งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ( กก. วล.) ในการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบ ในหลักการ ๑. เพิ่มเติมประเภทและขนาดของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ( กก. วล.) ในการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบ ในหลักการ ๑. เพิ่มเติมประเภทและขนาดของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ( กก. วล.) ในการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบ ในหลักการ ๑. เพิ่มเติมประเภทและขนาดของ โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำ รายงาน EIA อีก ๒ ประเภท ได้แก่

3 ๑. ๑ การผันน้ำข้ามลุ่มน้ำ หลัก หรือการผันน้ำระหว่าง ประเทศ ทุกขนาด ยกเว้นกรณี ภัยพิบัติ หรือมีผลกระทบต่อ ความมั่นคงของประเทศ ที่เป็น การดำเนินการชั่วคราว ๑. ๒ ประตูระบายน้ำในแม่น้ำ สายหลักทุกขนาด

4 ๒. ปรับปรุงประเภทที่ซ้ำกับ โครงการรุนแรง ( ยกเลิกที่ซ้ำทั้งประเภทและ ขนาด ) ๒. ๑ ลำดับที่ ๑. ๓. ๒ โครงการ เหมืองแร่ในทะเลทุกขนาด ๒. ๒ ลำดับที่ ๓๒ เขื่อนเก็บกักน้ำ หรืออ่างเก็บน้ำ

5 รมว. ทส. ลงนามวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ( นับถัดจากวันที่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ) 5

6 ยกเลิกประกาศกระทรวงฉบับเดิม ฉบับ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ และใช้ ฉบับนี้แทน ประเภทและขนาดโครงการที่ต้องทำ รายงานฯ มี ๓๕ ประเภท เพิ่มเติม ข้อ ๗ หากประเภทและขนาด โครงการซ้ำกับประเภทโครงการ รุนแรง ฯ ให้ทำรายงานตามประกาศฯ โครงการประเภทรุนแรง ฯ แบบ สผ. ๕ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำ รายงาน ฯ เพิ่มเติม ๑. ที่อยู่ / ที่ทำงานปัจจุบัน ๒. ลายมือชื่อ 6

7 7


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ( กก. วล.) ในการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบ ในหลักการ ๑. เพิ่มเติมประเภทและขนาดของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google