งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการจัดการเลือกตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการจัดการเลือกตั้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสงขลา

2 “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ. ศ
“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐” มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐” มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑

3 โครงสร้างสายการบังคับบัญชาคณะกรรมการการเลือกตั้ง

4

5  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (กกต.เขต)
คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) คณะกรรมการนับคะแนน (กนค.) ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (ผอ.กต.เขต.) ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผอ.หน่วย)

6 ปัญหาจากการเลือกตั้ง
การสั่งการนโยบายจากส่วนกลาง ด้านการบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย ด้านวัสดุอุปกรณ์แบบพิมพ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการสืบสวนสอบสวน ด้านการเกิดบัตรเสียจากการเลือกตั้ง

7 สิ่งที่ได้รับจากการสหกิจศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
ได้รับรู้ถึงวิธีการดำเนินการจัดการเลือกตั้งในส่วนของจังหวัด ได้รับรู้ถึงวิธีการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสงขลา ได้รับรู้ถึงการเกิดบัตรเสียที่เกิดจากปัญหาการจัดการเลือกตั้ง

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการจัดการเลือกตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google