งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ ลันตาแซนด์รีสอร์ทแอนด์ สปา จ. กระบี่ ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง การประชุมสัมมนาพัฒนา สมรรถนะผู้บริหารจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ ลันตาแซนด์รีสอร์ทแอนด์ สปา จ. กระบี่ ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง การประชุมสัมมนาพัฒนา สมรรถนะผู้บริหารจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ ลันตาแซนด์รีสอร์ทแอนด์ สปา จ. กระบี่ ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง การประชุมสัมมนาพัฒนา สมรรถนะผู้บริหารจังหวัด ตรัง

2 2 1. “ เขา” ได้ดี แบบไหนฤา ? 2. ว่าด้วยลูกน้อง 3. ว่าด้วยนาย 4. คาถาอาภรณ์ 5. รู้รักทักษะการจัดการ 6. บัญญัติ 20 ประการ ประเด็นนำเสนอ

3 3 1. บริษัท 2. บริวาร 3. บริการ 4. บริกร 5. บริจาค 7.บรรณาการ 6. บันเทิง

4 4 เหล่านี้ 1. วงการ 6. วงสตรี 2. วงวาน 7. วงใน 5. วงพนัน4. วงเหล้า 3. วงกอล์ฟ

5 5 1. ลูกน้อง 6. ลูกกระเดือก 2. ลูกไล่7. ลูกในไส้ 5. ลูกรัก 4. ลูกศิษย์ 3. ลูกหาบ8. ลูกเมียน้อย 9.ลูกกระเป๋ง 10.ลูกสมุน 11.ลูกกะโล่

6 6 พึงใคร่ครวญ ทบทวน 1. โม้ 2. เมา 3. หมู 4. มั่ว 5. มึนงง 6. หมกเม็ด 7. มักง่าย 

7 7 พึงเรียกใช้ 2. มุ่งมั่น 3. มองไกล 4. มีน้ำใจ 5. มิตรไมตรี 6. แม่นยำ 1. มาดต้องตา 7. มือทอง

8 8 การบริหารนาย กฏของลูกน้อง Rule NO.1 Boss is always right Rule NO.2 If he is wrong, see rule No.1

9 9 วิธีการจัดการกับนายให้อยู่หมัด - อย่าสวน - นิ่ง - รับ + ครับ - ชม ( รื่นหู – เย็นหู – สบายหู ) 1. ตาม แรง

10 10 - หลักสร้างตัวแทน... ใครจะช่วย “ พูดแทน ” + “ พูด นำ ” - หาทางให้เข้ามาสู่วง ล้อมของเรา - กระชับพื้นที่นาย ( คิด + เดิน ) - ขยายวงล้อมพื้นที่ เรา ( ทั้งความคิด + ข้อเสนอ ) 2. สลาย แรง

11 11 - เลือก ( หาทางเลือก / options หลายทาง ทำได้หมด ) - เร็ว ( รายงาน บอก กล่าว ) - รุก ( ทำก่อน ทำ เข้าเป้า ) - ระนาบ ( ทำ เครือข่าย ) - แม่น ( แม่นยำ มั่นใจ ) 3. บริหาร แรง 4. นำแรง - “ ขาดฉันแล้วเธอ จะรู้สึก ” - “ หากฉันไม่อยู่ เธอ จะรู้สึก งุ่นง่าน ”

12 12 วิ่งเข้าหา อาสางาน พิชิตชัย คาถ า ทุ่มใจกายสุดชีวิต พิชิตงาน รุก รวดเร็ว เข้ม แข็งขัน ริเริ่ม รอบคอบ ขยัน แข็งแรง อาภรณ์

13 13 รู้รักทักษะการจัดการ

14 14

15 15 Agenda based Approach Strategy Driven Mission Oriented Leadership + Teamwork Participation + Share Resources Management Skill - Cross Function - Informal > Formal - Networking Team Building Integrated Management Team Learning

16 16

17 17

18 18

19 19 หลักการ Sender ( ผู้ส่ง ) Receiver ( ผู้รับ ) Message ( สาร ) Channel ( ช่องทาง ) เร็ว ถึงมือ ทันการณ์ ใช้ประโยชน์ได้ สารัต ถะ

20 20 Trust Truth Transparency Talk Timing

21 21

22 22 50 ประการ 50 ประการ บนเส้นทางการ ทำงานให้ได้เกียรติ นิยม สุ จิ ปุ ลิ ฟัง คิด ถาม เขียน หัวใจ นักปราชญ์

23 23 มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มุ่งสู่เป้าหมาย มีทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ฝึกอบรม สอนแนะผู้อื่น ด้วยการ จุดประกาย ความคิด ฝึกอบรม สอนแนะผู้อื่น ด้วยการ จุดประกาย ความคิด

