 10 ภาคสินค้า ภาษีศุลกากร กฎถิ่นกำเนิดสินค้า มาตรฐาน

11 ตั้งแต่ปี 2010 ไทยลดภาษี ให้ประเทศอาเซียนเหลือ 0% ยกเว้น ไม้ตัดดอก (กุหลาบ คาร์เนชั่น กล้วยไม้) เมล็ดพันธุ์ กาแฟ เนื้อมะพร้าวแห้ง ที่ยังคงมีอัตราภาษี 0 – 5% มีประกาศฯ ยกเลิกโควตาภายใต้ AFTA เกือบทุกรายการแล้ว

12 ประเทศสินค้าอัตราภาษี อินโดนีเซีย ข้าว ลดภาษีเป็น 25% ในปี 2015 (2558) น้ำตาล ลดจาก 30-40% เป็น 5-10% ในปี 2015 (2558) มาเลเซียข้าว ลดภาษีเป็น 20% ในปี 2010 (2553) ฟิลิปปินส์ข้าว คงภาษีไว้ที่ 40% ถึงปี 2015 และ หลังจากนั้น จะลดเหลือ 35% สินค้าอ่อนไหวสูง 12

13 สินค้าอ่อนไหว บรูไน (2)กาแฟ / ชา กัมพูชา (6) สัตว์ปีกมีชีวิต / เนื้อสัตว์ปีก / เนื้อปลา / กล้วยไม้และไม้ตัดดอกบางชนิด / พืชผัก / ผลไม้ ลาว (12) สัตว์มีชีวิตและสัตว์เลี้ยงสำหรับใช้งานและทำพันธุ์ / สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต / เนื้อ ส่วนอื่นที่ บริโภคได้ของโค กระบือ สุกร / เนื้อ ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีก / ปลามีชีวิต / ไข่ สัตว์ปีกทั้งเปลือก / เครื่องในสัตว์ / พืชผักสด / พืชผักแช่เย็นแช่แข็ง / มันสำปะหลัง มัน เทศ มันอื่นๆ / ลูกนัต สดหรือแห้ง และผสมผลไม้แห้ง / ผลไม้ มาเลเซีย (13) สุกรมีชีวิต / สัตว์ปีกมีชีวิต / เนื้อสุกร / เนื้อไก่แช่เย็นแช่แข็ง ไม่ได้ตัดเป็นชิ้น / นมและ ครีมมีไขมันเกินร้อยละ 6 / ไข่ไก่ ไข่เป็ด / ต้นยางติดตา / กะหล่ำ / ผลไม้ / กาแฟไม่ได้ คั่ว ไม่ได้สกัดคาเฟอีนออก / เมล็ดยาง / ไผ่ หวาย พืชใช้ถักสาน / ยาสูบ ซิการ์ บุหรี่ พม่า (7) ถั่วลันเตา ถั่วบีน / กาแฟยังไม่ได้คั่ว / ชาเขียว / ข้าว / น้ำตาลดิบ / รังไหม ไหมดิบ เศษ ไหม / ฝ้าย เศษฝ้าย ฟิลิปปินส์ (6) สุกรมีชีวิต / สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต / เนื้อสุกร / เนื้อสัตว์ปีกและเครื่องใน / มันสำปะหลัง มัน เทศ / ข้าวโพด ข้าวซอร์กัม เวียดนาม (9) สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต / เนื้อและเครื่องในไก่ ไก่งวง เป็ด / เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของ กบ กระต่าย / ไข่ / พืช กุหลาบ ต้นโรโดเดนดรอน ต้นชวนชม / ส้ม มะนาว เกรปฟรุต / ข้าว / ไส้กรอก / น้ำตาลจากอ้อยหรือหัวบีท ไทย (4)ไม้ตัดดอก / มันฝรั่ง / กาแฟ / เนื้อมะพร้าว 13

14 ไม่มีกำแพงภาษีอีกต่อไป ระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียนด้วยกัน แต่สิ่งที่ยังคงอยู่.... มาตรการที่มิใช่ภาษี NTBs

15 ยกเลิกเป็นระยะ NTBs ชุดที่ 1 ยกเลิกภายใน 1มค.2551(2008) NTBs ชุดที่ 2 ยกเลิกภายใน 1มค.2552(2009) NTBs ชุดที่ 3 อาเซียน5 ภายใน 1มค.2553(2010) NTBs : Non-Tariff Barriers ฟิลิปปินส์ ภายใน 1มค.2555(2012) CLMV ภายใน 1มค.2558(2015) การขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษี NTBs

16 ไทย ส่งออกไป สิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อื่นๆ 25508,2701,3009,70000 255110,10077013,000051 25529,6269048,405024 255311,6783,6333,84101,486 หน่วย : ตัน ฟิลิปปินส์ : มีแนวโน้มจะกำหนดมาตรฐานนำเข้าและ เข้มงวดกับมาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชมากขึ้น ** ขณะนี้ ไทยยังส่งออกไก่แปรรูป ไปฟิลิปปินส์ไม่ได้ ที่มา: * สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ** กรมส่งเสริมการส่งออก ตลาดไก่ใน ASEAN*

17 การค้าสินค้า VS การค้าบริการ สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ บุคลากรต่างชาติเดินทางเข้ามาให้บริการในประเทศ ภาษีศุลกากร กฎถิ่นกำเนิดสินค้า มาตรฐาน

18 การยกเลิก ข้อจำกัด/ อุปสรรคต่อการ ให้บริการทุก รูปแบบ การเปิดเสรีการค้าบริการ หมายถึง เพิ่มสัดส่วน การถือหุ้นของ ต่างชาติใน ธุรกิจบริการ ให้ต่างชาติ เข้ามา ทำงาน ได้มากขึ้น 18 ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ การเปิดเสรีการค้าบริการ

