งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามโครงการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ประชุมระดมความคิดเห็น เวทีประชาชน ตามโครงการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม จังหวัดลำพูน วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามโครงการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ประชุมระดมความคิดเห็น เวทีประชาชน ตามโครงการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม จังหวัดลำพูน วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามโครงการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ประชุมระดมความคิดเห็น เวทีประชาชน ตามโครงการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม จังหวัดลำพูน วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙. ๐๐ น.- ๑๕. ๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดลำพูน

2 นายบารเมศ วรรณสัย นายบารเมศ วรรณสัย นำเสนอวีดีทัศน์.... เพื่อกระตุ้นสำนึกการมี ส่วนร่วมในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นสำนึกการมี ส่วนร่วมในท้องถิ่น

3 นายสุธรรม ล้อรัตนประเสริฐ สำนักงานจังหวัดลำพูน โครงการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม ในเขตคูเมืองลำพูน แบบมีส่วนร่วมจากประชาชน

4 นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน นำเสนอกรณีศึกษา ณ เมือง นารา ประเทศญี่ปุ่น ผลสำเร็จจากการมี ส่วนร่วมประชาชน ผลสำเร็จจากการมี ส่วนร่วมประชาชน

5 ดร. เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย นำเสนอข้อมูลของพื้นที่กรณีศึกษา ๔ พื้นที่ในเขตคูเมือง พื้นที่ชุมชนชัยมงคล พื้นที่ชุมชนชัยมงคล พื้นที่ชุมชนบ้านท่า - ท่านาง พื้นที่ชุมชนบ้านท่า - ท่านาง พื้นที่ชุมชนท่าขาม พื้นที่ชุมชนท่าขาม พื้นที่ชุมชนศรีบุญเรือง พื้นที่ชุมชนศรีบุญเรือง

6 แบ่งสาระออกเป็น ๗ ด้าน ๑. กำแพงเมือง คูเมือง ๒. ต้นไม้ แหล่งน้ำ และ เส้นทางสัญจร ๓. วัด ๔. วัดร้าง ๕. คุ้มและคุ้มหลวง ๖. ที่อยู่อาศัย ร้านค้า ตลาด ๗. ข่วง กิจกรรมที่มีชีวิตใน เมือง


ดาวน์โหลด ppt ตามโครงการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ประชุมระดมความคิดเห็น เวทีประชาชน ตามโครงการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม จังหวัดลำพูน วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google