งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยกระดับ คุณภาพ ครูทั้งระบบ 7. จัดระบบ พัฒนา สมรรถนะครู รายบุคคล 6. คืนครูให้ นักเรียน 5. ปรับ โครงสร้าง อัตรากำลัง ครู 4. พัฒนา นโยบายการ บริหาร อัตรากำลังครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยกระดับ คุณภาพ ครูทั้งระบบ 7. จัดระบบ พัฒนา สมรรถนะครู รายบุคคล 6. คืนครูให้ นักเรียน 5. ปรับ โครงสร้าง อัตรากำลัง ครู 4. พัฒนา นโยบายการ บริหาร อัตรากำลังครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การยกระดับ คุณภาพ ครูทั้งระบบ 7. จัดระบบ พัฒนา สมรรถนะครู รายบุคคล 6. คืนครูให้ นักเรียน 5. ปรับ โครงสร้าง อัตรากำลัง ครู 4. พัฒนา นโยบายการ บริหาร อัตรากำลังครู 3. พัฒนา ระบบ สารสนเทศ การบริหาร บุคคล 2. สร้างความ เข้มแข็งการบริหาร ทรัพยากรบุคคลใน เขตพื้นที่ 8. พัฒนาครู ดีครูเก่ง 10. พัฒนา ระบบนิเทศ แนวใหม่ 1. ผลิตครู 5 ปี 9. ยกระดับ คุณภาพครู 11. พัฒนาครู ด้วยระบบ e-Training 12. จัดตั้งศูนย์ เครือข่าย ยกระดับ คุณภาพครู

2 โครงการยกระดับคุณภาพครู ทั้งระบบ ( สพค.) จัดระบบพัฒนาสมรรถนะ ครูรายบุคคล พัฒนาครูดีครูเก่ง Master Teacher ยกระดับคุณภาพครู ผู้บริหาร พัฒนาครูด้วยระบบ E- Training 1 2 3 4

3 โครงการยกระดับคุณภาพครู ทั้งระบบ ( สพค.) จัดระบบ พัฒนา สมรรถนะครู รายบุคคล พัฒนาครูดี ครูเก่ง ยกระดับ คุณภาพ ( ผู้บริหาร ครู ) พัฒนาครู ด้วยระบบ E-Training สพฐ. สพ ท. สพฐ. สพ ท. สพฐ. สพท. 43.930434.7 50 0857.3 30 01,404.0 20 50.00002,000.0 00 01,458.4 80 0 523.81 5 317.7 90 172.349317.7 90 172.34 9 317.790 23.85736.14 2 23.85736.14 2 15.69424.305 641.603788.6822,196.207 1,211.262 1,646.5231,746.116 งบประมาณ ( ล้ านบาท ) 255325542555 1 2 3 4

4 ประเมิน สมรรถน ะ ระบบ สารสน เทศ ระดับ สูง ระดับก ลาง ระดับ ต้น ศึกษ า ปริญญ าโท อบร ม Master Teacher ยกระ ดับ คุณภ าพ อบรม อบรมด้วย ระบบ E-raining กรอบพัฒนาตามโครงการยกระดับ คุณภาพครูทั้งระบบ สพฐ. สถาบันอุดม ศึกษา - สพฐ. - สถาน บัน อุดม - กลุ่ม เครือข่า ย ยกระ ดับ คุณภ าพ อบรม - สพท. - กลุ่ม เครือข่ าย

5 1. ประเมินสมรรถนะครู รายบุคคล เป้าหมาย 1. ครู ดำเนินการ ปี งปม. 2553 2. ผู้บริหารสถานศึกษา 3. ผู้บริหารการศึกษา 4. บุคลากรทางการศึกษา กรอบ การประเมิน 1. สมรรถนะหลัก 2. ความรู้ ทักษะ ความสามารถตามสายงาน 2. ความรู้ ทักษะ ความสามารถตามสายงาน

6  ภาษาไทย 31,282  ภาษาอังกฤษ 21,455  วิทยาศาสตร์ 27,811  คณิตศาสตร์ 18,210  สังคมศึกษา 32,036 ครูเริ่มดำเนินการ 5 กลุ่มสาระ ปีงบประมาณ 2553 ดังนี้ รวมปีงบประมาณ 2553 จำนวน 130,794 คน

7 แนวทางการพัฒนาครูตาม ระดับสมรรถนะ ระดับสูง ระดับกลาง สพฐ. ร่วมมือกับ สถาบันอุดมศึกษาอบรม - ศึกษา ต่อระดับปริญญาโท ตรงวุฒิ เดิมและวิชาที่สอน สพฐ. ร่วมมือกับ สถาบันอุดมศึกษาอบรม - ศึกษา ต่อระดับปริญญาโท ตรงวุฒิ เดิมและวิชาที่สอน สพฐ. พัฒนาร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษา สพท. สพฐ. พัฒนาร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษา สพท. กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม ประสิทธิภาพและ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม ประสิทธิภาพและ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ เรียนรู้ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ เรียนรู้ ระดับต้น สพท. พัฒนายกระดับคุณภาพ ร่วมกับกลุ่มเครือข่าย สพท. พัฒนายกระดับคุณภาพ ร่วมกับกลุ่มเครือข่าย

8 ระดับสูง ปริญญาโท วิชาเอกไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม รวม 1,000 คน ให้ ทุน 50,000 บาท / คน / ปี วิชาเอกไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม รวม 1,000 คน ให้ ทุน 50,000 บาท / คน / ปี Master Teacher Master Teacher พัฒนาครูดีครูเก่ง

9 ระดับกลาง ฝึกอบรม สพฐ. ดำเนินการร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษา และ สพท. โดย สพฐ. ดำเนินการร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษา และ สพท. โดย กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ประถมศึกษา กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา ตอนปลายและ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา ตอนปลายและ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 3. ยกระดับ คุณภาพครู สพฐ. ร่วมมือกับ สถาบันอุดมศึกษาอบรม สพฐ. ร่วมมือกับ สถาบันอุดมศึกษาอบรม ระดับ สูง

10 ระดับต้น ฝึกอบรม สพท. ดำเนินการร่วมกับกลุ่ม เครือข่ายส่งเสริม สพท. ดำเนินการร่วมกับกลุ่ม เครือข่ายส่งเสริม ประสิทธิภาพและศูนย์พัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประสิทธิภาพและศูนย์พัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกระดับ คุณภาพครู

11 การพัฒนาการเรียนรู้ตาม หลักสูตร การพัฒนาการเรียนรู้ตาม หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงสร้างหลักสูตร ยกระดับคุณภาพครู ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ

12 ยกระดับคุณภาพ ครูระดับกลาง 4. พัฒนาครูด้วยระบบ E- Training เป็นวิธีการ ฝึกอบรม M aster Teacher ยกระดับคุณภาพ ครูระดับต้น

13 แนวทางการพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training 1. สพฐ. พัฒนาหลักสูตร ซอฟแวร์ ที่ สอดคล้องกับ หลักสูตรการยกระดับคุณภาพ ครู 3. ดำเนินการพัฒนาตามความ เหมาะสมของเนื้อหาวิชาและ ความสามารถทาง ICT ของครู 4. สพท. จัดอบรมเข้ม / สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ที่ผ่านการพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt การยกระดับ คุณภาพ ครูทั้งระบบ 7. จัดระบบ พัฒนา สมรรถนะครู รายบุคคล 6. คืนครูให้ นักเรียน 5. ปรับ โครงสร้าง อัตรากำลัง ครู 4. พัฒนา นโยบายการ บริหาร อัตรากำลังครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google