งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Trade Negotiations, Ministry of Commerce Non-Agricultural Market Access: NAMA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Trade Negotiations, Ministry of Commerce Non-Agricultural Market Access: NAMA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Trade Negotiations, Ministry of Commerce Non-Agricultural Market Access: NAMA

2 Outline of Presentation ปฏิญญารัฐมนตรีสมาชิก WTO (The Mandate) ประเด็นสำคัญในการเจรจา NAMA สถานะล่าสุดของการเจรจา – กรอบเจรจาหลัก (core modality) – อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) การดำเนินการขั้นต่อไป Q & A

3 ปฏิญญารัฐมนตรีสมาชิก WTO ที่เมืองโดฮา ในส่วนที่เกี่ยวกับ NAMA โดยเฉพา ะสินค้าที่ เป็นสินค้า ส่งออก สำคัญ ของ ประเทศ กำลัง พัฒนา ให้มีการปฏิบัติที่ เป็นพิเศษและ แตกต่างกับ ประเทศกำลัง พัฒนา (Special & Differential Treatment: S&D)

4 ความยืดหยุ่น สูตรการลดภาษี สินค้าที่ยังไม่ได้ผูกพัน Newly Acceded Small, vulnerable Preference Erosion อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี การลดภาษีรายสาขา LDCs 1. Core Modality2. Additional Elements3. Exceptions ประเด็นสำคัญในการเจรจา NAMA

5 สูตรการลดภาษี : ค่า coefficient จำนวนกี่ค่า และระดับเท่าใด ? Swiss (ABI) Formula: ใช้อัตราภาษี เฉลี่ยมาร่วม คำนวณ ประเทศ ที่มีโครงสร้าง ภาษีสูง จะ ได้เปรียบในการ ลดน้อยกว่า Swiss Formula: ภาษีสูงต้องลดลง ในอัตราที่ มากกว่าภาษีต่ำ ทำให้เกิดการลด ภาษีมากกว่า Divergence: T1 = Final Tariff To = Initial Tariff A = Coefficient B = Coefficient Ta = Tariff Average Swiss Swiss (ABI) Implication: Issues: สูตรการลดภาษี 1. จะมีค่า coefficient จำนวนกี่ค่า ? 2. แต่ละค่า coefficient จะ เท่ากับเท่าใด ?

6 ความแตกต่างระหว่างอัตราผูกพัน (bound rate) & อัตราเก็บจริง (applied rate) Source: WTO Secretariat based on CTS for the bound rates and IDB and UNCTAD for the MFN applied rates. (*) Binding coverage could be overestimated due to partial bindings. See TN/MA/S/14.

7 เป้าหมายและจุดยืนของไทยใน เรื่อง NAMA ไทย การลดภาษีภายใต้ FTA การปรับโครงสร้างภาษี อัตราภาษีเฉลี่ยเก็บจริง ( ปี 2548) = 10.7% อัตราภาษีเฉลี่ยผูกพัน = 24.96% ประเทศพัฒนา แล้วส่วนใหญ่มีภาษี ต่ำ (3-5%) ประเทศกำลัง พัฒนาโดยเฉลี่ยมี ภาษีสูง (25-30%) ในปี 2551 ไทยจะ ปรับโครงสร้างภาษี ทั้งหมดทำให้อัตรา ภาษีเฉลี่ยลดลง เหลือ 5.63% ประเด็น ไทยต้องการลด ภาษีของประเทศ กำลังพัฒนา !!

8 ผลกระทบสูตรการลดภาษีแบบ Swiss ต่อภาษีเก็บจริง (applied rate) Average rate % Applied Rate New rate after application of Swiss formula [15] Swiss formula (Note) - A simple method (i.e. applying formula to the average rate) is used to calculate the new average rates for approximation.

9 ร้อยละ 55 ของสินค้าอุตสาหกรรมไทยต้อง ประสบกับ ปัญหาภาษีสูงในตลาดสหรัฐฯ (Tariff Peaks) 55% of Thai industrial exports to the US face high tariffs Tariff are significantly higher than the US average of 3% for all products Source:Ministry of Commerce, 2004 100% = USD17.2 bn USD9.5 bn 59.0 Footwear 32.3 Knitted apparel 28.8 Woven apparel 21.2 Other textiles 24.6 Clock & watches 20.0 Canned seafoods 15.0 Gems & jewelry 13.0 Furniture 10.7 Wood products n/a Others 13.5 Electrical appliances Current tariff Percent ภาษีเฉลี่ยของ สหรัฐฯ = 3% NOT EXHAUSTIVE

