งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้ามนุษย์ จัดทำโดย น. ส. เสาวณี จันทร์แก้ว 50111403 คพ 50. ค 5.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้ามนุษย์ จัดทำโดย น. ส. เสาวณี จันทร์แก้ว 50111403 คพ 50. ค 5.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้ามนุษย์ จัดทำโดย น. ส. เสาวณี จันทร์แก้ว 50111403 คพ 50. ค 5.1

2 การค้ามนุษย์คืออะไร การกระทำและความ พยายามใด ๆในการหา ขนส่ง ลำเลียง ซื้อ ขาย ส่งต่อ รับ กักขัง หน่วงเหนี่ยวคน เพื่อให้ คนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หญิง หรือชาย ยอมทำในสิ่งไม่อยาก ทำหรือตกอยู่ในสภาพ ที่ลำบากโดยถูกเอารัด เอาเปรียบ ถูกแสวงหา ประโยชน์

3 ประเภทของการค้ามนุษย์ 1. การบริการทางเพศ 2. การใช้แรงงานเยี่ยง ทาส 3. การรับจ้างแต่งงาน 4. การขอทาน 5. การตัดอวัยวะออก จากร่างกาย

4 สภาพปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการค้ามนุษย์เป็น ปัญหาที่มีผลกระทบ โดยตรงต่อความมั่นคง ของมนุษย์เนื่องจากเป็น ปัญหาที่ “ มนุษย์ ” ถูก ลดทอนศักดิ์ศรีของ ความเป็นคนให้เป็นเพียง “ สินค้า ” ที่มีการซื้อขาย และเอารัดเอาเปรียบโดย ไม่คำนึงถึงสภาพ ร่างกาย จิตใจและ ความรู้สึกปัญหาการค้า มนุษย์จึงเป็นเรื่องของ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการไร้ซึ่งมนุษยธรรม

5 สาเหตุของปัญหาการค้ามนุษย์ 1 ความยากจน การขาด โอกาสได้รับการศึกษา 2. ปัจจัยที่ดึงดูด คือ ความต้องการเงินเพื่อยัง ชีพ 3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ เจตคติและค่านิยม ได้แก่ การมีค่านิยมที่ไม่ ถูกต้อง

6 ผลกระทบของการค้ามนุษย์ ผู้คนนับแสนนับล้านคน โดยเฉพาะเด็กและสตรี ต้องถูกแสวงหา ประโยชน์และถูกละเมิด สิทธิมนุษยชนมากมาย สูญเสียและได้รับความ เสียหายทั้งร่างกายและ จิตใจ โอกาสและอนาคต ความปลอดภัยและความ มั่นคงของมนุษย์ รวมถึง เกิดความสูญเสียและ เสียหายต่อบุคคลรอบ ข้าง ชุมชน และสังคม ซึ่งอาจไม่สามารถ ประเมินมูลค่าได้เป็นตัว เงิน

7 แนวทางแก้ไขปัญหาการค้า มนุษย์ 1. ให้ความสำคัญกับการ พัฒนาครอบครัวให้ เข้มแข็ง และส่งเสริม บทบาทครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ ประชาชนทั่วไปในการ ป้องกันและเฝ้าระวัง 2. สร้างความตระหนักใน บทบาทหญิงชายตั้งแต่ ระดับครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน จนถึง ระดับประเทศเพื่อขจัด ปัญหาการเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิ มนุษยชน

8 แนวทางแก้ไขปัญหาการค้า มนุษย์ 3. เสริมสร้างศักยภาพ ให้กับผู้หญิงและเด็ก 4. สร้างทางเลือกในการ ประกอบอาชีพที่ หลากหลาย และพัฒนา อาชีพให้ตรงตามความ ต้องการของตลาด 5. รณรงค์ให้ความสำคัญ กับเศรษฐกิจพอเพียง ลดค่านิยมในการบริโภค วัตถุนิยม


ดาวน์โหลด ppt การค้ามนุษย์ จัดทำโดย น. ส. เสาวณี จันทร์แก้ว 50111403 คพ 50. ค 5.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google