งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ.
โครงการอบรมเทคนิคการวางแผน SCHOOL MAPPING คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ.

2 สิ่งที่ขอให้ทำเร่งด่วน
มิติโอกาส พิจารณาโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน และที่ควรยุบ ให้ยุบ โรงเรียนขนาดเล็กมากให้ทำ SCHOOL MAPPING พิจารณายุบ โรงเรียนที่ควรจะเกิดขึ้นใหม่ เหมาะสม ครอบคลุม สมเหตุสมผล มีโรงเรียนรองรับไม่เพียงพอ พิจารณาจัดตั้ง ขยายชั้นเรียน อาจจะเป็นในบางระดับชั้น โดยเฉพาะพื้นที่พิเศษ SCHOOL MAPPING ควรบอกความขาด/เกิน/เพียงพอ

3 สิ่งที่ขอให้ทำเร่งด่วน
มิติคุณภาพ * ใช้มิติคุณภาพของ สมศ. NT อื่น ๆ มาพิจารณา ความเพียงพอและความเป็นธรรม อาจใช้เกณฑ์ สมศ. * หากมีโรงเรียนเพียงพอ ผ่านเกณฑ์ สมศ. แล้วให้ดูคะแนน NT (ต่อยอด)

4 สิ่งที่ขอให้ทำเร่งด่วน
SCHOOL MAPPING -ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันในทุก สพท. หากแต่ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งสามารถอธิบายได้ทั้ง ๒ มิติ ดังกล่าว -การเก็บตัวเลขมาต้องมีเป้าหมายและรู้จักการนำตัวเลขไปใช้ในการวางแผน และต้องรู้จักการตั้งโจทย์ก่อนเรื่องความเพียงพอ เพื่อจะจัดการศึกษาฟรี ๑๒ ปี ภายใน ๓ เดือน ให้ ผอ.สพท. ได้นำเสนอ SCHOOL MAPPING ประชุม ผอ.สพท. ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ให้มี สพท.ตัวอย่างนำเสนอที่ประชุม

5 สิ่งที่ขอให้ทำเร่งด่วน
*ภายใน ๓ เดือน ให้ ผอ.สพท. ได้นำเสนอ SCHOOL MAPPING * ประชุม ผอ.สพท. ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ให้มี สพท. ตัวอย่างนำเสนอที่ประชุม

6 เอกสาร แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการอบรมเทคนิคการวางแผน SCHOOL MAPPING เอกสาร แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เทคนิค School Mapping

7 ส่วนที่ 1 กลยุทธ์การจัดของเขตพื้นที่การศึกษา
SWOT ANALYSIS วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มาตรการ กลยุทธ์

8 ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษา
สภาพภูมิศาสตร์ สภาพการคมนาคม สภาพประชากร ฯลฯ

9 ส่วนที่ 3 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานศึกษา และเขตพื้นที่บริการ
ส่วนที่ 3 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานศึกษา และเขตพื้นที่บริการ GIS ของเขตพื้นที่การศึกษา แผนที่แสดงที่ตั้งของเขตพื้นที่บริการรายโรง (4 ประเภท)

10 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาในอดีต
จำนวนห้องเรียน นักเรียน เพศ อัตราการเข้าเรียน อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากร อัตราการเลื่อนชั้น อัตราการซ้ำชั้น อัตราการออกกลางคัน อัตราการเรียนต่อ จำนวน วุฒิ ความขาด/เกิน ครูและบุคลากรทางการศึกษา อัตราส่วนนักเรียนต่อครู อัตราส่วนครูต่อห้องเรียน

11 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาในอดีต (ต่อ)
อาคารเรียนและอาคารประกอบ ครุภัณฑ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการรายชั้น และรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณภาพการให้บริการการศึกษา

12 ส่วนที่ 5 การคาดคะเนการจัดการศึกษาในอนาคต
คาดคะเนประชาการ อายุ 1 – 7 ปี คาดคะเนอัตราการเข้าเรียนของชั้น อ.1 ป.1 ม.1 ม.4 คาดคะเนอัตราการเลื่อนชั้น อ.1/อ.2 ป.1/ป.2 - ป.6ม.1/ม.2 - ม.3 และ ม.4/ม.5 - ม.6 แผนชั้นเรียนเต็มรูปของโรงเรียน

13 ส่วนที่ 6 ข้อเสนอทางเลือกในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14 สรุป ข้อมูลระดับจังหวัด สพท. พื้นที่บริการ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (school Mapping)


ดาวน์โหลด ppt คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google