งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติ การจัดทำ ฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการ บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สุกัญญา อนรรฆพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติ การจัดทำ ฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการ บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สุกัญญา อนรรฆพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติ การจัดทำ ฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการ บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สุกัญญา อนรรฆพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25

2 เครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บข้อมูล

3 ข้อมูลสารสนเทศ 1. ข้อมูลนักเรียน 2. ข้อมูลบุคลากร 3. ข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 4. ข้อมูลงบประมาณ 5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

4

5 กลุ่มแผนงานฯ สำนักบริหาร มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สพฐ. รับข้อมูลจาก 77 จังหวัด สพม. 25 11 สหวิทยาเขต ร.ร.ร.ร. ร.ร.ร.ร. ร.ร.ร.ร. ร.ร.ร.ร. ร.ร.ร.ร. ร.ร.ร.ร. ร.ร.ร.ร.

6

7

8 สพม. 25 11 สห วิทยา เขต 84+2 โรงเรีย น สหวิทยา เขต โรงเรีย น

9 ขอนแก่นราชพฤกษ์ : 7 ร. ร อ. บันไทย สิมมา : โคกสี พิทยาสรรพ์ กัลยาณมิตร : 6 ร. ร อ. องอาจ ประจันตเสน : ขามแก่นนคร

10 แก่นนคร : 6 ร. ร +1 อ. อำพร ผดุงรส : แก่น นครวิทยาลัย ปราสาทพญาไผ่ : 8 ร. ร +1 อ. วัชรา ภูครองหิน : บ้านไผ่ พิทยาคม

11 อุดมคงคาคีรี : 9 ร. ร อ. กรรณิกา ธาดา : มัญจาศึกษา หนองสองห้อง - พล : 8 ร. ร อ. วุฒิศักดิ์ มีสาร์ : พล

12 แวงใหญ่ : 7 ร. ร อ. พรพนา พาโคกทม : แวง ใหญ่วิทยาคม น้ำเขื่อนเขา : 8 ร. ร อ. ลออ ใหลสุข : น้ำ พองศึกษา

13 น้ำพอง - กระนวน : 7 ร. ร อ. ไพรินทร์ พลเยี่ยม : ศรีกระนว นวิทยาคม เวียงเรือคำ : 8 ร. ร อ. สุมลทา พิมพล : หนองเรือวิทยา

14 ชุมแพ : 11 ร. ร อ. กิตติ ทับขันธ์ : ชุม แพศึกษา การศึกษาพิเศษ : 2 ร. ร โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น : สห วิทยาเขตแก่นนคร ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น : ปราสาทพญาไผ่

15 การรายงานข้อมูลปี การศึกษาละ 3 ครั้ง 1. ต้นปีการศึกษา 10 มิถุนายน 2. กลางปีการศึกษา 15 พฤศจิกายน 3. สิ้นปีการศึกษา 15 พฤษภาคม

16 ระบบรายงานสารสนเทศ แบบ Online http://gpa.moe.go.th

17 ข้อมูลต้นปีการศึกษา 2554 1. ข้อมูลนักเรียนใหม่ ชั้น ม. 1 และ ม.4 ประวัตินักเรียน 2. ข้อมูลนักเรียนเดิม ชั้น ม. 2,3,5,6 ประวัตินักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปี การศึกษา 2553 3. ส่งด้วย Student 51 V6

18 Student 2551 B1 V6 รายการปรับปรุง 1. งานทะเบียนนักเรียน กับการพิมพ์ ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3 ( ยังไม่สมบูรณ์เพราะยังไม่มีข้อสรุปเงื่อนไข การจบบางกรณี ) 2. งานวัดผลรวม ประมวลผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ 3. พิมพ์รายงานการสอบแก้ตัวและคะแนน เรียงลำดับ 4. ระบบงานสารสนเทศเพื่อการส่งข้อมูล โรงเรียนเบื้องต้น ประกอบด้วยข้อมูลหลัก ข้อมูล สถานศึกษา ข้อมูลครู ข้อมูลนักเรียน

19 5. ระบบงานปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน การลงทะเบียนใช้ งานปกครอง ก่อนอื่นต้องกำหนดผู้ใช้ ระบบงานปกครอง สำหรับเครื่องเครือข่ายต้องไปกำหนด สิทธิ์ให้ผู้ใช้ด้วย 6. โปรแกรมอยู่ในช่วงปรับโอนถ่ายจาก หลักสูตร 2544 มา หลักสูตร 2551 ซึ่งยังมีอีกหลายระบบที่จะ นำมา ติดตั้งเพิ่มเติม บางรายการอาจจะยังไม่สมบูรณ์เพราะ ต้องรอระเบียบ บางประการ ( เกณฑ์การจบ หน่วยกิตเกิน โครงสร้าง และการคำนวณคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ ) สำหรับ รายการที่ท่านพบข้อผิดพลาดให้ copy หน้าจอ ส่งมาที่ pota2000@hotmail.compota2000@hotmail.com เพื่อทำการแก้ไขต่อไป

20 7. ในการปรับปรุงเล็ก ในโอกาสต่อไป จะทำ เฉพาะตัวโปรแกรมให้ DownLoad เท่านั้น สำหรับโรงเรียน ที่ ต้องการช่วยนำ ไปทดสอบ ให้ติดตามต่อไป จากเว็บไซต์นี้ หรือที่ http://gpa.moe.go.th รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่ http://amporn.wikispaces.com/Students2551

21 ส่งข้อมูลต้นปีการศึกษา 2554 โรงเรียนส่งสหวิทยาเขต ในวันที่ 5 ก. ย. สหวิทยาเขต ส่ง สพม. 25 วันที่ 6 ก. ย. หลอมรวมด้วย School Mix

22 สพม. และสหวิทยาเขต ร่วมกันติดตาม โปรแกรมและการแก้ไข พร้อม DownLoad และแจ้งให้โรงเรียน จัดทำเพื่อเตรียม ส่งข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติ การจัดทำ ฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการ บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สุกัญญา อนรรฆพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google