งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาด ใหญ่ ฝึกอบรมการใช้งานระบบ วันที่ 23 มกราคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาด ใหญ่ ฝึกอบรมการใช้งานระบบ วันที่ 23 มกราคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาด ใหญ่ ฝึกอบรมการใช้งานระบบ วันที่ 23 มกราคม 2554

2 การดำเนินโครงการ  ความเป็นมาของโครงการ  ระบบข้อมูลนักศึกษารายบุคคล  ระบบรับสมัคร

3 ความเป็นมาของโครงการ โครงการการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายขนาดใหญ่ ไม่เกิน 180 วัน นับจากที่ได้ลงนามใน สัญญา ระบบ หลักสูตร ระบบ รับ สมัคร ระบบ ข้อมูล บุคคล ระบบ ข้อมูล นักศึกษา

4 แผนการดำเนินงาน 27 กันยายน 2553 – 27 มีนาคม 2554

5 ระบบข้อมูลนักศึกษารายบุคคล  ส่งข้อมูลนักศึกษาผ่านระบบ Internet โดยที่จะ นำมาใช้แทนระบบ BMS  การส่งข้อมูล  ขั้นตอนที่ 1  นำข้อมูลออกจากระบบ STD02 โดยทำการตรวจสอบ ข้อมูลให้เรียบร้อย นำออกในรูปแบบของ Excel File และ แปลง Excel File ให้เป็น Version 2003 โดยการเปิด Excel File ขึ้นมาและทำการ บันทึกเป็น เลือก Version 2003 โดยใช้ชื่อเดิม  ถ้าสถานศึกษาใดไม่ได้ใช้ระบบ STD02 ให้ส่งข้อมูลตาม รูปแบบที่กำหนดให้จากระบบ  ขั้นตอนที่ 2  นำข้อมูลเข้าระบบศูนย์ข้อมูลกลางผ่าน Web Site  ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

6 ระบบข้อมูลนักศึกษารายบุคคล  ขั้นตอนที่ 3  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล และ ปรับแก้ให้ถูกต้อง

7 ระบบข้อมูลนักศึกษารายบุคคล  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  การตรวจสอบค่าว่าง  การตรวจสอบรหัสที่ทางกระทรวงใช้  การตรวจสอบค่าที่ไม่ถูกต้อง  ตัวอย่างหัวข้อของการตรวจสอบ  ชื่อ นามสกุล  เพศ  วัน เดือน ปี เกิด  เลขที่ ที่อยู่บ้าน เป็นต้น

8 ระบบข้อมูลนักศึกษารายบุคคล  การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล และ ปรับแก้ให้ถูกต้อง  การซ้ำซ้อนของนักศึกษา  อาจมี 1 หรือมากกว่า 1 สถานศึกษาที่ซ้ำกัน  ถ้ามีการซ้ำซ้อนของนักศึกษา ให้ทำการตรวจสอบ การมีตัวตนจริงของนักศึกษาในสถานศึกษาของ ตนเอง และทำการยืนยันเข้าสู่ระบบ  ให้ทำการปรับแก้ข้อมูลและนำเข้าสู่ระบบใหม่ ใน กรณีที่ข้อมูลของสถานศึกษาของตนไม่ถูกต้อง

9 ระบบข้อมูลนักศึกษารายบุคคล  การส่งรูป  - นำรูปนักศึกษาใส่แผ่น CD แล้งส่งมายัง สอศ. ที่ กระทรวง ศูนย์สารสนเทศ โดย File รูปจะต้องเป็นเลขบัตรประชาชน  - นำรูปนักศึกษาเข้าสู่ระบบเป็นรายคน

10 ระบบข้อมูลนักศึกษารายบุคคล  การส่งข้อมูล

11 ระบบรับสมัคร  ขั้นตอนการรับสมัคร


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาด ใหญ่ ฝึกอบรมการใช้งานระบบ วันที่ 23 มกราคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google