งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของ Best Practice สนใจที่จะพัฒนา / ต่อยอดการเรียนรู้ แบบโครงการให้มี รูปแบบที่หลากหลาย ต้องการฝึกให้เด็กทำงานร่วมกับ กลุ่มเพื่อนได้ และรู้จักที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของ Best Practice สนใจที่จะพัฒนา / ต่อยอดการเรียนรู้ แบบโครงการให้มี รูปแบบที่หลากหลาย ต้องการฝึกให้เด็กทำงานร่วมกับ กลุ่มเพื่อนได้ และรู้จักที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่มาของ Best Practice สนใจที่จะพัฒนา / ต่อยอดการเรียนรู้ แบบโครงการให้มี รูปแบบที่หลากหลาย ต้องการฝึกให้เด็กทำงานร่วมกับ กลุ่มเพื่อนได้ และรู้จักที่ จะให้ความร่วมมือ และรู้จักที่จะคิด ตัดสินใจ โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของ ผู้อื่น

3

4

5 การเรียนรู้แบบโครงการบูรณาการ กระบวนการกลุ่ม แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 : เป็นขั้นตอนของการเชิญชวนให้ เด็กคิดเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ ซึ่งการเลือกหัว เรื่องต้องมาจากความสนใจของเด็ก ช่วยกัน ระดมความคิดโดยกระบวนการกลุ่มว่าจะเรียน เรื่องอะไรแล้วร่วมกันกำหนดจุดประสงค์การ เรียนรู้ ขอบเขตของเนื้อหาโดยร่วมกันสร้าง ผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) และ วางแผนว่าโครงการควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง แจ้งให้ผู้ปกครองทราบเรื่องที่เด็ก สนใจเรียนรู้ เพื่อเป็นการร่วมมือกันในการให้ ความรู้กับเด็ก

6

7

8

9

10

11

12

13 ระยะที่ 2 : ถือเป็นหัวใจสำคัญของการ จัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) เนื่องจากเด็กได้รับข้อมูลใหม่ๆ โดยผ่านประสบการณ์ตรง ครูควรเปิดโอกาส ให้เด็กได้อภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พบ เห็นและเรียนรู้จากการไปศึกษานอกสถานที่ และการทำศิลปะที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ เรียน การทำหนังสือนิทาน การทำสมุดภาพเล่ม เล็ก เป็นกระบวนการกลุ่ม เป็นต้น

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 ระยะที่ 3 : ระยะนี้เป็นการสรุปและทบทวนสิ่ง ที่เด็กเรียนมาทั้งหมด ด้วยการเตรียมการ สำหรับนำเสนอผลงานที่ได้จากการค้นคว้า หาคำตอบเป็นกระบวนการกลุ่ม โดยจัดทำ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ เพื่อให้ ผู้ปกครอง ครู พี่ และเพื่อนๆ ได้ชมผลงาน และกิจกรรมที่จัดขึ้น เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้ว เด็กครูและร่วมกันสรุป ประเมินผลการเรียนรู้ ที่ได้จากโครงการ และมีการประเมิน โครงการโดยผู้ปกครองด้วย

24

25

26

27

28

29 ผลการปฏิบัติงานส่งผลต่อพัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลง เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการดีขึ้นทุกด้าน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ความสนใจและ สนับสนุนการ จัดการเรียนรู้แบบโครงการบูรณาการ กระบวนการกลุ่ม จะเห็นได้จากการประเมินโดย ผู้ปกครอง เมื่อจบโครงการ “ ฮีโร่น้อยช่วยปลาน้ำท่วม ” พบว่า ผู้ปกครองสะท้อน คิดเห็นการเรียนรู้แบบโครงการ ดังนี้ - ผู้ปกครองจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อย ละ 94.26 มีความคิดเห็นว่า เป็นการพัฒนาเด็ก เป็นอย่างมาก - ผู้ปกครองจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.74 มี ความคิดเห็นว่า เป็นการพัฒนา เด็กปานกลาง

30 ครูคิดสิ่งใหม่ๆ คืน กำไรให้กับเด็ก ครูตัวเล็กๆสร้างเด็ก ให้ยิ่งใหญ่

31

32

33

34


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของ Best Practice สนใจที่จะพัฒนา / ต่อยอดการเรียนรู้ แบบโครงการให้มี รูปแบบที่หลากหลาย ต้องการฝึกให้เด็กทำงานร่วมกับ กลุ่มเพื่อนได้ และรู้จักที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google