19 เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้นักลงทุนสัญชาติอาเซียน ในสาขาบริการต่างๆ ปี 2551 (2008) 51% ปี 2553 (2010) 70% สาขาอื่นๆ 30%49%51% 49% ปี 2549 (2006) 70% ปี 2558 (2015) ปี 2556 (2013) 70% โลจิสติกส์ 49%51% สาขาเร่งรัด: เทคโนโลยี สารสนเทศ/ สุขภาพ/ ท่องเที่ยว/ การบิน ขณะนี้ สมาชิกอาเซียนอยู่ระหว่างการยื่นข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2553 โดยสาระสำคัญคือ การอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียน ถือหุ้นได้ไม่ต่ำกว่า 51% และ 70% ในสาขาเร่งรัด (เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ ท่องเที่ยว การบิน )รวมทั้งลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด การเปิดเสรีการค้าบริการ

20 AFTA rate = 0 % ASEAN 6 (ทุกรายการ) AFTA rate = 0 % ASEAN 6 ไทย: 8,824 รายการจาก 11,030 รายการ AFTA rate = 0 % สำหรับประเทศ CLMV AFTA rate = 0 % สำหรับ ASEAN ทุกประเทศ เวียดนาม 2013 ลาวและพม่า 2015 กัมพูชา 2017 2010 2012 2015 2007 สินค้าอ่อนไหวที่ ไทย ต้องลดภาษีเหลือ 0% ไม้ตัดดอก มัน ฝรั่งสำหรับ เพาะปลูก เมล็ด กาแฟ เนื้อมะพร้าวแห้ง สินค้าอ่อนไหวที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้อง ลดภาษีเหลือ 5 - 25%: น้ำตาล ( อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ) ข้าว ( อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ) กาแฟ ( บรูไน ) ปศุสัตว์ ( กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ) ไม้ตัดดอก ( กัมพูชา มาเลเซีย ) ผัก ผลไม้ พืชตระกูลถั่ว ( กัมพูชา มาเลเซีย ) เมล็ดพันธุ์ ( มาเลเซีย ) มันสำปะหลัง ( ฟิลิปปินส์ ) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community: AEC กรอบเวลาการลด/ยกเลิกภาษีภายใต้ ATIGA 20

21 201020122015 2007 สินค้าที่ไทย มีศักยภาพใน การแข่งขัน/ส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์/ ยานยนต์และชิ้นส่วน/ เคมีภัณฑ์/ ยาง/พลาสติก/อาหาร แปรรูป/สินค้าเกษตร และปศุสัตว์/ประมง/ สิ่งทอ/ ผลิตภัณฑ์ไม้ กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด สินค้าเปิดกว้าง มากขึ้น การปรับประสาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์/ กฎระเบียบทางเทคนิค การจัดทำความตกลง ยอมรับร่วม การจัดทำระบบด้าน กฎระเบียบ ให้เป็นหนึ่งเดียว การยกเลิก มาตรการ NTB การลดต้นทุนด้วยการ อำนวยความสะดวก ด้านพิธีการศุลกากร 3 Cs: Commit, Concert, Connect ( การขึ้นทะเบียน การออกใบรับรอง การตรวจสอบ ฉลากอาหาร ) (ASW: ASEAN Single Window, Self Certification) เครื่องมือที่จะส่งเสริมโอกาสการค้าสินค้า ของไทยใน ASEAN

22 พัฒนาขีดความ สามารถในการแข่งขัน บริหารต้นทุน การเตรียมความพร้อมของไทย สำหรับสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ (1/2) ศึกษาโอกาส ของการตลาด ดำเนินกลยุทธ์ฯ เชิงรุก วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของ อุตสาหกรรมไทย และวาง position ของสินค้า สร้างแบรนด์ ของเราเองในไทย พัฒนา/สร้างความ สัมพันธ์กับภาคเอกชน ของสมาชิกอาเซียนอื่น Friendly competition ร่วมกันสร้างสรรค์การค้า ของอาเซียนเชิงบูรณา ให้แข่งขันได้ในตลาดโลก เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์/ ยานยนต์และชิ้นส่วน/ เคมีภัณฑ์/ ยาง/ พลาสติก/อาหารแปรรูป/ สินค้าเกษตร และปศุสัตว์/ ประมง/สิ่งทอ/ ผลิตภัณฑ์ไม้ การเข้าไปลงทุนหรือ ร่วมลงทุนกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ขวนขวายหาวัตถุดิบจาก กลุ่มประเทศอาเซียนมากกว่า นำเข้าจากประเทศ นอกอาเซียน 201020122015 2007

23 พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มตลาด หรือรักษาตลาด ดำเนินธุรกิจ อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม พัฒนา ศักยภาพ ของบุคลากร ฝึกฝนการพูดภาษา อังกฤษและภาษาอื่นๆ ในอาเซียน/คู่เจรจา ทำ R & D นำเทคโนโลยีใหม่ๆ และผลการศึกษาวิจัย มาปรับปรุงใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์/ ยานยนต์และชิ้นส่วน/ เคมีภัณฑ์/ ยาง/ พลาสติก/อาหารแปรรูป/ สินค้าเกษตร และปศุสัตว์/ ประมง/สิ่งทอ/ ผลิตภัณฑ์ไม้ พัฒนาระบบ ข้อมูลข่าวสารให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรการ ทางการค้า พัฒนาสินค้าและ บริการให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล การเตรียมความพร้อมของไทย สำหรับสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ (2/2) 201020122015 2007 23

24 24 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google