งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียน สู่มาตรฐาน โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน โรงเรียนในฝัน โรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์ การเรียนรู้คุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียน สู่มาตรฐาน โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน โรงเรียนในฝัน โรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์ การเรียนรู้คุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียน สู่มาตรฐาน โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน โรงเรียนในฝัน โรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์ การเรียนรู้คุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์ การเรียนรู้คุณภาพ โรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก โรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก

2 วัตถุประส งค์ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด การศึกษาโดยการพัฒนา เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 2 เพื่อพัฒนาและขยายผลการเรียนการ สอนแบบคละชั้นนำไปสู่ การพัฒนาศักยภาพนักเรียน และ แก้ปัญหาการขาดแคลนครู

3 www.themegallery.com LOGO เป้าหม าย โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ 7,000 แห่ง 1 2553 2554 2555 4,000 โรง 2,000 โรง 1,000 โรง

4 www.themegallery.com LOGO ลักษณะโรงเรียน เป้าหมาย โรงเรียนศูนย์ฯ : ข้อมูล School Mapping เป็นฐาน 1. เป็นโรงเรียนที่ต้องดำรงอยู่ และอยู่อย่างมีคุณภาพ 2. เป็นโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม 3. หากตั้งอยู่ห่างไกล ควรมีนักเรียนไม่น้อยเกินไป 4. ผู้บริหารมุ่งมั่น สามารถบริหารจัดการให้เกิดการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน 5. ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก

5 LOGO โรงเรียนรูปแบบคละชั้น / บูรณาการ ควรเป็นโรงเรียนที่มีครูไม่ ครบชั้น ควรเป็นโรงเรียนที่มีครูไม่ ครบชั้น ลักษณะโรงเรียน เป้าหมาย สพท. จัดเรียงลำดับ ความสำคัญเพื่อรองรับ การดำเนินงาน ระยะ 3 ปี การดำเนินงาน ระยะ 3 ปี

6 www.themegallery.com LOGO กิจกรรม สำคัญ วิชาการโรงเรียน ๆ ละ 40,000 บาท 1 D1 = 30,900 บาท D2 = 100,000 บาท D3 = 40,000 บาท ห้องสมุดโรงเรียน 2 สภาพแวดล้อม โรงเรียนละ 100,000 บาท 3

7 www.themegallery.com LOGO กิจกรรม สำคัญ นิเทศติดตามความก้าวหน้าของ โรงเรียนเป็นรายโรง การแก้ไขหากโรงเรียนไม่เข้มแข็ง รายงานผล พัฒนาและขยายผลการเรียนการสอนคละ ชั้น / บูรณาการ ร. ร. ละ 42,000 บาท 4 วิชาการและการบริหารจัดการ สพท. ๆ ละ 150,000 บาท 5 การพัฒนาสื่อ / นวัตกรรม

8 www.themegallery.com LOGO กิจกรรม สำคัญ ติดตามและรายงาน ผล พาหนะนักเรียน / Mobile Unit วิจัยและพัฒนา วิชาการและการบริหารจัดการ สพฐ. 6

9 www.themegallery.com LOGO กิจกรรม สำคัญ ปี 2553200 คัน ปี 2554200 คัน หน่วยบริการและวิชาการเคลื่อนที่ 7

10 www.themegallery.com LOGO เป้าหมาย x หน่วยละ ( หน้า 8-14) เป้าหมาย x หน่วยละ ( หน้า 8-14) การคำนวณ งบประมาณ

11 www.themegallery.com LOGO ระบุกิจกรรมราย เดือน 36 เดือน ( หน้า 15-16) ระบุกิจกรรมราย เดือน 36 เดือน ( หน้า 15-16) ปฏิทิน และ แผนการใช้จ่าย

12 www.themegallery.com LOGO ผลที่คาดหวัง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น 3 % 1 : 20 อัตราครูต่อนักเรียน เพิ่มขึ้น

13 ปัญหาที่ พบ การกำหนดโรงเรียนเป้าหมายที่มี นักเรียนต่ำเกินไป 1 การกำหนดโรงเรียนเป้าหมายไม่ครบ จำนวน โดยเฉพาะคละชั้น 2 ไม่จัดลำดับความสำคัญของโรงเรียน เป้าหมาย หรือจัดเรียงแบบยกทั้งอำเภอ 3

14 โรงเรียนดี ประจำตำบล กำหนดโรงเรียนดีประจำตำบล 7,000 แห่ง 1 มัธยมสากล 500 แห่ง และในฝัน 2,500 แห่ง จาก โรงเรียนขยายโอกาส 1,000 โรง โรงเรียนมัธยม - ห้องสมุด 370 โรง - ห้องสมุด 303 โรง โรงเรียน ICT 9,000 โรง โรงเรียนเล็ก 4,000 โรง

15 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียน สู่มาตรฐาน โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน โรงเรียนในฝัน โรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์ การเรียนรู้คุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google