งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554
1. ข้อมูลนักเรียนรายคน ผ่านเว็บไซต์ Data Center 2. ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรแกรม B-OBEC 3. ข้อมูลครุภัณฑ์ โปรแกรม M-OBEC 4. ข้อมูลแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2554 (ตาราง 18) OBEC ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554 OBEC 54 ระยะ 2

2 ปฏิทินการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554
การดำเนินงาน ระยะเวลา ระยะที่ 1 ต้นปีการศึกษา 2554 1. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายคน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 54 ผ่านเว็ปไซต์ Data Center ( หรือ 10 – 20 มิ.ย. 54

3 การดำเนินงาน ระยะเวลา
2. บันทึกข้อมูล 2.1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรแกรม B-OBEC 2.2 ครุภัณฑ์ โปรแกรม M-OBEC 3. บันทึกข้อมูล OBEC 54 ตารางที่ 18 (แผนการรับ น.ร.) ผ่านเว็ปไซต์ หรือ 4. บันทึกข้อมูล OBEC 54 ระยะ 2 (ณ สิ้นปีการศึกษา 2554) ภายใน 30 ต.ค. 54 25 – 30 พ.ย. 54 ภายใน 30 เม.ย. 55


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google