งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักกา ร ๑.ผู้กระทำที่จะผิดวินัยตามกฎ ก. พ. ฉบับนี้ได้ ต้องเป็น ข้าราชการพลเรือนเท่านั้น ๒.ผู้ถูกกระทำการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศจะเป็น ข้าราชการพลเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักกา ร ๑.ผู้กระทำที่จะผิดวินัยตามกฎ ก. พ. ฉบับนี้ได้ ต้องเป็น ข้าราชการพลเรือนเท่านั้น ๒.ผู้ถูกกระทำการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศจะเป็น ข้าราชการพลเรือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักกา ร ๑.ผู้กระทำที่จะผิดวินัยตามกฎ ก. พ. ฉบับนี้ได้ ต้องเป็น ข้าราชการพลเรือนเท่านั้น ๒.ผู้ถูกกระทำการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศจะเป็น ข้าราชการพลเรือน หรือผู้ที่ เข้ามาร่วมปฏิบัติราชการ ด้วยกันก็ได้

3 หลักกา ร ๓. จะเป็นความผิดตามกฎ ก. พ. ฉบับนี้ได้ต่อเมื่อ ๓. ๑ เป็นการกระทำที่เกิดขึ้น ในระหว่างปฏิบัติราชการ โดย ไม่จำกัดว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่ ของผู้กระทำผิด ๓. ๒ การกระทำตามกฎ ก. พ. ฉบับนี้อาจเกิดขึ้น นอกหรือในสถานที่ราชการก็ได้

4 หลักกา ร ๔. การกระทำที่จะเป็นความผิด ตามกฎ ก. พ. ฉบับนี้ ไม่ได้ จำกัดเฉพาะกรณีที่การกระทำ ส่งผลกระทบต่อ งานราชการเท่านั้น แต่เป็นเรื่อง ที่มุ่งจะคุ้มครองสิทธิ ส่วนบุคคลของผู้ถูกกระทำการ ล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศเป็นสำคัญ ๕. ความผิดตามกฎ ก. พ. ฉบับ นี้เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ ร้ายแรงเท่านั้น

5 โครงสร้างกฎ ก. พ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ พ. ศ. ๒๕๕๓ - วันใช้บังคับถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา - ผู้กระทำผิดข้าราชการ พลเรือน - ผู้ถูกกระทำข้าราชการ ผู้ร่วมปฏิบัติ ราชการ

6 - ลักษณะของ การกระทำ โครงสร้างกฎ ก. พ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ พ. ศ. ๒๕๕๓ กระทำด้วยการสัมผัสทางกายที่ มีลักษณะส่อไปในทางเพศ กระทำด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ กระทำด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ การแสดงหรือสื่อสารด้วย วิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ

7 - สถาน ที่ โครงสร้างกฎ ก. พ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ พ. ศ. ๒๕๕๓ ในสถานที่ราชการ หรือนอกสถานที่ราชการ ในการปฏิบัติราชการ - กระทำเมื่อใด

8 สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก. พ. โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑


ดาวน์โหลด ppt หลักกา ร ๑.ผู้กระทำที่จะผิดวินัยตามกฎ ก. พ. ฉบับนี้ได้ ต้องเป็น ข้าราชการพลเรือนเท่านั้น ๒.ผู้ถูกกระทำการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศจะเป็น ข้าราชการพลเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google