งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิง ปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการ ตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา มัน วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิง ปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการ ตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา มัน วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิง ปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการ ตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา มัน วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน ลยุทธ์การประสานงาน ในกลุ่มจังหวัด ลยุทธ์การประสานงาน ในกลุ่มจังหวัด

2 2 จุดประกาย ความคิด ติดอาวุธ ทาง ปัญญา ลับมีด ให้คม สะสม เสบียง กรัง เป้า แห่งความ คาดหวัง

3 3 ประเด็นนำเสนอ บริ บทงาน ในภูมิภาค / จังหวัด กรอบ แนวคิด ทิศทางของวิถี ราชการ กลวิธี การประสานงาน ก้าวไปสู่ ความประทับใจ และความสำเร็จ

4 4 ทีมจังหวัด ทีมชาติ Working Smart Working Hard & Fast TOP TEN ทุกเรื่อง มิติการเปลี่ยนแปลง : วิธีคิด วิธีมอง

5 5

6 6 • Agenda วาระสำคัญเชิง นโยบาย • Function งานตามสายงาน ปกติ • Area รับการปฏิบัติจากทุก หน่วย / ทุกวาระ โลกแห่งความเป็นจริง ( คิด / ฝัน ) เผชิญกับการปฏิบัติ รอบทิศในพื้นที่ แวดล้อมด้วย ตระกูล “ อ ” ชาวภูมิภาค/พื้นที่

7 7 พายเรือน้ำนิ่ง สิ่งที่เผชิญกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทฤษฎีพายเรือ พายให้เร็ว พายเรือ ทวนน้ำ พายเรือน้ำ เชี่ยว พายให้ สวย แต่คนมหาดไทย ถ้า ไม่ได้ มาโต้คลื่น ลม ก็ไม่ใช่มหาดไทย แต่ข้าราชการภูมิภาค ถ้าไม่ได้ มาโต้ คลื่นลม ก็ไม่สมศักดิ์ ศรี

8 8 เผชิญโครงสร้างอำนาจในชุมชน ที่ไม่มีตัวชี้วัด? • โอกาส • อำนาจ • อภิสิทธิ์ • อิทธิพล • อาณาจักร • อุปถัมภ์ • อำเภอใจ • อารมณ์ • เอาพวก • อามิส • อคติ • อวิชชา • อธรรม • อันธพาล • อันตราย • อาฆาต • อึมครึม • อาบัติ • อนิจจา • อาวุธ • อาก้า • เอ็ม 16 • เอ็นจีโอ • เอวัง • อภิธรรม • อวสาน • อังคาร

9 9 1. การสร้างดุลยภาพอย่างสมดุล ระหว่างการพัฒนา กับการอนุรักษ์ 3.ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดตามหลักวิชา ที่ยังไม่สอดคล้องกับการลงมือปฏิบัติ 2. การเติบโตของสังคม และการสื่อสารสนเทศ ที่ยังมีภูมิคุ้มกันเปราะบาง

10 10 4. ความเร็ว ( ในการขับเคลื่อนและการสื่อสาร ) นำมาซึ่งความเสี่ยง และความทรุด 5.เจ้าหน้าที่รัฐ ( ภาคกระดาษตราครุฑ ) อาจใส่พลัง และจิตวิญญาณในการงาน แผ่วไป

11 11 จุดอ่อน ในงานภูมิภาค 1. ความไวต่อข่าวสาร / การ รายงาน (sense of emergency) 3. ทำงานแยกส่วน > บูรณา การ (Fragmentation > Integration) 2. ทำงานแนวดิ่ง > แนวราบ สายการบังคับบัญชา > สาย ประสานงาน / เครือข่าย (Line of Command > Line of Communication)

12 12 4. บริหารกระบวนการ > บริหาร วัตถุประสงค์  เน้นกระบวนการ / วิธีการ > ผลลัพธ์ / ความสำเร็จ  แฟ้มเป็นเจ้า ธุรการเป็น นาย 5. รอรับคำสั่ง > รุกริเริ่ม 6. มองเพียงปริมณฑลจังหวัด > มองภาพรวมที่กว้างขึ้น ( Think locally > Think Globally ) 7. ทำงานตามหน้าที่ > จิต วิญญาณ + ใจจดจ่อ สำนึก Routien > สำนึกสาธารณะ

13 13 6. งานนโยบายของรัฐ เจ้าภาพในพื้นที่ บางเรื่อง ยังไม่มี ต้องหาให้มี  สภาพัฒนาการเมือง  สภาองค์กรชุมชน  โฉนดชุมชน  ทะเล VS ประมง VS อุทยาน

14 14 7. การบริหารจัดการ และแก้ปัญหา มีความหลากหลายตามบริบทของ ภูมิสังคมอย่างสิ้นเชิง

