งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. โครงการอบรมเทคนิคการวางแผน SCHOOL MAPPING.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. โครงการอบรมเทคนิคการวางแผน SCHOOL MAPPING."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. โครงการอบรมเทคนิคการวางแผน SCHOOL MAPPING

2 สิ่งที่ขอให้ทำเร่งด่วน มิติโอกาส พิจารณาโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน และที่ ควรยุบ ให้ยุบ พิจารณาโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน และที่ ควรยุบ ให้ยุบ โรงเรียนขนาดเล็กมากให้ทำ SCHOOL MAPPING พิจารณายุบ โรงเรียนขนาดเล็กมากให้ทำ SCHOOL MAPPING พิจารณายุบ โรงเรียนที่ควรจะเกิดขึ้นใหม่ เหมาะสม ครอบคลุม สมเหตุสมผล โรงเรียนที่ควรจะเกิดขึ้นใหม่ เหมาะสม ครอบคลุม สมเหตุสมผล มีโรงเรียนรองรับไม่เพียงพอ พิจารณา จัดตั้ง ขยายชั้นเรียน มีโรงเรียนรองรับไม่เพียงพอ พิจารณา จัดตั้ง ขยายชั้นเรียน อาจจะเป็นในบางระดับชั้น โดยเฉพาะ พื้นที่พิเศษ อาจจะเป็นในบางระดับชั้น โดยเฉพาะ พื้นที่พิเศษ SCHOOL MAPPING ควรบอกความขาด / เกิน / เพียงพอ SCHOOL MAPPING ควรบอกความขาด / เกิน / เพียงพอ

3 สิ่งที่ขอให้ทำเร่งด่วน มิติคุณภาพ * ใช้มิติคุณภาพของ สมศ. NT อื่น ๆ มาพิจารณา ความเพียงพอและความเป็นธรรม อาจใช้เกณฑ์ สมศ. ความเพียงพอและความเป็นธรรม อาจใช้เกณฑ์ สมศ. * หากมีโรงเรียนเพียงพอ ผ่านเกณฑ์ สมศ. แล้วให้ดูคะแนน NT ( ต่อยอด )

4 สิ่งที่ขอให้ทำเร่งด่วน SCHOOL MAPPING - ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันในทุก สพท. หากแต่ขึ้นอยู่ กับบริบทของแต่ละพื้นที่ - ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันในทุก สพท. หากแต่ขึ้นอยู่ กับบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งสามารถอธิบายได้ทั้ง ๒ มิติ ดังกล่าว ซึ่งสามารถอธิบายได้ทั้ง ๒ มิติ ดังกล่าว - การเก็บตัวเลขมาต้องมีเป้าหมายและรู้จักการนำ ตัวเลขไปใช้ในการวางแผน - การเก็บตัวเลขมาต้องมีเป้าหมายและรู้จักการนำ ตัวเลขไปใช้ในการวางแผน และต้องรู้จักการตั้งโจทย์ก่อนเรื่องความเพียงพอ เพื่อจะจัดการศึกษาฟรี ๑๒ ปี และต้องรู้จักการตั้งโจทย์ก่อนเรื่องความเพียงพอ เพื่อจะจัดการศึกษาฟรี ๑๒ ปี ภายใน ๓ เดือน ให้ ผอ. สพท. ได้ นำเสนอ SCHOOL MAPPING ภายใน ๓ เดือน ให้ ผอ. สพท. ได้ นำเสนอ SCHOOL MAPPING ประชุม ผอ. สพท. ปลายเดือน กุมภาพันธ์ ให้มี สพท. ตัวอย่าง นำเสนอที่ประชุม ประชุม ผอ. สพท. ปลายเดือน กุมภาพันธ์ ให้มี สพท. ตัวอย่าง นำเสนอที่ประชุม

5 สิ่งที่ขอให้ทำเร่งด่วน * ภายใน ๓ เดือน ให้ ผอ. สพท. ได้นำเสนอ SCHOOL MAPPING ให้ ผอ. สพท. ได้นำเสนอ SCHOOL MAPPING * ประชุม ผอ. สพท. ปลาย เดือนกุมภาพันธ์ ให้มี สพท. ตัวอย่างนำเสนอที่ ประชุม

