งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน
งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม
หน่วยงาน สังกัด สพฐ. หน่วยงานภายนอก/องค์กรอื่น สำนักพัฒนาระบบบริหารราชการ (กพร.) สมศ. สำนักติดตามและประเมินผล (สตผ.) สตง. ค.ต.ป. สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 การตรวจราชการของกระทรวงอื่น ปปช. / ปปส.

3 การติดตามและประเมินฯ ระหว่างเขตพื้นที่กับโรงเรียน
1. โรงเรียนตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนพระราชทาน/โรงเรียนมาตรฐานสากล /โรงเรียนในฝัน/ โรงเรียนดีประจำตำบล) 2. โรงเรียนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3. โรงเรียนวิถีพุทธ 4. การประกันคุณภาพภายใน 5. การติดตามคุณภาพการศึกษา

4 1. การติดตามฯ สำนักพัฒนาระบบบริหารราชการ (กพร. สพฐ.) มี 2 ระบบ
ระบบ ARS (Action Plan Report System) ระบบรายงาน ผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ระบบ KRS (KPI Report System) ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ อิเล็คทรอนิคส์

5 ที่มาของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ARS , KRS
1 1) มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 2 2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556–พ.ศ.2561 3 3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

6 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ARS)
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ กลยุทธ์ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กลยุทธ์ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ กลยุทธ์ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา กลยุทธ์ 5

7 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ARS ที่ผ่านมาของ สพม.25
ปี พ.ศ. กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ 6 ค่าเฉลี่ยรายปี 2554 - 2555 2556 ปี 2556 สพม.25 มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ARS เพิ่มขึ้น =

8 2. การติดตามผลการดำเนินงานจาก สพฐ. สำนักติดตามฯ สพฐ. (สตผ.)
ระบบรายงาน ระบบติดตาม อิเล็กทรอนิกส์ e-MES เชิงประจักษ์ (ภาคสนาม)

9 ที่มาการติดตามผลการดำเนินงานจาก สพฐ.
เพื่อติดตามผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ในการสนองนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ

10 การติดตามและประเมินผลฯ ของ สตผ.
กรอบการประเมิน นโยบายสำคัญ 6 กลยุทธ์ จุดเน้น

11 ลักษณะของเครื่องมือประเมิน
A-4 Accreditation งานมีความชัดแจ้ง ยั่งยืน หยั่งรากลึก หรือมีการรับรองวิทยฐานะหรือมาตรฐาน A-3 Achievement ปรากฏผลงานหรือความสำเร็จ A-2 A-2 Attempt มีความพยายาม มีการกระทำ ลงมือทำงาน Awareness การตระหนัก เห็นคุณค่า เห็นด้วย A-1

12 แนวคิดการติดตามและประเมินผลฯ
ความเข้มแข็ง สพท./สถานศึกษา คุณภาพนักเรียน ดี เก่ง มีความสุข 3.ดำเนินการติดตามฯ 1) ระบบ e-MES 2) ภาคสนาม (Site visit) 1.ระบบการประเมิน A4 Accredited A3 Achievement A2 Attempt A1 Awareness 2.จัดทำแผนปฏิบัติการติดตามฯ - ภารกิจงาน นโยบาย สพฐ กลยุทธ์ มาตรฐาน สพท. - ระยะเวลา ปีละ 2 ครั้ง )พ.ค. 2)พ.ย. 4.การนำผลไปใช้ 1) สพท. 2) สถานศึกษา

13 ผลการประเมินฯ จาก สตผ. ปีงบประมาณ 2556 อยู่ในระหว่างการประมวลผล
ผลฯ ของปีงบประมาณ 2555 225 เขตพื้นที่ มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย กลยุทธ์ที่ 5 ประเด็นที่ 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 สพป. 23 เขตพื้นที่ สพม. 1 เขตพื้นที่ (สพม.25)

14 ผลจากการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และ
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) การจัดสรรเงิน โบนัสประจำปี ผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา (สตผ.)

15 เว็บไซต์ของระบบติดตาม สตผ.
http :// (หรือเรียกไปที่ http ://eme3.obec.go.th)

16 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางจริยาวรรณ กรุงศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ต่อ 27 โทร


ดาวน์โหลด ppt งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google