งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายเร่งรัดการส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายเร่งรัดการส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายเร่งรัดการส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒
อธิบดีอรรถ อินทลักษณ์ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑

2 นโยบายเร่งรัด ๑๐ ข้อ แผนยุทธศาสตร์องค์กร การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระบบส่งเสริมการเกษตร พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และนวัตกรรมส่งเสริมการเกษตร บูรณาการในการทำงานทั้งแนวตั้งและแนวราบ ระบบควบคุมภายใน คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน การประชาสัมพันธ์

3 ๑. แผนยุทธศาสตร์องค์กร ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานที่ตอบสนองต่อบทบาท พันธกิจ เกษตรกรและภาคีเกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานย่อยจัดทำแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

4 ๒. การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Baed Management)
เป็นการทำงานที่มุ่งเน้นให้เกิดผลงานทั้งระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) มีระบบประเมินผลงานของหน่วยงาน และเชื่อมโยงถึงระดับบุคคล

5 ๓. ระบบส่งเสริมการเกษตร
เป็นระบบการทำงานหลักของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ทุกระดับนำไปใช้อย่างจริงจัง ทบทวนวิธีการทำงาน เช่น MM, DM,DW มีระบบติดตาม นิเทศ และประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร

6 ๔. พัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากรทุกระดับบนพื้นฐานของสมรรถนะที่ต้องการขององค์กร ทั้งสมรรถนะพื้นฐานและเฉพาะทางเพื่อความเป็นมืออาชีพ

7 ๕. เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร มีโปรแกรมรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรและสถานการณ์ต่างๆ

8 ๖. KM และนวัตกรรมส่งเสริมการเกษตร
รวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งศึกษา วิจัย เพื่อสร้างเป็นคลังความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรที่เจ้าหน้าที่ทุกระดับสามารถนำไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว

9 ๗. บูรณาการในการทำงานทั้งแนวตั้งและแนวราบ
เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาค หน่วยงานรัฐอื่นๆ ภาคเอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

10 ๘. ระบบควบคุมภายใน จัดระบบควบคุมภายในสำนักงานทุกระดับ ทุกหน่วยงาน บนพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงทั้งคน งาน และเงิน

11 ๙. คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน โดยมุ่งใช้หลักธรรมาภิบาล

12 ๑๐. การประชาสัมพันธ์ เน้นให้ทุกหน่วยงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านสื่อโทรทัศน์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านสื่อหนังสือพิมพ์

13 หลักธรรมาภิบาลเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม
แผนยุทธศาสตร์ องค์ความรู้โดย KM พัฒนาบุคลากร หลักธรรมาภิบาลเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ระบบส่งเสริมการเกษตร บูรณาการ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ สารสนเทศ ICT ควบคุมภายในองค์กร ระบบติดตามนิเทศงาน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

14 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายเร่งรัดการส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google