งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อธิบดีอรรถ อินทลักษณ์ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑. แผนยุทธศาสตร์องค์กร การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระบบส่งเสริมการเกษตร พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และนวัตกรรมส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อธิบดีอรรถ อินทลักษณ์ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑. แผนยุทธศาสตร์องค์กร การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระบบส่งเสริมการเกษตร พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และนวัตกรรมส่งเสริม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อธิบดีอรรถ อินทลักษณ์ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑

2 แผนยุทธศาสตร์องค์กร การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระบบส่งเสริมการเกษตร พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และนวัตกรรมส่งเสริม การเกษตร บูรณาการในการทำงานทั้งแนวตั้งและ แนวราบ ระบบควบคุมภายใน คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน การประชาสัมพันธ์

3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรม ส่งเสริมการเกษตร เพื่อกำหนดทิศ ทางการทำงานที่ตอบสนองต่อ บทบาท พันธกิจ เกษตรกรและภาคี เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานย่อยจัดทำแผนกล ยุทธ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของกรมฯ กลุ่มจังหวัด / จังหวัด

4 เป็นการทำงานที่มุ่งเน้นให้เกิดผล งานทั้งระดับผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) มีระบบประเมินผลงานของ หน่วยงาน และเชื่อมโยงถึงระดับ บุคคล

5 เป็นระบบการทำงานหลักของกรม ส่งเสริมการเกษตรที่ทุกระดับนำไปใช้ อย่างจริงจัง ทบทวนวิธีการทำงาน เช่น MM, DM,DW มีระบบติดตาม นิเทศ และ ประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร

6 พัฒนาบุคลากรทุกระดับบน พื้นฐานของสมรรถนะที่ต้องการ ขององค์กร ทั้งสมรรถนะพื้นฐาน และเฉพาะทางเพื่อความเป็นมือ อาชีพ

7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ สื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำ ฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนางาน ส่งเสริมการเกษตร มีโปรแกรมรายงานผลการ ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรและ สถานการณ์ต่างๆ

8 ใช้ KM เป็นเครื่องมือในการ ทำงาน รวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งศึกษา วิจัย เพื่อสร้างเป็นคลังความรู้กรม ส่งเสริมการเกษตรที่เจ้าหน้าที่ทุก ระดับสามารถนำไปใช้ได้ง่ายและ รวดเร็ว

9 เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในทุก ระดับ ทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง และภูมิภาค หน่วยงานรัฐอื่นๆ ภาคเอกชน และองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น

10 จัดระบบควบคุมภายในสำนักงาน ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน บน พื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง ทั้งคน งาน และเงิน

11 สร้างระบบคุณธรรมและ จริยธรรมในการทำงาน โดยมุ่ง ใช้หลักธรรมาภิบาล

12 เน้นให้ทุกหน่วยงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานต่อสาธารณะ อย่างสม่ำเสมอ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานผ่าน สื่อโทรทัศน์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานผ่าน สื่อหนังสือพิมพ์

13 แผนยุทธศาสตร์องค์ความรู้โดย KM พัฒนาบุคลากร บูรณาการ สารสนเทศ ICT ระบบส่งเสริมการเกษตร การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระบบติดตามนิเทศงานควบคุมภายในองค์กร หลักธรรมาภิ บาล เสริมสร้าง คุณธรรม และจริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

14


ดาวน์โหลด ppt อธิบดีอรรถ อินทลักษณ์ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑. แผนยุทธศาสตร์องค์กร การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระบบส่งเสริมการเกษตร พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และนวัตกรรมส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google