งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554 1. ข้อมูลนักเรียนรายคน ผ่านเว็บไซต์ Data Center 2. ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรแกรม B-OBEC 3. ข้อมูลครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554 1. ข้อมูลนักเรียนรายคน ผ่านเว็บไซต์ Data Center 2. ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรแกรม B-OBEC 3. ข้อมูลครุภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา ปีการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายคน ผ่านเว็บไซต์ Data Center 2. ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรแกรม B-OBEC 3. ข้อมูลครุภัณฑ์ โปรแกรม M-OBEC 4. ข้อมูลแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2554 ( ตาราง 18) OBEC ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554 OBEC 54 ระยะ 2

2 ปฏิทินการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทาง การศึกษา ปีการศึกษา 2554 การดำเนินงานระยะเวล า ระยะที่ 1 ต้นปีการศึกษา บันทึกข้อมูลนักเรียนรายคน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 54 ผ่านเว็ปไซต์ Data Center (http:// หรือ 10 – 20 มิ. ย. 54

3 การดำเนินงานระยะเวลา 2. บันทึกข้อมูล 2.1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรแกรม B-OBEC 2.2 ครุภัณฑ์ โปรแกรม M- OBEC 3. บันทึกข้อมูล OBEC 54 ตารางที่ 18 ( แผนการรับ น. ร.) ผ่านเว็ป ไซต์ หรือ 4. บันทึกข้อมูล OBEC 54 ระยะ 2 ( ณ สิ้นปีการศึกษา 2554) ภายใน 30 ต. ค – 30 พ. ย. 54 ภายใน 30 เม. ย. 55


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554 1. ข้อมูลนักเรียนรายคน ผ่านเว็บไซต์ Data Center 2. ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรแกรม B-OBEC 3. ข้อมูลครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google