งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. ระบบบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ DM C EM IS M- OBEC B- OBEC ข้อมูล ครุภัณฑ์ ข้อมูล นักเรียน รายบุคค ล ระบบ สารสนเทศ เพื่อการ บริหาร การศึกษา ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. ระบบบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ DM C EM IS M- OBEC B- OBEC ข้อมูล ครุภัณฑ์ ข้อมูล นักเรียน รายบุคค ล ระบบ สารสนเทศ เพื่อการ บริหาร การศึกษา ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 ระบบบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ

3 DM C EM IS M- OBEC B- OBEC ข้อมูล ครุภัณฑ์ ข้อมูล นักเรียน รายบุคค ล ระบบ สารสนเทศ เพื่อการ บริหาร การศึกษา ข้อมูล อาคาร ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 2557

4 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ภาคเรียน ที่ 1 ภาคเรียน ที่ 2 สิ้นปี การศึกษา ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม ภาคเรียน ที่ 1 สิ้นปี การศึกษา ภาคเรียน ที่ 2 โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่มี อยู่จริงในโรงเรียนตลอดปี การศึกษา สามารถดำเนิน ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลโดยผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต รอบการจัดทำข้อมูล แบ่งเป็น 3 ระยะ

5 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล DMC 2014

6

7

8

9

10

11

12 ข้อมูลอาคารที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) http://bobec.bopp-obec.info/

13 ข้อมูลครุภัณฑ์ M - OBEC  กรอกข้อมูลใน DMC หรือ EMIS

14 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน พิกัด GIS ข้อมูลครูและบุคลากร ทางการศึกษา ข้อมูลจำนวนนักเรียน จาก DMC ข้อมูลครุภัณฑ์ : M- OBEC ข้อมูลอาคารที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : B-OBEC ประกอบด้วย

15 ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวง ชน (EFA) ข้อมูลด้านเทคโนโลยี ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ เว็บไซต์โรงเรียน ประกอบด้วย ( ต่อ )

16 http://data.bopp-obec.info/emis/index.php

17

18 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน ตรวจสอบข้อมูลการรายงาน สิ่งที่ต้องดำเนินการ

19  ตรวจสอบ User ระดับโรงเรียน http://data.bopp-obec.info/emis/index.php

20 ปฏิทินการจัดทำข้อมูล ปี การศึกษา 2557 นักเรีย น รายบุค คล ภาค เรียนที่ 1 (DMC) ข้อมูล ครูและ บุคลาก ร (EMIS ) สิ่งก่อส ร้าง B- OBEC นักเรียน สิ้นปี 2557 (DMC) 20 มิ. ย. 57 30 มิ. ย. 57 30 ส. ค. 57 30 ต. ค. 57 30 พ. ย. 57 30 เม. ย. 58 นักเรีย น รายบุค คล ภาค เรียนที่ 2 (DMC) ครุภัณ ฑ์ M- OBEC ข้อมูล เทคโน โลยี (EMIS )

21  Facebook กลุ่มนโยบายและแผนสพม ลำปางลำพูน  Line 0892659765 parita

22 LOGO กลุ่มนโยบายและ แผน สพม.35


ดาวน์โหลด ppt LOGO. ระบบบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ DM C EM IS M- OBEC B- OBEC ข้อมูล ครุภัณฑ์ ข้อมูล นักเรียน รายบุคค ล ระบบ สารสนเทศ เพื่อการ บริหาร การศึกษา ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google