งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการจัดการ เลือกตั้ง การดำเนินการจัดการ เลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการจัดการ เลือกตั้ง การดำเนินการจัดการ เลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการจัดการ เลือกตั้ง การดำเนินการจัดการ เลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสงขลา

2 “ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ. ศ. ๒๕๕๐ ” มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ การเลือกตั้ง พ. ศ. ๒๕๕๐ ” มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ การเลือกตั้ง พ. ศ. ๒๕๔๑

3 โครงสร้างสายการบังคับบัญชา คณะกรรมการการเลือกตั้ง

4

5 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต เลือกตั้ง ( กกต. เขต ) คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน.) คณะกรรมการนับคะแนน ( กนค.) ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต เลือกตั้ง ( ผอ. กต. เขต.) ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง ( ผอ. หน่วย )

6 ปัญหาจากการ เลือกตั้ง ปัญหาจากการ เลือกตั้ง การสั่งการนโยบายจากส่วนกลาง ด้านการบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจตามกฎหมาย ด้านวัสดุอุปกรณ์แบบพิมพ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการสืบสวนสอบสวน ด้านการเกิดบัตรเสียจากการเลือกตั้ง

7 สิ่งที่ได้รับจากการสหกิจศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ได้รับรู้ถึงวิธีการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ในส่วนของจังหวัด ได้รับรู้ถึงวิธีการทำงานของสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สงขลา ได้รับรู้ถึงการเกิดบัตรเสียที่เกิดจากปัญหา การจัดการเลือกตั้ง

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการจัดการ เลือกตั้ง การดำเนินการจัดการ เลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google