งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานติดตาม ประเมินผล และ รายงาน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานติดตาม ประเมินผล และ รายงาน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานติดตาม ประเมินผล และ รายงาน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25

2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม หน่วยงาน สังกัด สพฐ. หน่วยงานภายนอก / องค์กรอื่น สำนักพัฒนาระบบบริหาร ราชการ ( กพร.) สำนักติดตามและประเมินผล ( สตผ.) สมศ. สตง. ค.ต.ป.ค.ต.ป. การตรวจราชการของ กระทรวงอื่น สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7 ปปช. / ปปส.

3 การติดตามและประเมินฯ ระหว่างเขตพื้นที่ กับโรงเรียน 1. โรงเรียนตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ( โรงเรียนพระราชทาน / โรงเรียน มาตรฐานสากล / โรงเรียนในฝัน / โรงเรียนดีประจำตำบล ) 2. โรงเรียนตามโครงการเศรษฐกิจ พอเพียง 3. โรงเรียนวิถีพุทธ 4. การประกันคุณภาพภายใน 5. การติดตามคุณภาพ การศึกษา

4 อิเล็คทรอนิคส์ ระบบ ARS (Action Plan Report System) ระบบ รายงาน ผลการปฏิบัติ ราชการ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี ระบบ KRS (KPI Report System) ระบบรายงาน ผลการปฏิบัติ ราชการ ตัวชี้วัดตาม คำรับรองการ ปฏิบัติ ราชการ 1. การติดตามฯ สำนักพัฒนาระบบบริหาร ราชการ ( กพร. สพฐ.) มี 2 ระบบ

5 ที่มาของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ARS, KRS การประเมินผลการปฏิบัติราชการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1 1) มาตรา 3/1 แห่ง พระราชบัญ ญัติระเบียบ ราชการ แผ่นดิน ( ฉบับที่ 5) พ. ศ.2545 2 2) แผน ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ระบบราชการ ไทย พ. ศ. 2556– พ. ศ.2561 3 3) พระราช กฤษฎีกาว่า ด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีบริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ดี พ. ศ.2546

6 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ (ARS) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก ระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ กลยุทธ์ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถี ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ 2 กล ยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ กล ยุทธ์ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการ กระจายอำนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และเน้น การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด การศึกษา

7 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ARS ที่ผ่านมา ของ สพม.25 ปี พ. ศ. กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ 6 ค่าเฉลี่ยราย ปี 2554 3.0966 7 5.0000 0 3.458 63 3.400 00 3.9999 9 - 3.869 54 2555 4.9467 6 5.0000 0 3.400 00 5.000 00 2.0769 2 - 4.231 51 2556 3.7319 2 4.0384 6 3.797 69 5.000 00 4.8255 8 - 4.421 84 ปี 2556 สพม.25 มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ARS เพิ่มขึ้น 4.42184 - 4.23151 = 0.19033

8 2. การติดตามผลการดำเนินงาน จาก สพฐ. เชิงประจักษ์ ( ภาคสนาม ) ระบบ ติดตาม อิเล็กทรอนิ กส์ e-MES ระบบ รายงาน สำนักติดตามฯ สพฐ. ( สตผ.)

9 ที่มาการติดตามผลการดำเนินงาน จาก สพฐ. เพื่อติดตามผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ในการสนองนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ เพื่อติดตามผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ในการสนองนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ

10 การติดตามและประเมินผลฯ ของ สตผ. กรอบ การ ประเมิน นโยบาย สำคัญ 6 กลยุทธ์ จุดเน้น

11 ลักษณะของเครื่องมือประเมิน Attempt มีความพยายาม มีการกระทำ ลงมือทำงาน Accreditation งานมีความชัดแจ้ง ยั่งยืน หยั่งรากลึก หรือมีการรับรองวิทยฐานะ หรือมาตรฐาน Achievement ปรากฏผลงานหรือ ความสำเร็จ Awareness การตระหนัก เห็นคุณค่า เห็น ด้วย

12 ความ เข้มแข็ง สพท./ สถานศึกษา คุณภาพ นักเรียน ดี เก่ง มี ความสุข 3. ดำเนินการ ติดตามฯ 1) ระบบ e- MES 2) ภาคสนาม (Site visit) 1. ระบบการ ประเมิน A4 Accredited A3 Achievement A2 Attempt A1 Awareness 2. จัดทำ แผนปฏิบัติการ ติดตามฯ - ภารกิจงาน นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ มาตรฐาน สพท. - ระยะเวลา ปีละ 2 ครั้ง 1) พ. ค. 2) พ. ย. 4. การนำผล ไปใช้ 1) สพท. 2) สถานศึกษา

13 ผลการประเมินฯ จาก สตผ. ปีงบประมาณ 2556 อยู่ในระหว่าง การประมวลผล 225 เขต พื้นที่ มาตรฐานสำนักงานเขต พื้นที่ระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 กลยุทธ์ที่ 5 ประเด็นที่ 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 สพป. 23 เขตพื้นที่ สพม. 1 เขตพื้นที่ ( สพม.25) ผลฯ ของ ปีงบประมาณ 2555

14 ผลการดำเนินงานตาม คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ (KRS) และ ผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ (ARS) ผลการดำเนินงานตาม คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ (KRS) และ ผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ (ARS) การจัดสรรเงิน โบนัสประจำปี การจัดสรรเงิน โบนัสประจำปี ผลการบริหารจัดการเขต พื้นที่การศึกษา ( สตผ.) ผลจากการดำเนินงาน

15 เว็บไซต์ของระบบติดตาม สตผ. http ://210.1.20.53 ( หรือเรียกไปที่ http ://eme3.obec.go.th)

16 043 244412 ต่อ 27 โทร. 089 6235932 นางจริยาวรรณ กรุงศรี นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ


ดาวน์โหลด ppt งานติดตาม ประเมินผล และ รายงาน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google