งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลยุทธ์การประสานงาน ในกลุ่มจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลยุทธ์การประสานงาน ในกลุ่มจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลยุทธ์การประสานงาน ในกลุ่มจังหวัด
และการขับเคลื่อนงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

2 เป้าแห่งความคาดหวัง ติดอาวุธ ทางปัญญา สะสม เสบียงกรัง ลับมีด ให้คม
จุดประกาย ความคิด ติดอาวุธ ทางปัญญา ลับมีด ให้คม สะสม เสบียงกรัง 1 2 3 4

3 บริบทงานในภูมิภาค / จังหวัด
ประเด็นนำเสนอ บริบทงานในภูมิภาค / จังหวัด กรอบแนวคิด ทิศทางของวิถีราชการ กลวิธีการประสานงาน ก้าวไปสู่ความประทับใจ และความสำเร็จ 1 2 3 4

4 มิติการเปลี่ยนแปลง : วิธีคิด วิธีมอง
มิติการเปลี่ยนแปลง : วิธีคิด วิธีมอง Working Smart Working Hard & Fast ทีมชาติ TOP TEN ทุกเรื่อง ทีมจังหวัด

5 บทงานในภูมิภาค / จังหวัด
1 บริ บทงานในภูมิภาค / จังหวัด

6 ชาวภูมิภาค/พื้นที่ Agenda วาระสำคัญเชิงนโยบาย
Function งานตามสายงานปกติ Area รับการปฏิบัติจากทุกหน่วย/ทุกวาระ โลกแห่งความเป็นจริง (คิด/ฝัน) เผชิญกับการปฏิบัติรอบทิศในพื้นที่ แวดล้อมด้วย ตระกูล “อ”

7 สิ่งที่เผชิญกับการปฏิบัติงานในพื้นที่
ทฤษฎีพายเรือ พายเรือน้ำเชี่ยว พายเรือทวนน้ำ พายเรือน้ำนิ่ง พายให้เร็ว แต่คนมหาดไทย ถ้าไม่ได้ มาโต้คลื่นลม ก็ไม่ใช่มหาดไทย แต่ข้าราชการภูมิภาค ถ้าไม่ได้ มาโต้คลื่นลม ก็ไม่สมศักดิ์ศรี พายให้สวย

8 โอกาส อามิส อำนาจ อภิสิทธิ์ อิทธิพล อาณาจักร อุปถัมภ์ อำเภอใจ อารมณ์
เผชิญโครงสร้างอำนาจในชุมชน ที่ไม่มีตัวชี้วัด? โอกาส อำนาจ อภิสิทธิ์ อิทธิพล อาณาจักร อุปถัมภ์ อำเภอใจ อารมณ์ เอาพวก อามิส อคติ อวิชชา อธรรม อันธพาล อันตราย อาฆาต อึมครึม อาบัติ อนิจจา อาวุธ อาก้า เอ็ม 16 เอ็นจีโอ เอวัง อภิธรรม อวสาน อังคาร

9 1. การสร้างดุลยภาพอย่างสมดุล ระหว่างการพัฒนา กับการอนุรักษ์
ข้อสังเกต 7 ในกระแสการพัฒนา 1. การสร้างดุลยภาพอย่างสมดุล ระหว่างการพัฒนา กับการอนุรักษ์ 2. การเติบโตของสังคม และการสื่อสารสนเทศ ที่ยังมีภูมิคุ้มกันเปราะบาง ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดตามหลักวิชา ที่ยังไม่สอดคล้องกับการลงมือปฏิบัติ

10 4. ความเร็ว ( ในการขับเคลื่อนและการสื่อสาร )
นำมาซึ่งความเสี่ยง และความทรุด เจ้าหน้าที่รัฐ ( ภาคกระดาษตราครุฑ ) อาจใส่พลัง และจิตวิญญาณในการงานแผ่วไป

11 จุดอ่อน ในงานภูมิภาค (sense of emergency) ทำงานแยกส่วน > บูรณาการ
จุดอ่อน ในงานภูมิภาค กำจัด 7 ความไวต่อข่าวสาร/การรายงาน (sense of emergency) 2. ทำงานแนวดิ่ง > แนวราบ สายการบังคับบัญชา > สายประสานงาน/เครือข่าย(Line of Command > Line of Communication) ทำงานแยกส่วน > บูรณาการ (Fragmentation > Integration)

12  เน้นกระบวนการ/วิธีการ > ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
4. บริหารกระบวนการ > บริหารวัตถุประสงค์  เน้นกระบวนการ/วิธีการ > ผลลัพธ์/ความสำเร็จ  แฟ้มเป็นเจ้า ธุรการเป็นนาย 5. รอรับคำสั่ง > รุกริเริ่ม 6. มองเพียงปริมณฑลจังหวัด > มองภาพรวมที่กว้างขึ้น ( Think locally > Think Globally ) 7. ทำงานตามหน้าที่ > จิตวิญญาณ+ใจจดจ่อ สำนึก Routien > สำนึกสาธารณะ

13  ทะเล VS ประมง VS อุทยาน
6. งานนโยบายของรัฐ เจ้าภาพในพื้นที่ บางเรื่อง ยังไม่มี ต้องหาให้มี  สภาพัฒนาการเมือง  สภาองค์กรชุมชน  โฉนดชุมชน  ทะเล VS ประมง VS อุทยาน Mr.ในพื้นที่

