งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนรู้แบบโครงการ บูรณาการกระบวนการกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนรู้แบบโครงการ บูรณาการกระบวนการกลุ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนรู้แบบโครงการ บูรณาการกระบวนการกลุ่ม
บูรณาการกระบวนการกลุ่ม โดย... คุณครูณิชรัตน์ ทรวดทรง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

2 ที่มาของ Best Practice
สนใจที่จะพัฒนา / ต่อยอดการเรียนรู้แบบโครงการให้มี รูปแบบที่หลากหลาย ต้องการฝึกให้เด็กทำงานร่วมกับกลุ่มเพื่อนได้ และรู้จักที่ จะให้ความร่วมมือ และรู้จักที่จะคิดตัดสินใจ โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการทำงานกลุ่มให้กับเด็กปฐมวัย
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมให้กับเด็กปฐมวัย 3. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงการ(Project approach)ให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น

4 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงการ (ProjectApproach)

5 การเรียนรู้แบบโครงการบูรณาการกระบวนการกลุ่ม แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 : เป็นขั้นตอนของการเชิญชวนให้เด็กคิดเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ ซึ่งการเลือกหัวเรื่องต้องมาจากความสนใจของเด็ก ช่วยกันระดมความคิดโดยกระบวนการกลุ่มว่าจะเรียนเรื่องอะไรแล้วร่วมกันกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ขอบเขตของเนื้อหาโดยร่วมกันสร้างผังมโนทัศน์(Concept Mapping) และวางแผนว่าโครงการควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง แจ้งให้ผู้ปกครองทราบเรื่องที่เด็กสนใจเรียนรู้ เพื่อเป็นการร่วมมือกันในการให้ความรู้กับเด็ก

6

7

8

9

10

11

12

13 ระยะที่ 2 : ถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) เนื่องจากเด็กได้รับข้อมูลใหม่ๆ โดยผ่านประสบการณ์ตรง ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้อภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นและเรียนรู้จากการไปศึกษานอกสถานที่ และการทำศิลปะที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เรียน การทำหนังสือนิทาน การทำสมุดภาพเล่มเล็ก เป็นกระบวนการกลุ่ม เป็นต้น

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 ระยะที่ 3 : ระยะนี้เป็นการสรุปและทบทวนสิ่งที่เด็กเรียนมาทั้งหมด ด้วยการเตรียมการสำหรับนำเสนอผลงานที่ได้จากการค้นคว้าหาคำตอบเป็นกระบวนการกลุ่ม โดยจัดทำในรูปแบบการจัดนิทรรศการ เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู พี่ และเพื่อนๆ ได้ชมผลงานและกิจกรรมที่จัดขึ้น เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วเด็กครูและร่วมกันสรุป ประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้จากโครงการ และมีการประเมินโครงการโดยผู้ปกครองด้วย

24

25

26

27

28

29 ผลการปฏิบัติงานส่งผลต่อพัฒนาการความเปลี่ยนแปลง
เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการดีขึ้นทุกด้าน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ความสนใจและสนับสนุนการ จัดการเรียนรู้แบบโครงการบูรณาการกระบวนการกลุ่ม จะเห็นได้จากการประเมินโดยผู้ปกครอง เมื่อจบโครงการ “ฮีโร่น้อยช่วยปลาน้ำท่วม” พบว่า ผู้ปกครองสะท้อน คิดเห็นการเรียนรู้แบบโครงการ ดังนี้ - ผู้ปกครองจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 94.26 มีความคิดเห็นว่า เป็นการพัฒนาเด็กเป็นอย่างมาก - ผู้ปกครองจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ มี ความคิดเห็นว่า เป็นการพัฒนาเด็กปานกลาง

30 ครูคิดสิ่งใหม่ๆ คืนกำไรให้กับเด็ก ครูตัวเล็กๆสร้างเด็กให้ยิ่งใหญ่
ครูคิดสิ่งใหม่ๆ คืนกำไรให้กับเด็ก ครูตัวเล็กๆสร้างเด็กให้ยิ่งใหญ่

31

32

33

34


ดาวน์โหลด ppt การเรียนรู้แบบโครงการ บูรณาการกระบวนการกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google