งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล ให้แก่ อปท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล ให้แก่ อปท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล ให้แก่ อปท.
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล 5 พฤษภาคม 2555

2 การถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลให้แก่ อปท.
? ทำไมต้องถ่ายโอน

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร กำหนดว่า “ให้มีกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
มาตรา 283 “ให้มีกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ เพื่อกำหนดการแบ่งอำนาจหน้าที่และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกับ อปท. ด้วยกันเอง โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นตามลำดับความสามารถของ อปท. แต่ละรูปแบบ”

5 สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540
ได้ตรา พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 32 ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ. ศ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ (ต่อ) มาตรา 33 เมื่อคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามมาตรา 32 แล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาเพื่อประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป แผนปฏิบัติการที่ใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น

7 “ภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 2) และทิศทางของแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 3)”

8 การถ่ายโอนภารกิจของกรมทรัพยากร น้ำบาดาล เป็นภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน
อยู่ในแผนภารกิจด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ กลุ่มภารกิจ แหล่งน้ำประปาชนบท

9 ภารกิจที่ถ่ายโอนด้านการพัฒนา
1. การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 2. การพัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลเดิม 3. การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำแบบบ่อลึก

10 ภารกิจที่ถ่ายโอน ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล
4. การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาล 5. การอนุญาตการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนน้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) และมอบอำนาจการอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่อนุญาตใช้ไม่เกินวันละ 10 ลบ.ม.

11 หมายเหตุ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำความตกลงกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกระทรวงการคลังในการออกประกาศกำหนดสัดส่วนค่าใช้น้ำบาดาล ให้แก่ อปท.ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท. พ.ศ มาตรา 23 (18)

12 ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดทำโครงการศึกษาหารูปแบบ
และการนำร่องการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลให้แก่ อปท. ใน 3 จังหวัด (3 เขต) คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดนครราชสีมา ( 1 พฤษภาคม 2554)

13 ทยอยถ่ายโอนภารกิจไปให้ อปท. ทั่วประเทศต่อไป คือ
ปี พ.ศ ขยายเพิ่มอีก 13 จังหวัด (จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของ สทบ.เขต อีก 10 เขต และจังหวัดใกล้เคียงเขตอีก 2 เขต)

14 ถ่ายโอนภารกิจไปให้ อปท. ทั่วประเทศ
ปี พ.ศ – พ.ศ ทยอย ถ่ายโอนภารกิจไปให้ อปท. ทั่วประเทศ จำนวน 55 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 7 จังหวัด ซึ่งเป็นเขตวิกฤตการณ์ น้ำบาดาล)

15 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลถ่ายโอนภารกิจดังนี้
กรอบแนวทางการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลถ่ายโอนภารกิจดังนี้ 1. การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 2. พัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลเดิม 3. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำแบบบ่อลึก

16 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลถ่ายโอนภารกิจดังนี้
กรอบแนวทางการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลถ่ายโอนภารกิจดังนี้ 4. การเก็บค่าใช้น้ำบาดาล 5. การอนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาลและการอนุญาตใช้ น้ำบาดาลที่บ่อน้ำบาดาลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว

17 “จบการบรรยาย”


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล ให้แก่ อปท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google