14 7. การบริหารจัดการ และแก้ปัญหา มีความหลากหลายตามบริบทของ
ภูมิสังคมอย่างสิ้นเชิง

15 แนวคิด ทิศทาง ของราชการยุคใหม่
2 กรอบ แนวคิด ทิศทาง ของราชการยุคใหม่

16 " 7 บริหาร " ของ ผวจ.บูรณาการ
ผู้นำในการเชื่อมโยงนโยบาย และแผนฯ (Strategic Leader) ประสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กร (Central Coordinator) บูรณาการงบประมาณและแสวงหาความร่วมมือ (Integrator) สนับสนุนส่งเสริมองค์การปกครองท้องถิ่น (Supporter) ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นภาคประชาสังคม (Facilitator) เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Promoter) สร้างสมรรถนะโดยกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี ( Coach & Modeling )

17 ยึดประชาชนเป็นเป้าหมาย
ราชการยุคใหม่ พรฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 9 ตุลาคม 46 ยึดประชาชนเป็นเป้าหมาย ทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริการมีคุณภาพสูง ประสิทธิภาพสูง ทำงานแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีเจ้าหน้าที่ คุณภาพ และคุณธรรม มีวัฒนธรรม การทำงานเป็นทีม ทำเฉพาะ บทบาทที่จำเป็น มีองค์กรที่ คล่องตัว กะทัดรัด มีระบบบริหาร บุคคลที่คล่องตัว ใช้อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

18 Integrated Management
Agenda based Approach Team Building Integrated Management Team Learning Strategy Driven Mission Oriented Leadership + Teamwork Participation + Share Resources Management Skill - Networking - Cross Function - Informal > Formal

19 วิธีทำงานสำคัญเชิงนโยบาย
ต้องทำงานเชิงบูรณาการ สร้างทีมที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนโดยมียุทธศาสตร์ นำเป้าหมายและภารกิจเป็นตัวตั้ง มีผู้นำ + ทีมที่รับผิดชอบเฉพาะ การแลกเปลี่ยนทรัพยากร + การมีส่วนร่วม ทักษะการบริหารขั้นสูง - มีเครือข่าย - ทำงานข้ามสายงาน - ลดพิธีการลง เพิ่มความไม่เป็นทางการ สร้างทีมแห่งการเรียนรู้

20 Management Paradigm ปัจจุบัน เดิม Integration Fragmented Result
Customer Centered Fragmented Process Bureaucracy

21 เดิม ใหม่ กฎ กติกา เกมส์ กลยุทธ์ กฎ+กติกา

22 ทฤษฎีว่าด้วยการสื่อสาร (Communication Theory)
แนวคิด ความร่วมมือ การสื่อสาร ความเข้าใจ ความสำเร็จ การประสาน

23 Receiver Sender Channel (ช่องทาง) Message ( สาร ) ( ผู้รับ )
หลักการ Channel (ช่องทาง) เร็ว ถึงมือ ทันการณ์ ใช้ประโยชน์ได้ Receiver ( ผู้รับ ) Sender ( ผู้ส่ง ) Message ( สาร ) สารัตถะ

24 วิธีการ - เน้น Line of communication - ไม่เน้น Line of command
แบบคู่ขนาน (parallel) แบบแนวราบ+เครือข่าย องค์กรแบบ Flat - เน้น Line of communication - ไม่เน้น Line of command

25 3 ลวิธีการประสานงาน

26 รู้จัก องค์กร บุคลากร งาน ผู้เล่น
ลวิธีการประสานงาน รู้จัก องค์กร บุคลากร งาน ผู้เล่น (Know all around) 2. รู้จักเจาะหา Mr. X (เอ็กซ์) = (Know who)  ใครคุมเกมส์ (โค้ช)  ใครเป็นผู้เล่นหลัก (ควอเตอร์แบค)  ใครเป็นผู้ปฏิบัติ (ตัววิ่งกับตัวรับ) 3.รู้กติกา กระบวนการ กลไกขับเคลื่อน วิธีการ (Know how)

27 4. รู้จักการเคาะประตู- จังหวะ( Know when )
5.รู้การให้ (Take & Give Management) 6.รู้จุดอ่อน-จุดแข็ง-โอกาส(SWOT Management) 7.รู้การบริหารเสน่ห์ (Charm Management)

28 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
9 1. ทำตัวเองให้น่าคบ 2. จดจำชื่อคนอื่นได้เสมอ 3. แสดงความชื่นชมในสิ่งที่คนอื่นทำ 4. ติดตามข่าวสารของผู้คนที่เกี่ยวข้อง 5. ฟังคำพูดคนอื่นอย่างตั้งใจ เข้าใจ

29 6. ปล่อยให้ความสนใจของผู้อื่น
เป็นหัวข้อสนทนา 7. ทำให้ผู้อื่นรู้สึกมีความสำคัญ 8. อย่านินทาติเตียน 9. เชื่อเสมอว่ามีหนทางให้บรรลุ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด


ดาวน์โหลด ppt ลยุทธ์การประสานงาน ในกลุ่มจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google