งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรา ๒๕ ถึง มาตรา ๒๘ รวม ๔ มาตรา ( ต่อ ) สำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรา ๒๕ ถึง มาตรา ๒๘ รวม ๔ มาตรา ( ต่อ ) สำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มาตรา ๒๕ ถึง มาตรา ๒๘ รวม ๔ มาตรา

3

4 ( ต่อ )

5

6 สำคัญ

7

8

9

10

11

12

13

14 ๒ ) แนวทางการปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายตามประกาศ กท. สธ. มาตรา ๗๔ ผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จพง. ท้องถิ่น โดย ไม่มีเหตุหรือข้อแก้ ตัวอันสมควร หรือ ขัดขวางการปฏิบัติ หน้าที่ ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกิน หนึ่งเดือนหรือปรับ ไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ การ กระทำ ๑ ) ประกาศ ฯ เรื่อง กำหนดให้แหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุ รำคาญ บทกำหนด โทษ

15 (1) แหล่งน้ำ ทางระบาย น้ำ / ที่อาบน้ำ / ส้วม / ที่ใส่มูล เถ้า สถานที่อื่นใด (2) การเลี้ยง สัตว์ (3) อาคาร / โรงงาน / สถาน ประกอบการ (4) การ กระทำใด (5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรี ประกาศในราช กิจจานุเบกษา ทำเลไม่ เหมาะสม สกปรก / หมักหมม + กลิ่นเหม็น + ละอองพิษ + ที่ เพาะพันธุ์ จนเป็น เหตุ ให้เสื่อม หรือเป็น อันตราย ต่อ สุขภาพ ในที่ / โดยวิธีใด / มาก เกินไป ไม่มีการระบายอากาศการระบายน้ำทิ้งการกำจัดสิ่งปฏิกูลการควบคุมสารพิษมีแต่ไม่มีการควบคุม จนเกิดกลิ่นเหม็น / ละอองสารพิษ ให้เกิด กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้าหรือกรณีอื่นใด

16 เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในที่ / ทางสาธารณะ ถ้าไม่แก้ไข และอาจ เป็นอันตราย ร้ายแรง ถ้าไม่แก้ไข และอาจ เป็นอันตราย ร้ายแรง ถ้าไม่ แก้ไข เข้าไประงับ / จัดการได้ โดยบุคคลก่อ เหตุเป็น ผู้เสียค่าใช้จ่าย เข้าไประงับ / จัดการได้ โดยบุคคลก่อ เหตุเป็น ผู้เสียค่าใช้จ่าย จพง. ท้องถิ่น มีอำนาจ เกิดขึ้นในสถานที่ เอกชน สั่งให้เจ้าของ / ผู้ครอบครอง สถานที่ระงับ / แก้ไข ภายใน เวลาอันสมควร สั่งห้ามใช้ / ยินยอมให้ใช้ สถานที่นั้น จนกว่าแก้ไข ได้ สั่งให้บุคคลที่ ก่อเหตุ ระงับ / ป้องกัน ภายในเวลาอัน สมควร เข้าไประงับ / จัดการ ได้โดบเจ้าของ / ผู้ ครอบครอง ถ้าเดี่ยวข้องต้องเสีย ค่าใช้จ่าย ถ้าเป็นกรณีที่ อาจเป็น อันตราย ร้ายแรง

17


ดาวน์โหลด ppt มาตรา ๒๕ ถึง มาตรา ๒๘ รวม ๔ มาตรา ( ต่อ ) สำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google