งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 2557

2 สถานการณ์ 1. โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ - ประชากรประเทศไทย 64.5 ล้านคน - จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เท่ากับ 9.4 ล้านคน (ร้อยละ 14.57) - จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เท่ากับ 6.3 ล้านคน (ร้อยละ 9.77)

3 สถานการณ์ 2. สุขภาพของผู้สูงอายุ 2.1 อุบัติการณ์โรคหรืออาการเรื้อรังที่พบบ่อยใน ผู้สูงอายุไทย โดยการตรวจร่างกาย 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง กลุ่มอาการเมตาบอ ลิค โรคอ้วนลงพุง ภาวะอ้วน และโรคข้อเสื่อม ตามลำดับ 2.2 สำหรับประชากรไทยกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่า โรคที่ทำให้ ผู้สูงอายุสูญเสีย ปีสุขภาวะ 5 อันดับแรก ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในผู้ชาย ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวาน และโรคมะเร็งตับ ส่วนเพศหญิง ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ สมองเสื่อม และโรคซึมเศร้า ตามลำดับ

4 สถานการณ์ 3. ด้านสังคม อัตราการพึ่งพิงของประชากรสูงอายุต่อคนวัย ทำงานของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2543 เท่ากับ 14.3 และโดยการคาดการณ์พบว่าจะมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นเป็น 17.6 ในปี พ.ศ.2553 และ 24.6 ใน ปี พ.ศ.2563

5 สถานการณ์ 4. ความสามารถในการดูแล - มีผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้ ร้อยละ ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บางส่วน ร้อยละ ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองไม่ได้เลย ร้อยละ 0.9

6 ปัญหาการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ใช้งบประมาณสูงขึ้น (๒ – ๕ เท่าของวัยทำงาน) –เจ็บป่วยมากขึ้น: มีความจำเป็นต้องได้รับบริการ สุขภาพมากขึ้น –เป็นโรคที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสูง โดยเฉพาะในปี ใกล้ถึงแก่กรรม การเข้าถึงบริการสุขภาพลำบากขึ้น –มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น –ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ –การบริบาลระยะยาว (long term care) ยังไม่พัฒนา เป็นระบบ ความสามารถในการจ่ายต่ำลง

7 Flag ship วัยสูงอายุ : เป้าประสงค์ 1. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันปัญหาสุขภาพ ที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และการคัดกรอง Geriatric Syndrome 2. มีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ที่มี ศักยภาพและสามารถเข้าถึง ได้อย่างสะดวกและทั่วถึง 3. มีระบบการส่งเสริมสนับสนุนให้ ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ

8 รพท./ รพศ รพช. ชุมชน / ท้องถิ่น - ศูนย์ข้อมูล (Data Center) - การคัดกรอง / ประเมิน ยืนยัน - การดูแลเบื้องต้น / พัฒนา ทักษะกายใจ / - ส่งต่อรักษา / ดูแลครบวงจรที่ รพศ / รพท. - รับการส่งต่อ - การประเมินเฉพาะ ทาง - ดูแลรักษา - พัฒนาบุคลากร - สนับสนุนคู่มือ / แนวทางการ ดำเนินงาน - การประเมิน / คัดกรอง เบื้องต้น (Non-Skills) - การประเมิน / คัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ (Basic Skills) - รวบรวมข้อมูลผลการคัดกรองส่งไป ยังศูนย์ข้อมูลที่ รพช. - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -Long Term Care - ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Manager) HHC การส่งเสริมสุขภาพ / การดูแลรักษา

9 โครงการระดับจังหวัด 1. ประชุมปฏิบัติการ อำเภอสุขภาพ ดี 80 ปี ยังแจ๋ว : อ. รัตภูมิ อ. นาหม่อม 2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการเฝ้าระวัง โรคสมองเสื่อม 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม ผู้สูงอายุ 4. ประกวดตำบลต้นแบบ LTC

10 โครงการระดับจังหวัด 5. ประกวดชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 6. ประกวดผู้สูงอายุฟันดี 3 กลุ่ม อายุ : ปี / ปี / 90 ปีขึ้นไป 7. ติดตามการดำเนินงาน / ความ พึงพอใจผู้สูงอายุ ใส่ฟันเทียมพระราชทาน

11 ตัวชี้วัด 1. อัตราการตายจากโรคหลอดเลือด สมอง ไม่เกินร้อยละ ผู้สูงอายุในกลุ่มเสี่ยงได้รับการ พัฒนาทักษะกาย ใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลดูแล สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

12 ตัวชี้วัด 4. จำนวนอำเภอที่ผ่านองค์ประกอบการ ดำเนินงานอำเภอ สุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว อย่างน้อย 1 จังหวัด 1 อำเภอ 5. ผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพที่พึง ประสงค์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ รพศ. รพท. มีคลินิกผู้สูงอายุ ตาม เกณฑ์ 7. รพช. มีคลินิกผู้สูงอายุ ตามเกณฑ์ ร้อยละ 30


ดาวน์โหลด ppt แผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google