งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบข้อมูลการให้วัคซีน แฟ้ม EPI มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด ตาม Flow การตรวจสอบ ฟิลด์ PCUCODE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด การให้วัคซีนคนต่างด้าวที่ไม่มีเลขประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบข้อมูลการให้วัคซีน แฟ้ม EPI มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด ตาม Flow การตรวจสอบ ฟิลด์ PCUCODE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด การให้วัคซีนคนต่างด้าวที่ไม่มีเลขประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบข้อมูลการให้วัคซีน แฟ้ม EPI มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด ตาม Flow การตรวจสอบ ฟิลด์ PCUCODE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด การให้วัคซีนคนต่างด้าวที่ไม่มีเลขประชาชน 13 หลักต้อง มีการระบุสัญชาติที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (จากฟิลด์ NATION ใน แฟ้ม PERSON) และต้องใส่ HN (หรือ PID ในแฟ้ม SERVICE) ลงในฟิลด์ CID โดยหาก HN มีไม่ครบ 13 หลัก ให้ใส่เลข 0 ด้านหน้า HN ให้ครบ 13 หลัก

2 การตรวจสอบข้อมูลการให้วัคซีน แฟ้ม EPI ข้อมูลการให้วัคซีน – ตรวจสอบการให้รหัสวัคซีน (VCCTYPE) ต้องเป็นรหัสวัคซีน ตามที่ สนย. กำหนด – ฟิลด์ VCCPLACE รหัสหน่วยบริการ ต้องเป็นรหัสตามที่ สนย. กำหนด ตรวจสอบความซ้ำซ้อนจากฟิลด์ PCUCODE,CID และ VCCTYPE

3 การคิดคะแนนข้อมูลการให้วัคซีน แฟ้ม EPI ข้อมูลการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record) จะได้.......คะแนน (จะประกาศเป็นทางการภายหลัง)

4 เข้าเมนู “การให้บริการ” ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมือง หลวง จ. ศรีสะเกษ การบันทึกแฟ้ม EPI

5 ค้นหาผู้รับบริการ / เลือกผู้รับบริการ และ คลิกปุ่ม OK 1 2 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมือง หลวง จ. ศรีสะเกษ

6 บันทึกรายละเอียด ข้อมูลเบื้องต้น 2 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมือง หลวง จ. ศรีสะเกษ บันทึก นน./ส่วนสูงที่นี่ จะไม่มีผลต่อแฟ้ม โภชนาการ บันทึกข้อมูล เบื้องต้น 1

7 เลือกเมนู วัคซีน 1 บันทึกวัคซีน, ล๊อด, วัน หมดอายุ 2 บันทึกวัคซีนและวันนัด ครั้งต่อไป 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมือง หลวง จ. ศรีสะเกษ

8 กรณีเด็กมารับบริการวัคซีนและบันทึกความ ครอบคลุม 2 เลือก เมนู 1 3 วัน รับ 4 วัค ซีน 5 ล็ อด 6 สถานที่ รับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมือง หลวง จ. ศรีสะเกษ

9 บันทึก รหัส z 2 บันทึก วินิจฉัย 1 ลำดับ ความสำคัญ 1 3 วันนัดให้ตรงกับ เมนู วัคซีน 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมือง หลวง จ. ศรีสะเกษ ไม่ต้องจ่าย ยา 5

10 การบันทึกรหัสวินิจฉัย EPI Z23.2 = BCG Z23.6+Z23.5 = dT นักเรียน Z24.0 = OPV Z24.6 = HBV Z27.3 = DTP+OPV Z23.5 = TT dt-ANC Z24.1 = JE Z25.1 = Flu Z27.1 = DTP Z24.4 = หัด ( อายุ >32w or 2.6y) Z27.4 = MMR( ปัจจุบัน 9 เดือนและนักเรียน ป.1) ( อายุ <32w or 2.6y) Z27.3+Z24.6 = DTPHB+OPV Z23.5+ Z23.6 = DT นักเรียน

11 สรุปการบันทึกรหัสวินิจฉัย EPI ตาม กลุ่มอายุ ( ขอนแก่น ) 2,4,6 เดือน 9 เดือน 1 ปีครึ่ง 2 ปีครึ่ง 4 ปี อายุวินิจฉัย Z27.3,Z24.6 Z27.4 Z27.3,Z24.1 Z24.1 Z27.3

12 บันทึกรหัสวัคซีน EPI ตามกลุ่มอายุ

13 บันทึกรหัสวัคซีน EPI ตามประกาศ เพิ่มเติม สนย. บาง พท.

14 บันทึกรายละเอียด ข้อมูลเบื้องต้น 1 2 3 การบันทึก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมือง หลวง จ. ศรีสะเกษ

15 เป็นการเก็บข้อมูลมาลงความครอบคลุม ข้อมูล ส่วนนี้จะไม่ถูกนับเป็น SERVICE ของสถานบริการ ที่บันทึกข้อมูล การเก็บข้อมูลความครอบคลุม EPI

16 บันทึกความครอบคลุม EPI รายคน ค้นหา รายชื่อ 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมือง หลวง จ. ศรีสะเกษ เลือกที่เมนู EPI Coverate 2

17 วันที่รับ วัคซีน 1 วัค ซีน 2 ล็อต / วัน หมดอายุ 3 สถานที่รับ บริการ 4

18 บันทึกความครอบคลุม EPI หมู่คณะ เลือก เมนู นี้ 1

19 คลิกขวาที่ ชื่อคน 2 เลือกหมู่บ้าน และวันที่ 1 เลือกบันทึก EPI 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมือง หลวง จ. ศรีสะเกษ

20 บันทึกวันที่และ วัคซีนที่รับ 1 บันทึก สถานที่รับ 3 ล็ อด 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมือง หลวง จ. ศรีสะเกษ วันที่รับ วัคซีน 1 วัคซีน 2 ล็อต / วัน หมดอายุ 3 สถานที่รับ บริการ 4 บัน ทึก 4

21 เข้าเมนู “การให้บริการ” ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมือง หลวง จ. ศรีสะเกษ การบันทึกแฟ้ม EPI นักเรียน

22 เลือก 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมือง หลวง จ. ศรีสะเกษ

23 เลือกโรงเรียน 1 เลือกชั้น 2 เลือกวันที่รับ บริการ 3 เลือกรายชื่อ นักเรียนและ วัคซีนที่ให้ 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมือง หลวง จ. ศรีสะเกษ

24 บันทึกรายละเอียด ข้อมูลเบื้องต้น 1 2 3 การบันทึก 1 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมือง หลวง จ. ศรีสะเกษ


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบข้อมูลการให้วัคซีน แฟ้ม EPI มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด ตาม Flow การตรวจสอบ ฟิลด์ PCUCODE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด การให้วัคซีนคนต่างด้าวที่ไม่มีเลขประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google