งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 Data Management Center D M C

2 นโยบายในการจัดทำข้อมูลของ สพฐ.
พัฒนาระบบ Software ให้มีประสิทธิภาพ 1 ส่งเสริมสนับสนุนระบบ Hardware ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 3 วางแผนการจัดเก็บข้อมูล ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและไม่เพิ่มภาระงาน 4

3 ปีการศึกษา 2556 จัดเก็บข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 56
โรงเรียนจัดเก็บและรายงานภายใน 30 มิ.ย.56 ปีการศึกษา เปิดเทอม 10 มิ.ย.57 พัฒนาเป็นระบบ online และ real time โรงเรียนจัดเก็บและรายงายภายใน 10 ก.ค. 57

4 สพฐ.พัฒนาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
Data Management Center : DMC จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ 10 มิ.ย. / 10 พ.ย. / สิ้นปีการศึกษา M - OBEC จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน ณ กันยายนของทุกปี B - OBEC จัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างโรงเรียน ณ กันยายนของทุกปี

5 สพฐ.พัฒนาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
Education for All : EFA จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อปวงชน เพื่อเทียบกับนานาประเทศ Geographic Information System : GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหาร Education Management Information System : EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

6 สพฐ.พัฒนาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลเด็กจบออนไลน์ จัดเก็บผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล / แบบรายงานผลการศึกษา/ ตรวจสอบวุฒิการศึกษา OBC56

7 Management Information System Diagram
DMC EMIS MIS GIS M - OBEC EFA B - OBEC

8 ข้อมูลเป็นจริง ปัจจุบัน ตรงความต้องการ ใช้งานได้
Thank You !


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google