งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำ บาดาล ให้แก่ อปท. ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล 5 พฤษภาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำ บาดาล ให้แก่ อปท. ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล 5 พฤษภาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำ บาดาล ให้แก่ อปท. ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล 5 พฤษภาคม 2555

2 การถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำ บาดาลให้แก่ อปท. ?ทำไมต้องถ่ายโอน

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร กำหนดว่า “ ให้มีกฎหมายกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่ อปท. เพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ”

4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 283 มาตรา 283 “ ให้มีกฎหมายกำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจ เพื่อ กำหนดการแบ่งอำนาจหน้าที่ และจัดสรรรายได้ระหว่าง ราชการส่วนกลางและราชการ ส่วนภูมิภาคกับ อปท. ด้วย กันเอง โดยคำนึงถึงการ กระจายอำนาจเพิ่มขึ้น ตามลำดับความสามารถของ อปท. แต่ละรูปแบบ ”

5 สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ตรา พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ. ศ. 2542 ได้ตรา พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ. ศ. 2542 มาตรา 32 ให้คณะกรรมการ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อกำหนดขั้นตอนการกระจาย อำนาจตามแผนการกระจาย อำนาจให้แก่ อปท.

6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ. ศ. 2542 ( ต่อ ) มาตรา 33 เมื่อคณะกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติการตามมาตรา 32 แล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อ รัฐสภาเพื่อประกาศ ในราช กิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป แผนปฏิบัติการที่ใช้บังคับตาม วรรคหนึ่ง ให้มีผลผูกพันหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการนั้น

7 “ ภารกิจถ่ายโอนตาม แผนปฏิบัติการฯ ( ฉบับที่ 2) และทิศทางของแผนปฏิบัติ การฯ ( ฉบับที่ 3)”

8 การถ่ายโอนภารกิจของ กรมทรัพยากร น้ำบาดาล เป็นภารกิจด้านโครงสร้าง พื้นฐาน อยู่ในแผนภารกิจด้าน สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ กลุ่ม ภารกิจ แหล่งน้ำประปาชนบท

9 ภารกิจที่ถ่ายโอนด้านการ พัฒนา 1. การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 2. การพัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำ บาดาลเดิม 3. การซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง สูบน้ำแบบบ่อลึก

10 ภารกิจที่ถ่ายโอน ด้านการประกอบกิจการน้ำ บาดาล 4. การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาล 5. การอนุญาตการขุดเจาะบ่อน้ำ บาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตอนบนน้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร ) และมอบอำนาจการ อนุญาตใช้น้ำบาดาลที่อนุญาตใช้ ไม่เกินวันละ 10 ลบ. ม.

11 หมายเหตุ คณะกรรมการการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทำความตกลงกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและ กระทรวงการคลังในการออก ประกาศกำหนดสัดส่วนค่าใช้น้ำ บาดาล ให้แก่ อปท. ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้ อปท. พ. ศ. 2542 มาตรา 23 (18)

12 ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดทำโครงการศึกษาหารูปแบบ และการนำร่องการถ่ายโอนภารกิจ ด้านน้ำบาดาลให้แก่ อปท. ใน 3 จังหวัด (3 เขต ) คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด ขอนแก่น และ จังหวัดนครราชสีมา ( 1 พฤษภาคม 2554)

13 ทยอยถ่ายโอนภารกิจไปให้ อปท. ทั่วประเทศต่อไป คือ ปี พ. ศ. 2555 ขยายเพิ่มอีก 13 จังหวัด ( จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของ สทบ. เขต อีก 10 เขต และจังหวัด ใกล้เคียงเขตอีก 2 เขต )

14 ปี พ. ศ. 2556 – พ. ศ. 2557 ทยอย ถ่ายโอนภารกิจไปให้ อปท. ทั่วประเทศ จำนวน 55 จังหวัด ( ยกเว้น กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล รวม 7 จังหวัด ซึ่งเป็น เขตวิกฤตการณ์ น้ำบาดาล )

15 กรอบแนวทางการถ่ายโอนภารกิจ ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ฉบับที่ 3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลถ่าย โอนภารกิจดังนี้ 1. การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 2. พัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลเดิม 3. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำแบบ บ่อลึก

16 กรอบแนวทางการถ่ายโอนภารกิจตาม แผนปฏิบัติการฯ ( ฉบับที่ 3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลถ่ายโอน ภารกิจดังนี้ 4. การเก็บค่าใช้น้ำบาดาล 5. การอนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาล และการอนุญาตใช้ น้ำบาดาลที่ บ่อน้ำบาดาลมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนสุดน้อย กว่า 4 นิ้ว

17 “ จบการ บรรยาย ”


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำ บาดาล ให้แก่ อปท. ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล 5 พฤษภาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google