6 โครงการอบรมเทคนิคการ วางแผน SCHOOL MAPPING เอกสาร แผนพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เทคนิค School Mapping

7 ส่วนที่ 1 กลยุทธ์การจัดของเขต พื้นที่การศึกษา SWOT ANALYSISSWOT ANALYSIS วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ มาตรการ มาตรการ กลยุทธ์ กลยุทธ์

8 ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปของเขต พื้นที่การศึกษา สภาพ ภูมิศาสตร์ สภาพ ภูมิศาสตร์ สภาพการ คมนาคม สภาพการ คมนาคม สภาพ ประชากร สภาพ ประชากร ฯลฯ ฯลฯ

9 ส่วนที่ 3 แผนที่แสดงที่ตั้ง สถานศึกษา และเขต พื้นที่บริการ GIS ของเขตพื้นที่ การศึกษาGIS ของเขตพื้นที่ การศึกษา แผนที่แสดงที่ตั้งของเขต พื้นที่บริการรายโรง แผนที่แสดงที่ตั้งของเขต พื้นที่บริการรายโรง (4 ประเภท ) (4 ประเภท )

10 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์สภาพการจัด การศึกษาในอดีต จำนวนห้องเรียน นักเรียน เพศ จำนวนห้องเรียน นักเรียน เพศ อัตราการเข้าเรียน อัตราส่วน นักเรียนต่อประชากร อัตรา การเลื่อนชั้น อัตราการซ้ำชั้น อัตราการออกกลางคัน อัตราการ เรียนต่อ อัตราการเข้าเรียน อัตราส่วน นักเรียนต่อประชากร อัตรา การเลื่อนชั้น อัตราการซ้ำชั้น อัตราการออกกลางคัน อัตราการ เรียนต่อ จำนวน วุฒิ ความขาด / เกิน ครู และบุคลากรทางการศึกษา อัตราส่วนนักเรียนต่อครู อัตราส่วน ครูต่อห้องเรียน จำนวน วุฒิ ความขาด / เกิน ครู และบุคลากรทางการศึกษา อัตราส่วนนักเรียนต่อครู อัตราส่วน ครูต่อห้องเรียน

11 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์สภาพการจัด การศึกษาในอดีต ( ต่อ ) อาคารเรียนและอาคารประกอบ อาคารเรียนและอาคารประกอบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการรายชั้น และ รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการรายชั้น และ รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณภาพการให้บริการ การศึกษา คุณภาพการให้บริการ การศึกษา

12 ส่วนที่ 5 การคาดคะเนการจัด การศึกษาในอนาคต คาดคะเนประชาการ อายุ 1 – 7 ปี คาดคะเนประชาการ อายุ 1 – 7 ปี คาดคะเนอัตราการเข้าเรียน ของชั้น อ.1 ป.1 ม.1 ม.4 คาดคะเนอัตราการเข้าเรียน ของชั้น อ.1 ป.1 ม.1 ม.4 คาดคะเนอัตราการเลื่อนชั้น อ.1/ อ.2 ป.1/ ป.2 - ป.6 ม.1/ ม.2 - ม.3 และ ม.4/ ม.5 - ม.6 คาดคะเนอัตราการเลื่อนชั้น อ.1/ อ.2 ป.1/ ป.2 - ป.6 ม.1/ ม.2 - ม.3 และ ม.4/ ม.5 - ม.6 แผนชั้นเรียนเต็มรูปของ โรงเรียน แผนชั้นเรียนเต็มรูปของ โรงเรียน

13 ส่วนที่ 6 ข้อเสนอทางเลือกใน การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐาน โอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐาน คุณภาพการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน คุณภาพการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

14 สรุป ข้อมูลระดับจังหวัด สพท. พื้นที่ บริการ ข้อมูลระดับจังหวัด สพท. พื้นที่ บริการ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (school Mapping) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (school Mapping)


ดาวน์โหลด ppt คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. โครงการอบรมเทคนิคการวางแผน SCHOOL MAPPING.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google