งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาและแนวทางการแก้ไข การให้บริการอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาและแนวทางการแก้ไข การให้บริการอินเทอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข การให้บริการอินเทอร์เน็ต
วันพุธที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 8.30 – น. อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กทช.

2 <Average Penetration Rate by Income> High Income 12.6
Higher Middle Income Lower Middle Income Low Income Source : ITU Internet Report 2005

3 Comparison of BB Internet Price

4 Value Chain ของบริการอินเทอร์เน็ต
End user (7ล้าน) Access market International Internet Gateway Leased circuit /Submarine cable/Satellite ISPs ADSL #1 Int’l leased circuit PSTN #2 IIG Leased line Global Internet NIX Other access networks True, CSLox KSC,Inet,... (+ 24 new ISP) CAT + new IIG operators CAT, TOT TOT, True, TT&T, CAT + 2 new operators

5 การแพร่ขยายของอินเทอร์เน็ต
[Demand Side] ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ การรับรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับรายได้ Application Content ความหนาแน่นของประชากร รัฐบาล ดำเนินการ Demand for กระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ ริเริ่มโครงการต่าง ๆเช่น คอมพิวเตอร์เอื้ออาทร, SchoolNet, อินเทอร์เน็ตตำบล, TK Park Internet การแพร่ขยายของอินเทอร์เน็ต ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทาน Supply of กทช. ดำเนินการ เพิ่มจำนวนผู้ให้บริการ ลดอุปสรรคการเข้าสู่ตลาด ออกกฎเกณฑ์การแข่งขันที่เป็นธรรม แก้ไขการบิดเบือนกลไกตลาด/การกีดกันการแข่งขัน Internet Access กระตุ้นให้เกิดอุปทาน (กระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน สนับสนุนการสร้างโครงข่ายในชนบท) - ISP Service - Infrastructure IIG, NIX, etc - Access Lines [Supply Side]

6 Agenda  NTC  Internet Policy Other NTC Regulations   Current
Problems & Difficulties Remedies And Solutions

7 นโยบายการพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตของไทย
แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ส่งเสริมการประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตให้แพร่หลาย… กำกับดูแลการประกอบกิจการให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ค่าบริการโทรคมนาคม สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค Last mile access => เร็ว ทั่วถึง เท่าเทียม ISP => เร็ว พอเพียง มีคุณภาพ แข่งขันได้ Gateway/Backbone => เร็ว พอเพียง มีคุณภาพ ราคาแข่งขันได้ Content/ Application => มีสาระประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สำหรับทุกกลุ่ม

8 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับบริการอินเทอร์เน็ต
Things have been done การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับบริการอินเทอร์เน็ต Access network (3) ISP 17+24 IIG (8) Access market ISP market IIG market

9 ปัญหาของการให้บริการอินเทอร์เน็ต
Problems and Difficulties ปัญหาของการให้บริการอินเทอร์เน็ต End user (7ล้าน) Access market International Internet Gateway Leased circuit /Submarine cable/Satellite ISPs ADSL #1 Int’l leased circuit PSTN #2 IIG Leased line Global Internet NIX Other access networks 1 2 Licensees-24 CAT-ISP-17 3

10 ปัญหาของการให้บริการอินเทอร์เน็ต
Problems and Difficulties ปัญหาของการให้บริการอินเทอร์เน็ต End user (7ล้าน) การกำหนดราคาการเช่าใช้โครงข่าย (Local Loop) ที่มีราคาสูง จึงไม่สามารถกำหนดราคาถึง ผู้ใช้บริการที่สามารถแข่งขันได้ 1

11 ปัญหาของการให้บริการอินเทอร์เน็ต
Problems and Difficulties ปัญหาของการให้บริการอินเทอร์เน็ต Access market การปฏิเสธการเข้าใช้โครงข่าย (Trunking Access) จึงไม่สามารถให้บริการถึง ผู้ใช้บริการได้ ADSL PSTN Leased line Other access networks 2

12 ปัญหาของการให้บริการอินเทอร์เน็ต
Problems and Difficulties ปัญหาของการให้บริการอินเทอร์เน็ต International Internet Gateway #1 การบังคับซื้อบริการ THIX (IIG+NIX) #2 IIG NIX 3

13 แนวทางการพิจารณา  วิเคราะห์ตลาด (Market Analysis)
Problems and Difficulties แนวทางการพิจารณา วิเคราะห์ตลาด (Market Analysis) กำหนดแนวทางแก้ไข(Remedies) กำหนดตลาด (Market Definition) Access market ISP International Internet Gateway Discriminatory Access market Wholesale Price Bundling Services (NIX+IIG) Non-Discrimination Appropriate price Unbundled, Transparency

14  แนวทางการแก้ไขปัญหา NIX+IIG
Remedies and Solutions แนวทางการแก้ไขปัญหา ผลกระทบ แนวทางการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น Wholesale Price ที่กีดกันการแข่งขัน การกำหนดราคา Wholesale ที่สมเหตุสมผล ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่มีโครงข่าย ไม่สามารถแข่งขันได้ (Foreclosure Retail) Discriminatory Access to Network ให้ใช้ โครงข่าย/บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ Bundling Service NIX+IIG การแยกส่วน การให้บริการ และความโปร่งใส

15 Remedies and Solutions แนวทางการแก้ไข กำหนดเงื่อนไขใบอนุญาตสำหรับกิจการโทรคมนาคมแบบขายส่ง (Wholesale) ของ บมจ. TOT และ CAT สาระสำคัญของเงื่อนไข  ให้บริการขายส่งด้วยราคาและเงื่อนไขที่ สมเหตุสมผล  ห้ามเลือกปฏิบัติ  ให้บริการแบบแยกส่วนการให้บริการ (unbundled service)  มีการขายต่อบริการ (resale)

16 Remedies and Solutions แนวทางการแก้ไข ร่างประกาศเรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตามข้อเสนอการใช้โครงข่าย (Reference Access Offer: RAO) กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการประเภทขายส่ง (wholesale) แก้ไขสัญญาการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม เช่น อนุญาตให้มีการขายต่อบริการได้ การคิดอัตราค่าบริการที่ไม่เลือกปฎิบัติ การคิดอัตราค่าบริการ wholesale ของบริการที่เป็น Bottleneck service ที่สมเหตุสมผลตามหลักการสากล


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาและแนวทางการแก้ไข การให้บริการอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google