15 15

16 16 1. ผู้นำในการเชื่อมโยงนโยบาย และแผนฯ (Strategic Leader) 2. ประสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กร (Central Coordinator) 3. บูรณาการงบประมาณและแสวงหาความ ร่วมมือ (Integrator) 4. สนับสนุนส่งเสริมองค์การปกครองท้องถิ่น (Supporter) 5. ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นภาคประชาสังคม (Facilitator) 6. เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Promoter) 7. สร้างสมรรถนะโดยกระทำตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี ( Coach & Modeling )

17 17 ราชการยุคใหม่ ยึดประชาชนเป็นเป้าหมาย ทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำงานแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ทำเฉพาะ บทบาทที่จำเป็น มีองค์กรที่ คล่องตัว กะทัดรัด มีระบบบริหาร บุคคลที่คล่องตัว ใช้อุปกรณ์ ที่ทันสมัย มีเจ้าหน้าที่ คุณภาพ และคุณธรรม มีวัฒนธรรม การทำงานเป็นทีม บริการมีคุณภาพสูง ประสิทธิภาพสูง พรฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 9 ตุลาคม 46

18 18 Agenda based Approach  Strategy Driven  Mission Oriented  Leadership + Teamwork  Participation + Share Resources  Management Skill - Cross Function - Informal > Formal - Networking Team Building Integrated Management Team Learning

19 19 วิธีทำงานสำคัญเชิงนโยบาย ต้องทำงานเชิงบูรณาการ สร้างทีมที่เข้มแข็ง • ขับเคลื่อนโดยมียุทธศาสตร์ • นำเป้าหมายและภารกิจเป็นตัวตั้ง • มีผู้นำ + ทีมที่รับผิดชอบเฉพาะ • การแลกเปลี่ยนทรัพยากร + การมีส่วนร่วม • ทักษะการบริหารขั้นสูง - มีเครือข่าย - ทำงานข้ามสายงาน - ลดพิธีการลง เพิ่มความไม่เป็นทางการ สร้างทีมแห่งการเรียนรู้

20 20 Management Paradigm  Fragmented  Process  Bureaucracy Integration Result Customer Centered เดิม ปัจจุ บัน

21 21 กฎ กติกา กฎ กติกา เกม ส์ กลยุทธ์ กฎ + กติกา

22 22 ทฤษฎีว่าด้วยการ สื่อสาร (Communication Theory) • แนวคิด ความ ร่วมมือ การประสาน ความเข้าใจ การสื่อสาร ความสำเร็ จ

23 23 • หลักการ Sender ( ผู้ส่ง ) Receiver ( ผู้รับ ) Message ( สาร ) Channel ( ช่องทาง ) เร็ว ถึงมือ ทันการณ์ ใช้ประโยชน์ได้ สารัต ถะ

24 24 • วิธีการ แบบคู่ขนาน (parallel) แบบแนวราบ + เครือข่าย องค์กรแบบ Flat - เน้น Line of communication - ไม่เน้น Line of command

25 25 ลวิธีการประสานงาน

26 26 1. รู้จัก องค์กร บุคลากร งาน ผู้เล่น (Know all around) 2. รู้ จักเจาะหา Mr. X ( เอ็กซ์ ) = ( Know who)  ใครคุมเกมส์ ( โค้ช )  ใครเป็นผู้เล่นหลัก ( ควอ เตอร์แบค )  ใครเป็นผู้ปฏิบัติ ( ตัววิ่ง กับตัวรับ ) ลวิธีการประสานงาน 3. รู้ กติกา กระบวนการ กลไก ขับเคลื่อน วิธีการ ( Know how)

27 27 4. รู้จัก การเคาะประตู - จังหวะ ( Know when ) 5. รู้ การให้ (Take & Give Management ) 7. รู้ การบริหารเสน่ห์ (Charm Management) 6. รู้ จุดอ่อน - จุดแข็ง - โอกาส (SWOT Management)

28 28 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ กับผู้อื่น 1. ทำตัวเองให้น่าคบ 2. จดจำชื่อคนอื่นได้เสมอ 3. แสดงความชื่นชมในสิ่งที่ คนอื่นทำ 4. ติดตามข่าวสารของผู้คนที่ เกี่ยวข้อง 5. ฟังคำพูดคนอื่นอย่างตั้งใจ เข้าใจ

29 29 6. ปล่อยให้ความสนใจของ ผู้อื่น เป็นหัวข้อสนทนา 7. ทำให้ผู้อื่นรู้สึกมี ความสำคัญ 8. อย่านินทาติเตียน 9. เชื่อเสมอว่ามีหนทางให้ บรรลุ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิง ปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการ ตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา มัน วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google