งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 2557

2 สถานการณ์ 1. โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ - ประชากรประเทศไทย 64.5 ล้านคน - จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เท่ากับ 9.4 ล้านคน (ร้อยละ 14.57) - จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เท่ากับ 6.3 ล้านคน (ร้อยละ 9.77)

3 สถานการณ์ 2. สุขภาพของผู้สูงอายุ 2.1 อุบัติการณ์โรคหรืออาการเรื้อรังที่พบบ่อยใน ผู้สูงอายุไทย โดยการตรวจร่างกาย 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง กลุ่มอาการเมตาบอ ลิค โรคอ้วนลงพุง ภาวะอ้วน และโรคข้อเสื่อม ตามลำดับ 2.2 สำหรับประชากรไทยกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่า โรคที่ทำให้ ผู้สูงอายุสูญเสีย ปีสุขภาวะ 5 อันดับแรก ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในผู้ชาย ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวาน และโรคมะเร็งตับ ส่วนเพศหญิง ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ สมองเสื่อม และโรคซึมเศร้า ตามลำดับ

4 สถานการณ์ 3. ด้านสังคม อัตราการพึ่งพิงของประชากรสูงอายุต่อคนวัย ทำงานของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2543 เท่ากับ 14.3 และโดยการคาดการณ์พบว่าจะมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นเป็น 17.6 ในปี พ.ศ.2553 และ 24.6 ใน ปี พ.ศ.2563

5 สถานการณ์ 4. ความสามารถในการดูแล - มีผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้ ร้อยละ 85.3 - ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บางส่วน ร้อยละ 13.8 - ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองไม่ได้เลย ร้อยละ 0.9

6 ปัญหาการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ใช้งบประมาณสูงขึ้น (๒ – ๕ เท่าของวัยทำงาน) –เจ็บป่วยมากขึ้น: มีความจำเป็นต้องได้รับบริการ สุขภาพมากขึ้น –เป็นโรคที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสูง โดยเฉพาะในปี ใกล้ถึงแก่กรรม การเข้าถึงบริการสุขภาพลำบากขึ้น –มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น –ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ –การบริบาลระยะยาว (long term care) ยังไม่พัฒนา เป็นระบบ ความสามารถในการจ่ายต่ำลง

7 Flag ship วัยสูงอายุ : เป้าประสงค์ 1. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันปัญหาสุขภาพ ที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และการคัดกรอง Geriatric Syndrome 2. มีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ที่มี ศักยภาพและสามารถเข้าถึง ได้อย่างสะดวกและทั่วถึง 3. มีระบบการส่งเสริมสนับสนุนให้ ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ

8 รพท./ รพศ รพช. ชุมชน / ท้องถิ่น - ศูนย์ข้อมูล (Data Center) - การคัดกรอง / ประเมิน ยืนยัน - การดูแลเบื้องต้น / พัฒนา ทักษะกายใจ / - ส่งต่อรักษา / ดูแลครบวงจรที่ รพศ / รพท. - รับการส่งต่อ - การประเมินเฉพาะ ทาง - ดูแลรักษา - พัฒนาบุคลากร - สนับสนุนคู่มือ / แนวทางการ ดำเนินงาน - การประเมิน / คัดกรอง เบื้องต้น (Non-Skills) - การประเมิน / คัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ (Basic Skills) - รวบรวมข้อมูลผลการคัดกรองส่งไป ยังศูนย์ข้อมูลที่ รพช. - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -Long Term Care - ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Manager) HHC การส่งเสริมสุขภาพ / การดูแลรักษา

9 โครงการระดับจังหวัด 1. ประชุมปฏิบัติการ อำเภอสุขภาพ ดี 80 ปี ยังแจ๋ว : อ. รัตภูมิ อ. นาหม่อม 2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการเฝ้าระวัง โรคสมองเสื่อม 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม ผู้สูงอายุ 4. ประกวดตำบลต้นแบบ LTC

10 โครงการระดับจังหวัด 5. ประกวดชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 6. ประกวดผู้สูงอายุฟันดี 3 กลุ่ม อายุ : 75-79 ปี / 80-89 ปี / 90 ปีขึ้นไป 7. ติดตามการดำเนินงาน / ความ พึงพอใจผู้สูงอายุ ใส่ฟันเทียมพระราชทาน

11 ตัวชี้วัด 1. อัตราการตายจากโรคหลอดเลือด สมอง ไม่เกินร้อยละ 12 2. ผู้สูงอายุในกลุ่มเสี่ยงได้รับการ พัฒนาทักษะกาย ใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลดูแล สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

12 ตัวชี้วัด 4. จำนวนอำเภอที่ผ่านองค์ประกอบการ ดำเนินงานอำเภอ สุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว อย่างน้อย 1 จังหวัด 1 อำเภอ 5. ผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพที่พึง ประสงค์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 6. รพศ. รพท. มีคลินิกผู้สูงอายุ ตาม เกณฑ์ 7. รพช. มีคลินิกผู้สูงอายุ ตามเกณฑ์ ร้อยละ 30


ดาวน์โหลด ppt แผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google