งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก้าวต่อไป... ของ การพัฒนา มาตรฐาน แรงงานไทย ในปี ๒๕๕๓ ดุสิต สระแก้ว กลุ่มงานพัฒนาระบบ มาตรฐานแรงงาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก้าวต่อไป... ของ การพัฒนา มาตรฐาน แรงงานไทย ในปี ๒๕๕๓ ดุสิต สระแก้ว กลุ่มงานพัฒนาระบบ มาตรฐานแรงงาน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก้าวต่อไป... ของ การพัฒนา มาตรฐาน แรงงานไทย ในปี ๒๕๕๓ ดุสิต สระแก้ว กลุ่มงานพัฒนาระบบ มาตรฐานแรงงาน 1

2 2 - คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ พัฒนามาตรฐานแรงงาน เพื่อส่งเสริมการค้าเสรี ( ๑๘ ธ. ๕. ๒๕๔๔ ) - กระทรวงแรงงาน โดยกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศใช้ มาตรฐานแรงงาน ไทย ความรับผิดชอบ ทางสังคมของธุรกิจไทย ( ๒๗ มิ. ย. ๒๕๔๖ ) กลุ่มงานพัฒนาระบบ มาตรฐานแรงงาน ก้าวแรก... มรท.

3 3 กลุ่มงานพัฒนาระบบ มาตรฐานแรงงาน ก้าวต่อมา... มรท. พัฒนาระบบ มรท. โดยการจ้าง ที่ปรึกษาเข้าดำเนินการ ใน สปก. กลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๔๗ จำนวน ๓๐๐ แห่ง “ ๒๕๔๘ “ ๔๐๐ “ “ ๒๕๔๙ “ ๒๐๐ “ “ ๒๕๕๐ “ ๑๔๒ “ “ ๒๕๕๑ “ ๑๔๒ “

4 4 กลุ่มงานพัฒนาระบบ มาตรฐานแรงงาน ก้าวปัจจุบัน... มรท. พัฒนาระบบ มรท. ใน สปก. กลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จำนวน ๑๓๐ แห่ง พัฒนาข้อกำหนด มรท. - คณะทำงาน - ISO 9001 : 2008 - SA 8000 : 2008 - ISO 26000

5 5  มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Organization Governance)  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Environment)  ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human Right)  ปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็น ธรรม (Labour Practice)  ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม (Fair Operation Practice)  ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค (Consumer Issues)  ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Community Involvement /Society Development) มาตรฐานสากล ISO 26000 : ความ รับผิดชอบต่อสังคม

6 6 นิเทศงาน รณรงค์ส่งเสริม สัมมนาไตรภาคีฯมาตรฐาน แรงงานแห่งชาติ จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ ติดตามการดำเนินงาน ของที่ปรึกษา สัมภาษณ์สถานประกอบ กิจการตัวอย่าง วารสารฯ ฉบับพัฒนา มาตรฐานแรงงาน กิจกรรม... กลุ่มงานพัฒนาระบบ มาตรฐานแรงงาน

7 7 7 ก้าวต่อไป... มรท. กลุ่มงานพัฒนาระบบ มาตรฐานแรงงาน ประกาศใช้ มรท. ๘๐๐๑ - ๒๕๕๓ TLS 8001- 2010 การพัฒนาระบบ มรท. โดยจ้างที่ปรึกษา เข้าดำเนินการใน สปก. ๑๓๐ แห่ง โดยมุ่งเน้นกระแสเกี่ยวกับความ รับผิดชอบต่อสังคม CSR : CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

8 8 องค์กรเพื่อความร่วมมือทาง เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD : Organization for Economic Cooperation and Development) ได้ออกแนวปฏิบัติสำหรับบรรษัทข้าม ชาติ (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) หรือที่ เรียกว่า “ OECD-Consensus ” เน้นใน เรื่อง CSR อย่างเข้มข้น มีการเสนอแนะให้ บรรษัทข้ามชาติทำ CSR และให้ทำ ธุรกิจ กับคู่ค้าทั่วโลกเฉพาะที่มี CSR เท่านั้น ธุรกิจใดที่ไม่ทำ CSR จะส่งสินค้าไปขาย ให้บรรษัทข้ามชาติเหล่านี้ไม่ได้

9 9 สำนักงาน สหประชาชาติ (UN) ประกาศใช้บัญญัติ 9 ประการ สำหรับธุรกิจ “ The UN Global Compact ” July 1999 ประกอบด้วย 3 หมวด 9 ประการ

10 10 The UN Global Compact หมวดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน : 1) สนับสนุนและเคารพ หลักสิทธิมนุษยชนที่ ประกาศในระดับ สากล 2) ดูแลไม่ให้มีการล่วง ละเมิดสิทธิมนุษยชน ในธุรกิจของตน หมวดว่าด้วยมาตรฐานแรงงาน : 3) สนับสนุนเสรีภาพใน การรวมกลุ่มของ แรงงาน และยอมรับ อย่างจริงจังต่อสิทธิ ในการเจรจาต่อรอง ของแรงงาน ที่ รวมกลุ่ม

11 11 หมวดว่าด้วยมาตรฐานแรงงาน : 4) ขจัดทุก รูปแบบของการบังคับใช้ แรงงาน 5) ยกเลิกการใช้แรงงาน เด็กอย่างเป็นผล 6) ขจัดการเลือกปฏิบัติใน การว่าจ้างแรงงานและ อาชีพ หมวดกำกับสิ่งแวดล้อม : 7) สนับสนุนการ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 8) จัดทำกิจกรรมที่มีส่วน ส่งเสริมให้มีความ รับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 9) ส่งเสริมการพัฒนาและ การใช้เทคโนโลยี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อที่เพิ่มขึ้นภายหลัง : 10) ต่อต้านการ ทุจริต (Corruption)

12 12 กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐาน แรงงาน ชั้น ๑๓ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐ ๒๒๔๕ ๗๑๗๕, ๐ ๒๒๔๕ ๗๒๑๑, ๐ ๒๒๔๖ ๘๓๗๐, ๐ ๒๒๔๖ ๘๒๙๔ http://tls.labour. go.th สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt ก้าวต่อไป... ของ การพัฒนา มาตรฐาน แรงงานไทย ในปี ๒๕๕๓ ดุสิต สระแก้ว กลุ่มงานพัฒนาระบบ มาตรฐานแรงงาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google