งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
สู่มาตรฐาน โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน โรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ โรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก

2 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการพัฒนา
1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการพัฒนา เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาและขยายผลการเรียนการสอนแบบคละชั้นนำไปสู่ การพัฒนาศักยภาพนักเรียน และแก้ปัญหาการขาดแคลนครู 2

3 เป้าหมาย โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ 7,000 แห่ง 1 2553 4,000 โรง 2554 2,000 โรง 2555 1,000 โรง LOGO

4 ลักษณะโรงเรียนเป้าหมาย
โรงเรียนศูนย์ฯ : ข้อมูล School Mapping เป็นฐาน เป็นโรงเรียนที่ต้องดำรงอยู่ และอยู่อย่างมีคุณภาพ เป็นโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม หากตั้งอยู่ห่างไกล ควรมีนักเรียนไม่น้อยเกินไป ผู้บริหารมุ่งมั่น สามารถบริหารจัดการให้เกิดการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน 5. ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก LOGO

5 โรงเรียนรูปแบบคละชั้น/บูรณาการ
ลักษณะโรงเรียนเป้าหมาย โรงเรียนรูปแบบคละชั้น/บูรณาการ ควรเป็นโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น สพท. จัดเรียงลำดับความสำคัญเพื่อรองรับ การดำเนินงาน ระยะ 3 ปี

6 กิจกรรมสำคัญ วิชาการโรงเรียน ๆ ละ 40,000 บาท ห้องสมุดโรงเรียน
1 ห้องสมุดโรงเรียน 2 D1 = ,900 บาท D2 = 100,000 บาท D3 = ,000 บาท สภาพแวดล้อม โรงเรียนละ 100,000 บาท 3 LOGO

7 กิจกรรมสำคัญ พัฒนาและขยายผลการเรียนการสอนคละชั้น / บูรณาการ
ร.ร. ละ 42,000 บาท 4 วิชาการและการบริหารจัดการ สพท. ๆ ละ 150,000 บาท 5 การพัฒนาสื่อ / นวัตกรรม นิเทศติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนเป็นรายโรง การแก้ไขหากโรงเรียนไม่เข้มแข็ง รายงานผล LOGO

8 กิจกรรมสำคัญ วิชาการและการบริหารจัดการ สพฐ. ติดตามและรายงานผล
6 ติดตามและรายงานผล พาหนะนักเรียน/ Mobile Unit วิจัยและพัฒนา LOGO

9 กิจกรรมสำคัญ หน่วยบริการและวิชาการเคลื่อนที่ ปี 2553 200 คัน
7 ปี คัน ปี คัน LOGO

10 การคำนวณงบประมาณ เป้าหมาย x หน่วยละ (หน้า 8-14) LOGO

11 ระบุกิจกรรมรายเดือน 36 เดือน
ปฏิทิน และแผนการใช้จ่าย ระบุกิจกรรมรายเดือน 36 เดือน (หน้า 15-16) LOGO

12 ผลที่คาดหวัง 1 : 20 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3%
อัตราครูต่อนักเรียนเพิ่มขึ้น 1 : 20 LOGO

13 ปัญหาที่พบ การกำหนดโรงเรียนเป้าหมายที่มีนักเรียนต่ำเกินไป
1 การกำหนดโรงเรียนเป้าหมายที่มีนักเรียนต่ำเกินไป การกำหนดโรงเรียนเป้าหมายไม่ครบจำนวน โดยเฉพาะคละชั้น 2 ไม่จัดลำดับความสำคัญของโรงเรียนเป้าหมาย หรือจัดเรียงแบบยกทั้งอำเภอ 3

14 โรงเรียนดีประจำตำบล กำหนดโรงเรียนดีประจำตำบล 7,000 แห่ง
มัธยมสากล 500 แห่ง และในฝัน 2,500 แห่ง 1 กำหนดโรงเรียนดีประจำตำบล 7,000 แห่ง จาก โรงเรียนขยายโอกาส 1,000 โรง โรงเรียนมัธยม-ห้องสมุด โรง -ห้องสมุด โรง โรงเรียน ICT 9,000 โรง โรงเรียนเล็ก 4,000 โรง

15 สวัสดี !


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google