งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตภาครัฐ ” โดย นายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตภาครัฐ ” โดย นายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตภาครัฐ ” โดย นายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 083 295 0694

2 การรับทรัพย์สิน ๑. รับจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หา ตามจำนวนที่ เหมาะสม ( ตามฐานะของญาติ ) ๒. รับจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ แต่ต้องไม่เกิน ๓, ๐๐๐ บาท ๓. รับทรัพย์สินในลักษณะเป็นการให้กับบุคคล ทั่วไป ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่เหมาะสม ให้นำ ทรัพย์สินนั้นไปคืน ถ้านำไปคืนไม่ได้ ให้นำทรัพย์สินนั้นเข้าเป็นของ หลวง มีผลบังคับ ภายใน ๒ ปี หลังจากพ้นจากตำแหน่ง ราชการแล้ว

3 ประโยชน์อื่นใด หมายรวมถึง “ สิ่งที่มีมูลค่า ” เช่น การรับสิทธิลดราคา เกิน ๓, ๐๐๐ บาท การรับความบันเทิง

4 ความรับผิด ครอบคลุมทั้ง “ ผู้ให้ ” และ “ ผู้รับ ” เงิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด แค่ “ เรียกรับ ” แม้ยังไม่ได้ “ รับเงิน ” ก็มีความผิด แล้ว

5 ร่ำรวยผิดปกติ

6 ผลประโยชน์ทับซ้อน การที่เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวมาก จนมี ผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง มากกว่าประโยชนรัฐ

7 พ. ร. บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ ราคาของรัฐ ( ประกาศใช้ ๓๐ พ. ย. ๒๕๔๒ ) เกี่ยวข้องกับการฮั้วประมูลของรัฐ ใช้บังคับทั้งเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตภาครัฐ ” โดย นายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google