งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือและ สารสนเทศ สำหรับศูนย์ สอบในระบบโอเน็ต มิถุนายน – กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือและ สารสนเทศ สำหรับศูนย์ สอบในระบบโอเน็ต มิถุนายน – กรกฎาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือและ สารสนเทศ สำหรับศูนย์ สอบในระบบโอเน็ต มิถุนายน – กรกฎาคม 2553

2

3 ความสำเร็จของการจัดสอบ ขึ้นกับ ภาวะผู้นำและขีดความสามารถด้านการจัดการของ ศูนย์สอบ บทเรียนจากการจัดสอบโอเน็ต 2552 เป้าหมายร่วมกัน บทบาท กิจกรรม เครื่องมือ ของ ศูนย์สอบ กิจกรรม เครื่องมือในระบบโอเน็ต

4 รายการจำนวนข้อสังเกต ประเด็น 1: ข้อมูลผู้เข้าสอบและมีสิทธิ์สอบ ทำไม ? เทคนิค การปฏิบัติ การบริหาร ??? o ศูนย์สอบส่งรายชื่อโรงเรียนตกหล่น <10% o โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนภายใน ก. ย. 95% o สนามสอบส่งข้อมูลห้องเรียนภายใน ส. ค. 80% o ศูนย์สอบจัดสนามสอบแล้วเสร็จภายในเดือน ก. ย. 80% o ศูนย์สอบจัดห้องสอบแล้วเสร็จภายในเดือน ก. ย. 70% o โรงเรียนส่งข้อมูลไม่ครบหรือผิดพลาดทางเทคนิค 5% o โรงเรียนส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง 5% o รร แจ้งเพิ่ม ลด แก้ไขข้อมูลนักเรียนก่อน 10 พ. ย. 3.5% อีก 1.5 %??

5 รายการจำนวน ประเด็น 2: การจัดสอบแผ่น o สนามสอบใช้กระดาษคำตอบผิดวิชา > 20 o สนามสอบใช้กระดาษคำตอบถ่ายเอกสาร < 20 o สนามสอบส่งกระดาษคำตอบไม่ครบ และหาไม่พบ < 50 o สนามสอบออกเลขที่นั่งสอบให้กับผู้เข้าสอบเอง > 200 o สนามสอบบันทึก สทศ. 3 ไม่สมบูรณ์ > 200 o ศูนย์สอบส่งกล่อง / ซองกระดาษคำตอบไม่ครบ 2 แห่ง o ศูนย์สอบรวม / สลับซอง ปะปนกัน 1 แห่ง

6 รายการผลกระทบ สรุปผลกระทบต่อผู้เข้าสอบ o รายชื่อโรงเรียน / นักเรียนตกหล่นยุ่งยาก เสี่ยงต่อการไม่ได้สอบ o ข้อมูลนักเรียนผิดพลาดยุ่งยาก ในการนำผลสอบไปใช้ o กระดาษคำตอบหาย / ผิดวิชานักเรียนได้คะแนนเป็น 0 o ออกเลขที่นั่งสอบเองเสี่ยงต่อการประกาศผลไปผิด รร o สทศ. 3 ไม่สมบูรณ์เสี่ยงต่อการประกาศผลไปผิด รร o ระบุเด็กพิเศษผิดไม่คำนวนค่าสถิติ

7

8

9 จัดสอบถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา -- ผลสอบ ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา ทุกคนได้สอบ โรงเรียนทุกแห่งที่ต้องส่ง นักเรียนเข้าสอบ และ นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบทุกคน ได้ สอบ และ ทุกผลสอบ ถูกต้อง ทันต่อการนำไปใช้

10 ปัจจัยของความสำเร็จ : ระบบ สารสนเทศ

11 เมนู หน้าหลัก

12 ปัจจัยของความสำเร็จ : คน กระบวนการ เทคโนโลยี

13

14

15

16 ONET: ONLINE SELF-SERVICE OPEN 24 x 7

17

18 ศูนย์สอบคือหัวใจของความสำเร็จ ด้วย คน กระบวนการ เทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือและ สารสนเทศ สำหรับศูนย์ สอบในระบบโอเน็ต มิถุนายน – กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google