งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5 ส.5 ส.5 ส.5 ส. 5 ส. คืออะไร ? 5 ส. เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องการดูแล รักษาความสะอาด การจัดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานที่ทำงานหรือสถาน ประกอบการกิจกรรมหลักของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5 ส.5 ส.5 ส.5 ส. 5 ส. คืออะไร ? 5 ส. เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องการดูแล รักษาความสะอาด การจัดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานที่ทำงานหรือสถาน ประกอบการกิจกรรมหลักของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5 ส.5 ส.5 ส.5 ส. 5 ส. คืออะไร ? 5 ส. เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องการดูแล รักษาความสะอาด การจัดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานที่ทำงานหรือสถาน ประกอบการกิจกรรมหลักของ 5 ส. ประกอบไป ด้วย 1. สะสาง 2. สะดวก 3. สะอาด 4. สุขลักษณะ 5. สร้างนิสัย กิจกรรมนี้จะนำไปสู่ การทำงานที่มีประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิต ที่สูงขึ้น

2 5 ส คือ กระบวนการในการจัดสถานที่ทำงานให้เป็น ระเบียบเรียบร้อยมุ่งเน้นที่ จะ ก่อให้เกิด ประสิทธิภาพ ของการทำงานและจิตสำนึกในการปรับปรุง สภาพแวดล้อมที่ดี ของผู้ปฏิบัติงาน 5 ส คือ คำย่อซึ่งแปลมาจาก 5 s ซึ่งเป็นอักษรย่อ ตัวแรก ของคำในภาษาญี่ปุ่น 5 คำ คือ 1. SEIRI ( เซริ ) = สะสาง 2. SEITON ( เซตง ) = สะดวก 3. SEISO ( เซโซ ) = สะอาด 4. SEIKETSU ( เซเคทซึ ) = สุขลักษณะ 5. SHITSUKE ( ซิทซึเคะ ) = สร้างนิสัย กิจกรรม กิจกรรม 5 ส

3 ทำไมต้องมี 5 ส. ? ทำไมต้องมี 5 ส. ? 5 ส. เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ช่วยพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพ ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สถานที่ทำงานและ สภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด ปราศจากสิ่ง สกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี บุคลากร มีระเบียบวินัยมากขึ้น การขจัดความสิ้นเปลืองของ ทรัพยากรคน วัสดุและงบประมาณ และการลดการ เก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง นอกจากนี้ 5 ส. ยังช่วยลด ต้นทุนขอ สถานประกอบการลงอีกด้วย 5 ส. เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ช่วยพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพ ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สถานที่ทำงานและ สภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด ปราศจากสิ่ง สกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี บุคลากร มีระเบียบวินัยมากขึ้น การขจัดความสิ้นเปลืองของ ทรัพยากรคน วัสดุและงบประมาณ และการลดการ เก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง นอกจากนี้ 5 ส. ยังช่วยลด ต้นทุนขอ สถานประกอบการลงอีกด้วย ดังนั้นกิจกรรม 5 ส. จึงก่อให้เกิดการทำงานที่มี คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของ พนักงาน สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการรวมทั้งกิจกรรม 5 ส. ยังเป็น พื้นฐานของการก้าวสู่การใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น TPM, JIT, TQC ในหน่วยงานต่อไป ดังนั้นกิจกรรม 5 ส. จึงก่อให้เกิดการทำงานที่มี คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของ พนักงาน สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการรวมทั้งกิจกรรม 5 ส. ยังเป็น พื้นฐานของการก้าวสู่การใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น TPM, JIT, TQC ในหน่วยงานต่อไป

4 กิจกรรมของ 5 ส. แต่ละตัว หมายถึง สะสาง : การจัดแยกของที่จำเป็นกับของที่ไม่ จำเป็น และขจัดของที่ไม่จำเป็น สะสาง : การจัดแยกของที่จำเป็นกับของที่ไม่ จำเป็น และขจัดของที่ไม่จำเป็น ออกไป ออกไป สะดวก : การจัดวางของที่จำเป็น ให้ง่ายต่อการ นำไปใช้ และง่ายต่อการเก็บคืน สะดวก : การจัดวางของที่จำเป็น ให้ง่ายต่อการ นำไปใช้ และง่ายต่อการเก็บคืน ที่เดิม ที่เดิม สะอาด : การทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และ สิ่งของที่ใช้อยู่เป็นนิจ สะอาด : การทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และ สิ่งของที่ใช้อยู่เป็นนิจ สุขลักษณะ : การรักษาสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งของที่ ใช้ ให้ถูกสุขลักษณะและ สุขลักษณะ : การรักษาสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งของที่ ใช้ ให้ถูกสุขลักษณะและ ปลอดภัย ปลอดภัย สร้างนิสัย : การปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ ข้อบังคับ ให้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย สร้างนิสัย : การปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ ข้อบังคับ ให้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย

5 กุญแจสู่ความสำเร็จในกิจกรรม 5 ส. กุญแจสู่ความสำเร็จในกิจกรรม 5 ส. 1. ผู้บริหารระดับสูงต้องมุ่งมั่นให้ความสำคัญและ สนับสนุนอย่างจริงจัง 2. บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจการนี้ 3. ต้องมีการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานใน องค์กรอย่างทั่วถึง 4. ควรทำ 5 ส. อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ มาตรฐานให้สูงขึ้น 5. ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมใน ระหว่างดำเนินการ จิตสำนึกพนักงาน ลดความสูญเสียทุกรูปแบบ

6 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 2. ลดอันตราย หรืออุบัติภัยที่ไม่คาดคิดได้ 3. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 4. มีนิสัยรักความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 5. สร้างภาพพจน์ที่ดี และได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานอื่น ๆ ประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส

7 ผู้จัดทำ นาย ธีระพงษ์ ผัดตุ่น รหัส 4631050108 นาย ธีระพงษ์ อาต๊ะ รหัส 4631050109 นาย นพรัตน์ พินิจราชกิจ รหัส 4631050111 นาย นรินทร์ โหราวรรณ รหัส 4631050112 นาย นิวัฒน์ ใจคำ รหัส 4631050114 แผนก อิเล็กทรอนิกส์ สาขา เทคนิค คอมพิวเตอร์ แผนก อิเล็กทรอนิกส์ สาขา เทคนิค คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวส.3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 1/2548 ระดับชั้น ปวส.3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 1/2548


ดาวน์โหลด ppt 5 ส.5 ส.5 ส.5 ส. 5 ส. คืออะไร ? 5 ส. เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องการดูแล รักษาความสะอาด การจัดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานที่ทำงานหรือสถาน ประกอบการกิจกรรมหลักของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google