10 Bound AppliedSwiss 15 สูตรการลดภาษี : ผลของการลดภาษีด้วย Swiss formula ที่มีค่า coefficient เท่ากับ 15

11 Bound AppliedSwiss 15 สูตรการลดภาษี : ผลของการลดภาษีด้วย Swiss formula ที่มีค่า coefficient เท่ากับ 15

12 Bound AppliedSwiss 15 สูตรการลดภาษี : ผลของการลดภาษีด้วย Swiss formula ที่มีค่า coefficient เท่ากับ 15

13 Base rates อัตราผูกพันใหม่ อัตราผูกพันอัตรา Unbound อัตราเก็บจริง สูตร จะกำหนด base rate ใน การลดภาษี ของ unbound อย่างไร ?? Non-linear Mark-up Approach ขั้นตอนการลดภาษีประเด็ น การผูกพันสินค้า Unbound Items : อัตรา Unbound จะเริ่มลดภาษีจากอะไร ?

14 การกำหนดอัตรา mark-up สำหรับสินค้า unbound Swiss Formula [15] Final Bound rate after the application of Non-linear Mark-up of [30] % point Non-linear Mark-up Approach Applied + Mark-up % point = Base Rate เช่น อัตรา applied ปี 2001 เท่ากับ 0% บวกกับ mark-up 30% point เท่ากับ base rate 30% เมื่อลดภาษีด้วยสูตร Swiss 15 จะเท่ากับ 10% อัตรา mark-up ขึ้นอยู่กับ ผลการเจรจา

15 Ambition Sensitivity ความสมดุลระหว่างความต้องการในการ เปิดตลาดกับ ความอ่อนไหวของ สินค้าบางรายการ ประเทศกำลังพัฒนา ส่วนใหญ่ รวมทั้ง ไทย มีความต้องการ ที่จะเปิดตลาดสินค้า ของตนเองในตลาด ต่างชาติ แต่มีความ จำเป็นต้องปกป้อง สินค้าอ่อนไหวบาง รายการ การเจรจา NAMA เปิดโอกาสให้ ประเทศกำลังพัฒนา สามารถมีความ ยืดหยุ่น (flexibility) ในการ ปกป้องสินค้า อ่อนไหวบางรายการ ได้ !?

16 ประเด็นที่ต้อง เจรจา ระยะเวลาการ ลดภาษี จำนวนรายการ สินค้าอ่อนไหวที่ จะใช้ flexibility ประเด็นที่ต้อง เจรจา ระยะเวลาการ ลดภาษี จำนวนรายการ สินค้าอ่อนไหวที่ จะใช้ flexibility Flexibility Less than Formula Cut Retain some Unbound items OR + Longer Implementation Period Longer Implementation Period ความยืดหยุ่นสำหรับประเทศกำลัง พัฒนา

17 อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non- tariff Barriers: NTBs) 1. Request- Offer Basis 2. Vertical Approach 3. Horizontal Approach NTB คือมาตรการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษี แต่มีผลการการจำกัดหรือกีดกันการ นำเข้า (Non-Tariff Barriers mean measures other than tariffs which effectively prohibit or restrict import or export of products) – ASEAN Working Definition. แนวทางการเจรจาภายใต้ WTO การเจรจาสอง ฝ่าย / กลุ่มย่อย เพื่อให้ประเทศ ที่ใช้มาตรการ NTB หาทาง แก้ไข การเจรจากลุ่ม ย่อยตามสาขา สินค้าที่ประสบ ปัญหา NTBs เช่น สาขาสิ่งทอ อาหารทะเลแปร รูป ฯลฯ การเจรจากลุ่ม ย่อยตามราย มาตรการที่เป็น ปัญหา NTBs เช่น มาตรการ เก็บภาษีส่งออก (export tax)

18 อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non- tariff Barriers: NTBs) ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด / อุดหนุน นโยบายอุดหนุนภายในประเทศ พิธีการทางศุลกากร อื่นๆ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อิเล็คทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน อาหารทะเลแปรรูป มาตรการสุขอนามัย การตรวจสอบสินค้า Horizontal Vertical Measures Sectors NOT EXHAUSTIVE

19 การดำเนินการขั้นต่อไป... Feb 2008 สมาชิกเจรจาต่อโดยใช้ Chair’s Revised Text เป็น พื้นฐานในการเจรจา Chair’s Revised Text ความเป็นไปได้ที่การเจรจาจะ ได้ ข้อสรุปภายในปี 2008 การเมืองสหรัฐฯ ความคืบหน้าการ เจรจา ปฏิรูปภาคเกษตร ท่าทีของกลุ่มประเทศ ABI / NAMA11

20 QUESTIONS & ANSWERS


ดาวน์โหลด ppt Department of Trade Negotiations, Ministry of Commerce Non-Agricultural Market Access: NAMA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google