งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติ การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติ การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติ การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แนวปฏิบัติ การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สุกัญญา อนรรฆพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

3 ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4

5 กลุ่มแผนงานฯ สำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สพฐ. รับข้อมูลจาก 77 จังหวัด สพม. 25 11 สหวิทยาเขต ร.ร. ร.ร. ร.ร. ร.ร. ร.ร. ร.ร. ร.ร.

6

7

8 สพม. 25 11 โรงเรียน สหวิทยาเขต สหวิทยาเขต 84+2 โรงเรียน สหวิทยาเขต

9 อ.บันไทย สิมมา : โคกสีพิทยาสรรพ์ อ.องอาจ ประจันตเสน :ขามแก่นนคร
ขอนแก่นราชพฤกษ์ : 7 ร.ร อ.บันไทย สิมมา : โคกสีพิทยาสรรพ์ กัลยาณมิตร : 6 ร.ร อ.องอาจ ประจันตเสน :ขามแก่นนคร

10 อ.วัชรา ภูครองหิน : บ้านไผ่พิทยาคม
แก่นนคร : 6 ร.ร+1 อ.อำพร ผดุงรส : แก่นนครวิทยาลัย ปราสาทพญาไผ่ : 8 ร.ร +1 อ.วัชรา ภูครองหิน : บ้านไผ่พิทยาคม

11 อ.กรรณิกา ธาดา : มัญจาศึกษา อ.วุฒิศักดิ์ มีสาร์ : พล
อุดมคงคาคีรี : 9 ร.ร อ.กรรณิกา ธาดา : มัญจาศึกษา หนองสองห้อง-พล : 8 ร.ร อ.วุฒิศักดิ์ มีสาร์ : พล

12 อ.ลออ ใหลสุข : น้ำพองศึกษา
แวงใหญ่ : 7 ร.ร อ.พรพนา พาโคกทม : แวงใหญ่วิทยาคม น้ำเขื่อนเขา : 8 ร.ร อ.ลออ ใหลสุข : น้ำพองศึกษา

13 อ.ไพรินทร์ พลเยี่ยม : ศรีกระนวนวิทยาคม อ.สุมลทา พิมพล : หนองเรือวิทยา
น้ำพอง-กระนวน : 7 ร.ร อ.ไพรินทร์ พลเยี่ยม : ศรีกระนวนวิทยาคม เวียงเรือคำ : 8 ร.ร อ.สุมลทา พิมพล : หนองเรือวิทยา

14 ชุมแพ : 11 ร.ร การศึกษาพิเศษ : 2 ร.ร อ.กิตติ ทับขันธ์ : ชุมแพศึกษา
ชุมแพ : 11 ร.ร อ.กิตติ ทับขันธ์ : ชุมแพศึกษา การศึกษาพิเศษ : 2 ร.ร โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น : สหวิทยาเขตแก่นนคร ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น : ปราสาทพญาไผ่

15 การรายงานข้อมูลปีการศึกษาละ 3 ครั้ง
การรายงานข้อมูลปีการศึกษาละ 3 ครั้ง ต้นปีการศึกษา มิถุนายน กลางปีการศึกษา พฤศจิกายน สิ้นปีการศึกษา 15 พฤษภาคม

16 ระบบรายงานสารสนเทศแบบ Online

17 ข้อมูลต้นปีการศึกษา 2554 ข้อมูลนักเรียนใหม่ ชั้น ม. 1 และ ม.4
ข้อมูลนักเรียนใหม่ ชั้น ม. 1 และ ม.4 ประวัตินักเรียน ข้อมูลนักเรียนเดิม ชั้น ม. 2 ,3,5,6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2553 3. ส่งด้วย Student 51 V6

18 Student 2551 B1 V6 รายการปรับปรุง   1.งานทะเบียนนักเรียน กับการพิมพ์ ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3    (ยังไม่สมบูรณ์เพราะยังไม่มีข้อสรุปเงื่อนไขการจบบางกรณี)  2.งานวัดผลรวม ประมวลผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ 3.พิมพ์รายงานการสอบแก้ตัวและคะแนนเรียงลำดับ  4.ระบบงานสารสนเทศเพื่อการส่งข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้น ประกอบด้วยข้อมูลหลัก ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลครู ข้อมูลนักเรียน

19 5.ระบบงานปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน การลงทะเบียนใช้
งานปกครอง ก่อนอื่นต้องกำหนดผู้ใช้ระบบงานปกครอง สำหรับเครื่องเครือข่ายต้องไปกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้ด้วย 6.โปรแกรมอยู่ในช่วงปรับโอนถ่ายจากหลักสูตร 2544 มา หลักสูตร 2551 ซึ่งยังมีอีกหลายระบบที่จะนำมา ติดตั้งเพิ่มเติม บางรายการอาจจะยังไม่สมบูรณ์เพราะ ต้องรอระเบียบ บางประการ (เกณฑ์การจบ หน่วยกิตเกินโครงสร้าง และการคำนวณคุณลักษณะอันพึงประสงค์) สำหรับ รายการที่ท่านพบข้อผิดพลาดให้ copy หน้าจอ    ส่งมาที่ เพื่อทำการแก้ไขต่อไป

20 7.ในการปรับปรุงเล็ก ในโอกาสต่อไป จะทำเฉพาะตัวโปรแกรมให้ DownLoad เท่านั้น สำหรับโรงเรียน ที่ต้องการช่วยนำ ไปทดสอบ ให้ติดตามต่อไป จากเว็บไซต์นี้หรือที่     รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่

21 ส่งข้อมูลต้นปีการศึกษา 2554 โรงเรียนส่งสหวิทยาเขตในวันที่ 5 ก.ย.
โรงเรียนส่งสหวิทยาเขตในวันที่ 5 ก.ย. สหวิทยาเขต ส่ง สพม. 25 วันที่ 6 ก.ย. หลอมรวมด้วย School Mix

22 ร่วมกันติดตามโปรแกรมและการแก้ไข และแจ้งให้โรงเรียนจัดทำเพื่อเตรียม
สพม. และสหวิทยาเขต ร่วมกันติดตามโปรแกรมและการแก้ไข พร้อม DownLoad และแจ้งให้โรงเรียนจัดทำเพื่อเตรียม ส่งข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติ การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google