งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง 2 • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 สถิติภาพรวมตลาด

4 ที่มา : SETSMART และ SET website, ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียน เข้าใหม่ 4 Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงปี 2555 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ 18 บริษัท ในขณะที่มี 5 บริษัทเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้มีจำนวน บริษัทจดทะเบียน ทั้งหมด 558 บริษัท

5 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 5 Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ กับสิ้นปี 2554 Total Market Capitalization SET Index mai Index (35.76% ) (41.01% ) Bn. USD 390.7 (57.32% ) สถิติภาพรวมตลาด ณ สิ้นปี 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม SET Index และ mai Index ยังคงปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2554

6 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ** Other Instruments ประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่ หุ้น สามัญ (Common Stock) เช่น หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) 6 Total Market Cap = 11,964 billion baht Total number of listed companies = 558 companies สถิติภาพรวมตลาด ณ สิ้นปี 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนใน กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริการมีสัดส่วนรวมสูงถึง 59% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด

7 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 7 (9.61% ) (16.62 %) Average daily turnover Unit: Million Baht (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2554 สถิติภาพรวมตลาด ปี 2555 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของทั้งตลาดและของนักลงทุน ต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554

8 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 8 Foreign net buy Unit: Billion baht สถิติภาพรวมตลาด ปี 2555 นักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ 76.9 พันล้านบาท ในขณะที่เป็นผู้ขายสุทธิที่ 5.3 พันล้านบาท ในปี 2554

9 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 9 Transactions by investor type Unit: Percent สถิติภาพรวมตลาด ในปี 2555 นักลงทุนบุคคลยังคงเป็นกลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุด โดยมี สัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย 55%

10 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 10 Market dividend yield (End period value) Unit: Percent สถิติภาพรวมตลาด อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ณ สิ้นปี 2555 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2554

11 ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ

12 ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่ รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) 12 SET Index, Earning and GDP ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในไตรมาส 3/2555 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน หน้า สวนทางกับกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม และ SET Index ที่ปรับ เพิ่มขึ้น สำหรับในไตรมาส 4/2555 SET Index ยังคงปรับเพิ่มขึ้น

13 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสาม เดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai 13 Foreign net buy and SET Index ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นปี 2555 SET Index ปิดที่ 1,391.93 จุด เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2555 ที่ 1,324.04 จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมีฐานะเป็น ผู้ซื้อสุทธิ 3,707.34 ล้านบาทเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนล่าสุด ธ. ค.- 55

14


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google