งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำข้อมูลทาง การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ( ครั้งที่ 1) นายมณฑล พร้อมสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบาย และแผน สพป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำข้อมูลทาง การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ( ครั้งที่ 1) นายมณฑล พร้อมสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบาย และแผน สพป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำข้อมูลทาง การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ( ครั้งที่ 1) นายมณฑล พร้อมสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบาย และแผน สพป. ลย. ๑

2 รายงานข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556 (OBEC56) ต่อ Internet ต่อ Internet ไปที่ http://datacenter.loei1.go.th ไปที่ http://datacenter.loei1.go.th

3 UserName & Password รหัส โรงเรียน 4201xxxx

4 รายงานข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556 ยึดตัวตน นักเรียนก่อนสอบปลายภาค เรียนที่ 2/2556 เป็นหลัก เมนู โรงเรียน เมนู โรงเรียน – ย้ายออกนักเรียน ( นักเรียนก่อนสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2556) – ย้ายเข้านักเรียน ( นักเรียนก่อนสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2556) – จำหน่ายนักเรียนออกกลางคัน ( นักเรียนก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556) – จำนวนนักเรียนแยกชั้น, เพศ

5 รายงานข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556 เมนู ปรับปรุงข้อมูล เมนู ปรับปรุงข้อมูล – แผนการรับนักเรียน – GPA, O-NET, NT – เลื่อนชั้น / ซ้ำชั้น / จบ สิ้นปีการศึกษา 2556 เมนู โรงเรียน เมนู โรงเรียน – นร. ซ้ำซ้อน – จำนวนนักเรียนแยกชั้น, เพศ ( ตรวจสอบแล้วกดปุ่ม - ยืนยันข้อมูล ) ( ตรวจสอบแล้วกดปุ่ม - ยืนยันข้อมูล )

6 ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ต่อ Internet ต่อ Internet ไปที่ http://datacenter.loei1.go.th ไปที่ http://datacenter.loei1.go.th

7 ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) คลิก เข้าสู่ระบบ คลิก เข้าสู่ระบบ สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้าง สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้าง – เลือกรายการสิ่งก่อสร้าง ( เพิ่ม / แก้ไข / ลบ และปรับปรุงข้อมูล ) – ตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คลิก ประมวลผลเพื่อยืนยันข้อมูล

8 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ปีการศึกษา 2557 (OBEC57) ต่อ Internet ต่อ Internet ไปที่ http://datacenter.loei1.go.th ไปที่ http://datacenter.loei1.go.th

9 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ปีการศึกษา 2557 (OBEC57) เปิดระบบให้กรอกข้อมูล วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 การเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษา ในปี 2556 การเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษา ในปี 2556 เมื่อขึ้นปี 2557 ระบบจะปรับข้อมูล ให้อัตโนมัติ ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เท่านั้น

10 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ปีการศึกษา 2557 (OBEC57) 1. กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ ( ย้ายเข้า หรือ เพิ่ม ) 2. ย้ายออก 3. จัดห้องนักเรียนที่ระบบดำเนินการ ให้ไว้ตามข้อ 1 ( สำหรับนักเรียนที่ เปลี่ยนห้อง ) 4. น้ำหนัก – ส่วนสูง (Excel) 5. ความพิการ 6. ความด้อยโอกาส, ขาดแคลน 7. การเดินทาง

11 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ปีการศึกษา 2557 (OBEC57) 5. ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน – นักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน ให้โรงเรียนส่งเอกสารยืนยันตัวตน ส่ง เขตพื้นที่การศึกษา – นักเรียนย้ายเข้า แต่ไม่มีเอกสาร ให้ผู้ปกครองกรอกแบบ บค.19( คำร้อง ขอย้ายนักเรียน ) และ บค.23( แบบแจ้งผลการรับนักเรียน ที่ย้ายไปเข้าเรียน ) ส่งไปยังโรงเรียนเดิมเพื่อยืนยันการรับ ย้าย บค.19( คำร้อง ขอย้ายนักเรียน ) บค.23( แบบแจ้งผลการรับนักเรียน ที่ย้ายไปเข้าเรียน ) บค.19( คำร้อง ขอย้ายนักเรียน ) บค.23( แบบแจ้งผลการรับนักเรียน ที่ย้ายไปเข้าเรียน ) – อื่น ๆ

12 สวัสดีครับ นายมณฑล พร้อมสันเทียะ Tel. 09 – 5658 – 6503 นายณรงค์ชัย จวงจันดี Tel.09 – 5664 – 2802 กำหนด ยืนยันข้อมูล 10 มิ. ย.2557 ตั้งแต่วันที่ 11 มิ. ย.2557 – 15 มิ. ย.2557


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำข้อมูลทาง การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ( ครั้งที่ 1) นายมณฑล พร้อมสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบาย และแผน สพป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google