งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข การให้บริการอินเทอร์เน็ต วันพุธที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 8.30 – 16.30 น. อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กทช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข การให้บริการอินเทอร์เน็ต วันพุธที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 8.30 – 16.30 น. อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กทช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข การให้บริการอินเทอร์เน็ต วันพุธที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 8.30 – 16.30 น. อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กทช.

2 2 Source : ITU Internet Report 2005 High Income 12.6 Higher Middle Income 1.3 Lower Middle Income 1.2 Low Income 0.0

3 3 Comparison of BB Internet Price

4 4 Value Chain ของบริการอินเทอร์เน็ต Global Internet Global Internet ISPs End user (7 ล้าน ) Access market ADSL PSTN Leased line International Internet Gateway Other access networks Leased circuit /Submarine cable/Satellite IIG NIX TOT, True, TT&T, CAT + 2 new operators True, CSLox KSC,Inet,... (+ 24 new ISP) CAT + new IIG operators CAT, TOT Int ’ l leased circuit #1 #2

5 5 ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ การรับรู้ ทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ ระดับรายได้ Application Content ความหนาแน่นของ ประชากร Supply of Internet Access - ISP Service - Infrastructure IIG, NIX, etc - Access Lines Demand for Internet รัฐบาล ดำเนินการ กระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์เอื้อ อาทร, SchoolNet, อินเทอร์เน็ตตำบล, TK Park กระตุ้นให้เกิดอุปทาน (กระตุ้น ส่งเสริมให้ เกิดการแข่งขัน สนับสนุนการสร้าง โครงข่ายในชนบท) [Demand Side] [Supply Side ] กทช. ดำเนินการ การแพร่ขยาย ของ อินเทอร์เน็ต ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทาน  เพิ่มจำนวนผู้ให้บริการ  ลดอุปสรรคการเข้าสู่ ตลาด - ออกกฎเกณฑ์การ แข่งขันที่เป็นธรรม - แก้ไขการบิดเบือนกลไก ตลาด/การกีดกันการ แข่งขัน

6 6 Agenda NTC Internet Policy Other NTC Regulations Current Problems & Difficulties Remedies And Solutions    

7 7 นโยบายการพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตของไทย แผนแม่บทกิจการ โทรคมนาคม -ส่งเสริมการประกอบ กิจการอินเทอร์เน็ตให้ แพร่หลาย… -กำกับดูแลการประกอบ กิจการให้เกิดการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม เพื่อให้ ค่าบริการโทรคมนาคม สามารถแข่งขันได้ใน ระดับภูมิภาค Last mile access => เร็ว ทั่วถึง เท่าเทียม ISP => เร็ว พอเพียง มี คุณภาพ แข่งขันได้ Gateway/Backbone => เร็ว พอเพียง มี คุณภาพ ราคาแข่งขันได้  Content/ Application => มีสาระประโยชน์ด้าน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สำหรับทุกกลุ่ม

8 8 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับบริการอินเทอร์เน็ต IIG (8) ISP 17+24 Things have been done Access network (3) Access marketISP market IIG market 

9 9 ปัญหาของการให้บริการอินเทอร์เน็ต Global Internet Global Internet ISPs End user (7 ล้าน ) Access market ADSL PSTN Leased line International Internet Gateway Other access networks Leased circuit /Submarine cable/Satellite IIG NIX 2 Licensees- 24 CAT-ISP-17 3 Int ’ l leased circuit #1 #2 1 Problems and Difficulties 

10 10 ปัญหาของการให้บริการอินเทอร์เน็ต End user (7 ล้าน ) 1 Problems and Difficulties  การกำหนดราคา การเช่าใช้ โครงข่าย (Local Loop) ที่มีราคาสูง จึงไม่สามารถ กำหนดราคาถึง ผู้ใช้บริการที่ สามารถแข่งขันได้

11 11 ปัญหาของการให้บริการอินเทอร์เน็ต Access market ADSL PSTN Leased line Other access networks 2 Problems and Difficulties  การปฏิเสธการเข้า ใช้โครงข่าย (Trunking Access) จึงไม่สามารถ ให้บริการถึง ผู้ใช้บริการได้

12 12 ปัญหาของการให้บริการอินเทอร์เน็ต International Internet Gateway IIG NIX 3 #1 #2 Problems and Difficulties  การบังคับซื้อ บริการ THIX (IIG+NIX)

13 13 แนวทางการพิจารณา วิเคราะห์ ตลาด (Market Analysis) กำหนด แนวทาง แก้ไข (Remedies) กำหนด ตลาด (Market Definition)  Access market  ISP  International Internet Gateway  Discriminatory Access market  Wholesale Price  Bundling Services (NIX+IIG)  Non- Discrimination  Appropriate price  Unbundled, Transparency  Problems and Difficulties

14 14 Wholesale Price ที่กีดกันการแข่งขัน Bundling Service NIX+IIG Discriminatory Access to Network Remedies and Solutions ปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบ แนวทางการแก้ไข ผู้ประกอบการ รายย่อยที่ไม่มี โครงข่าย ไม่สามารถ แข่งขันได้ (Foreclosure Retail) การกำหนดราคา Wholesale ที่สมเหตุสมผล ให้ใช้ โครงข่าย / บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ การแยกส่วน การให้บริการ และความโปร่งใส  แนวทางการแก้ไขปัญหา

15 15 แนวทางการแก้ไข  กำหนดเงื่อนไขใบอนุญาตสำหรับกิจการโทรคมนาคม แบบขายส่ง (Wholesale) ของ บมจ. TOT และ CAT  สาระสำคัญของเงื่อนไข  ให้บริการขายส่งด้วยราคาและเงื่อนไขที่ สมเหตุสมผล  ห้ามเลือกปฏิบัติ  ให้บริการแบบแยกส่วนการให้บริการ (unbundled service)  มีการขายต่อบริการ (resale) Remedies and Solutions 

16 16 แนวทางการแก้ไข  ร่างประกาศเรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคม ตามข้อเสนอการใช้โครงข่าย (Reference Access Offer: RAO)  กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการประเภทขายส่ง (wholesale) แก้ไขสัญญาการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม เช่น อนุญาตให้มีการขายต่อบริการได้ การคิดอัตรา ค่าบริการที่ไม่เลือกปฎิบัติ  การคิดอัตราค่าบริการ wholesale ของบริการที่เป็น Bottleneck service ที่สมเหตุสมผลตามหลักการสากล Remedies and Solutions 


ดาวน์โหลด ppt 1 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข การให้บริการอินเทอร์เน็ต วันพุธที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 8.30 – 16.30 น. อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กทช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google