งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและ เรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช การพิจารณา อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ สำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและ เรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช การพิจารณา อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ สำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและ เรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช การพิจารณา อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ สำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่น

2 ความหมาย การอุทธรณ์

3 จุดประสงค์ของการ อุทธรณ์

4  ข้อ ๑๑๓ พนักงานส่วน ท้องถิ่นผู้ใดถูกสั่ง ลงโทษทางวินัย ให้ผู้นั้น มีสิทธิอุทธรณ์ได้

5 วิธีการอุทธรณ์

6 วิธีการอุทธรณ์ ( ต่อ )

7 การยื่นและพิจารณา อุทธรณ์ กรณีมีการโอน ข้อ ๑๒๖

8 สิทธิของผู้ อุทธรณ์

9 สิทธิของผู้ อุทธรณ์ ( ต่อ )

10 ผู้มีอำนาจพิจารณา อุทธรณ์ ๑. คณะอนุกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ฯ ๒. ก. จังหวัด

11 1. ไม่เป็นกรรมการใน ก. จังหวัด 2. ไม่เป็นคณะกรรมการใน อนุฯวินัย คุณสมบัติของ อนุกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ฯ

12

13 การพิจารณา อุทธรณ์

14 การพิจารณาวินิจฉัย อุทธรณ์ ข้อ ๑๓๐

15  คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ 264/2550 ผู้ ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งจัดเก็บรายได้ แต่ได้รับ มอบหมายจากนายกฯให้นำเงินไปชำระค่าโทรศัพท์ สำนักงาน แต่ปรากฏว่ากลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว กรรมการและนายกฯเห็นว่าไม่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ราชการ แต่เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบให้ลดขั้น 1 ขั้น แต่ ก. จังหวัด เพิ่มโทษเป็นไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้อง คดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบ เนื่องจากตนไม่มีหน้าที่ โดยตรงและไม่มีเจตนาทุจริตเนื่องจากต้องนำเงินเป็นค่า เดินทางไปส่งสามีเดินทางไปต่างจังหวัด ศาลเห็นว่า แม้การชำระค่าโทรศัพท์ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแต่เป็น หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การนำเงินดังกล่าวไปใช้ส่วนตัว เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ การที่ ก. จังหวัดเพิ่ม โทษเป็นไล่ออกจากราชการ ชอบแล้ว ยกฟ้อง ตัวอย่างแนวทางการ ลงโทษ

16  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒ / ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ซึ่งวินิจฉัยไว้ ว่า การใช้สิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจในการสั่งลงโทษ ของผู้บังคับบัญชาอันเนื่องมาจากการลงโทษทาง วินัยตามฐานความผิดของคณะกรรมการป. ป. ช. มี มติ มิใช่ฐานความผิดจากการสอบสวนวินัยโดย ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาเองการอุทธรณ์จึง ต้องตกอยู่ในขอบเขตที่พระราชบัญญัติ ปปช. มาตรา ๙๖ บัญญัติไว้ โดยมีสิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจ ในการสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชาเท่านั้น กล่าวคือ อุทธรณ์ได้เฉพาะระดับโทษตามฐาน ความผิดที่คณะกรรมการป. ป. ช. มีมติ และองค์กรที่ มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐาน ความผิดทางวินัยตามที่คณะกรรมการป. ป. ช. วินิจฉัยและยุติแล้วให้เป็นประการอื่นได้อีก การพิจารณาอุทธรณ์ตาม มติ ปปช.

17 การพิจารณาวินิจฉัย อุทธรณ์ ( ต่อ )

18 ผลหลังจาก ก. จังหวัด มีมติวินิจฉัยอุทธรณ์

19 ความหมาย การร้องทุกข์

20 จุดประสงค์การ ร้องทุกข์

21 เหตุแห่งการร้องทุกข์ ข้อ ๑๓๗

22 วิธีการร้องทุกข์

23 วิธีการร้องทุกข์ ( ต่อ )

24 วิธีการร้องทุกข์ ( ข้อ ๑๔๑ )

25 สิทธิของผู้ร้อง ทุกข์

26 สิทธิของผู้ร้อง ทุกข์ ( ต่อ )

27 ผู้มีอำนาจ พิจารณา

28 การพิจารณาเรื่อง ร้องทุกข์

29 การพิจารณาวินิจฉัย ( ข้อ ๑๕๐ )

30 ผลการพิจารณา ( ข้อ ๑๕๑ )

31 เบอร์ติดต่อ 075-356144*16,19 086-4706619


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและ เรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช การพิจารณา อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ สำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google