งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration ฉลากและการโฆษณา เครื่องสำอาง โดย ภญ. คุณภร ตั้งจุฑาชัย กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration ฉลากและการโฆษณา เครื่องสำอาง โดย ภญ. คุณภร ตั้งจุฑาชัย กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration ฉลากและการโฆษณา เครื่องสำอาง โดย ภญ. คุณภร ตั้งจุฑาชัย กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 18 ธันวาคม 2552

2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration ฉลากเครื่องสำอาง

3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ. ศ. 2535 รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอางซึ่งแสดงไว้ที่ เครื่องสำอาง ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับ เครื่องสำอาง ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อ และหมายความรวมถึงเอกสารหรือ คู่มือสำหรับใช้ประกอบกับ เครื่องสำอาง นิยาม “ ฉลาก ”

4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration สาระสำคัญของฉลาก ภาษาไทย 1. ชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการค้า - ต้องมีขนาด ใหญ่กว่าข้อความอื่น 2. ประเภท / ชนิด 3. ชื่อสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต เครื่องสำอาง 4. วิธีใช้เครื่องสำอาง 5. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต / นำเข้า 6. ปริมาณสุทธิ 7. เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต

5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration สาระสำคัญของฉลาก ภาษาไทย 8. เดือน ปีที่ ผลิต หรือปี เดือน ที่ผลิต 9. เดือน ปีที่หมดอายุ หรือปี เดือนที่หมดอายุ – กรณี เครื่องสำอางที่มีอายุการใช้น้อยกว่า 30 เดือน ( ตามบัญชีท้ายประกาศฯ ) 10. คำเตือน ( ถ้ามี ) - ฉลากต้องใช้ข้อความภาษาไทยที่มองเห็นและอ่าน ได้ชัดเจน อาจมีข้อความอื่นหรือมีภาษาต่างประเทศ ด้วยก็ได้ ยกเว้น ชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสมฯ อาจใช้ ภาษาไทย หรือเขียนภาษาไทยทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือใช้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งได้

6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration สาระสำคัญของฉลาก ภาษาไทย เครื่องสำอางมีภาชนะบรรจุขนาดเล็กและ มีพื้นที่แสดงฉลากน้อยกว่า 20 ตาราง เซนติเมตรอย่างน้อยต้องแสดงข้อความ 1. ชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการค้าของ เครื่องสำอาง และ 2. เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต ส่วนข้อความอันจำเป็นอื่นให้แสดงไว้ที่ ใบแทรกหรือเอกสาร หรือคู่มือที่ใช้ประกอบ เครื่องสำอางนั้นด้วย

7 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration บทกำหนดโทษ มาตรา 56 - ผู้ใดโดยเจตนา ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน แหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือ สาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับ เครื่องสำอาง …. ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสาม หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้กระทำความผิดนั้น กระทำผิดซ้ำอีกภายในหกเดือนนับ แต่วันกระทำผิดครั้งก่อน … ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

8 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration บทกำหนดโทษ มาตรา 57- ผู้ใดขายเครื่องสำอางที่ มีการควบคุมฉลาก โดยไม่มีฉลาก หรือมีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดง ฉลากนั้นไม่ถูกต้อง … ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ ถ้าการกระทำตามวรรค หนึ่งเป็นการกระทำโดยประมาท ผู้กระทำต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท ถ้าการกระทำตามวรรค หนึ่งเป็นการกระทำของผู้ผลิตเพื่อ ขาย หรือผู้นำเข้าเพื่อขาย เครื่องสำอางที่มีการควบคุมฉลาก ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หกเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่น บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

9 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration - แนวทางการกล่าวอ้างสรรพคุณ

10 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration พิจารณาได้จากองค์ประกอบดังนี้ 1. ส่วนประกอบ (Composition) 2. บริเวณที่ใช้ (Target site of application) 3. หน้าที่ตามวัตถุประสงค์หลัก (Intended main function) 4. การนำเสนอ (Product presentation) 5. ผลทางสรีรศาสตร์ (Physiological effect) ที่มา : Appendix III - Asean Cosmetic Claim Guideline

11 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration การโฆษณาเครื่องสำอาง

12 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration ตอบข้อซักถาม


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration ฉลากและการโฆษณา เครื่องสำอาง โดย ภญ. คุณภร ตั้งจุฑาชัย กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google