24 24 ควรคิดอะไร คิดแล้วหรือยัง เหตุใดยังไม่คิด หรือคิดแล้วไม่ทำ

25 25 ต้องคิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดเรื่องเดิม ก่อนคิดต้องอ่าน อย่าลืมอ่านคน และอ่านใจ พยายามคิดเอาชนะปัญหาอุปสรรค คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มองข้ามส่วนตน คิดแล้วทำ มีหลักคิด วิธีคิด มีแก่นความคิด เป็นของตัวเอง มีการคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นระบบ คิดรอบทิศ วิธีคิด คิดดี พูดดี ทำดี จดจำ “ โลกธรรม ๘ ” ทุกอย่างมี ๒ ด้านเสมอ

26 26 ให้ผู้คนระลึกถึงเรา เราได้เกียรติ และคนนิยมแล้วหรือ

27 27 สร้างตนเองให้มีเสน่ห์ มัดใจผู้คน แต่งกายให้ดูดี ถูกกาละเทศะ สร้างความประทับใจแรกพบให้ปรากฎสม่ำเสมอ สร้างมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมไทยไว้ โดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริต เป็นอาภรณ์ประดับกาย พูดจาดี การสมาคมดี มีบุคลิกภาพ รักคน มีจิตสำนึกบริการ มีทักษะการพูด ชัดเจน ฉะฉาน ตรึงใจ

28 28 เปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีส่วนร่วม รับฟังผู้อื่น มีจรรยาบรรณ ปณิธานเป็นข้าราชการที่ดี มีมาตรฐานของ “ ภาพ ” เป็นที่ประจักษ์ ใช้ความสุภาพข่มความวู่วาม เย็นข่มร้อน ไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียว วางก้าม ถ้าเปิดโอกาสให้เรารู้จัก ต้องให้เขาปฏิเสธเราไม่ได้ มีอิทธิบาท ๔ เป็นอาภรณ์ เปิดเผย ตรงไปตรงมา

29 29

30 30 ต้องสร้างประกายแห่งความขยัน ทุ่มเท เสียสละ ฝึกฝนพัฒนาตนเองเสมอ สนใจใฝ่รู้ตลอดชีวิต ทำงานคล่องแคล่ว ว่องไว ไม่ล้า ไม่หยุด ไม่เหนื่อย มีวินัยในการทำงาน รับผิดชอบสุดทาง มีวิถีปฏิบัติราชการในทำนองคลองธรรม เป็นธุระ มีสาระ รับภาระ รับปากแล้วไม่เหลว สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในหน่วยงาน มีการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการ

31 31 ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำ ให้ทำเหมือน “ เรื่องเดิม” รุก ริเริ่ม เสนอผู้บังคับบัญชา อย่าให้ท่านรุกเรา พบปะผู้บังคับบัญชาให้ดูจังหวะ แล้วรีบรายงาน งานที่อาจเกิดผลกระทบ ต้องปรึกษาหารือก่อน ไวต่อข่าวสาร อย่าใช้กระบวนการเป็นเป้าหมาย มีการประเมิน ประมวลผล บันทึกรายงานเสมอ ละเอียดรอบคอบ อย่าให้มองว่าหาน้ำยาไม่ได้ มีจังหวะก้าว อย่างมีกลยุทธ์

32 32 รับงาน มอบงาน ติดตามงาน ทำให้เป็นวงรอบปฏิบัติประจำ เติบโตในหน้าที่การงาน ในงานหลักที่เป็นเนื้อหาสาระ เดินทางตรง เดินตรงกลาง เดินตัวตรง ทลายกำแพง (ขอบฟ้า) ของส่วนราชการต่าง ๆ ลง ขยันลงพื้นที่ พบปะชาวบ้าน สร้างความคุ้นเคย

33 33 จุดอ่อน ในงานภูมิภาค 1. ความไวต่อข่าวสาร / การ รายงาน (sense of emergency) 3. ทำงานแยกส่วน > บูรณา การ (Fragmentation > Integration) 2. ทำงานแนวดิ่ง > แนวราบ สายการบังคับบัญชา > สาน ประสานงาน / เครือข่าย (Line of Command > Line of Communication)

34 34 4. บริหารกระบวนการ > บริหาร วัตถุประสงค์  เน้นกระบวนการ / วิธีการ > ผลลัพธ์ / ความสำเร็จ  แฟ้มเป็นเจ้า ธุรการเป็น นาย 5. รอรับคำสั่ง > รุกริเริ่ม 6. มองเพียงปริมณฑลจังหวัด > มองภาพรวมที่กว้างขึ้น ( Think locally > Think Globally ) 7. ทำงานตามหน้าที่ > จิต วิญญาณ + ใจจดจ่อ สำนึก Routien > สำนึกสาธารณะ

35 35 www.trang.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1 วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ ลันตาแซนด์รีสอร์ทแอนด์ สปา จ. กระบี่ ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง การประชุมสัมมนาพัฒนา สมรรถนะผู้บริหารจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google