งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓

2 หลักการ ผู้กระทำที่จะผิดวินัยตามกฎ ก.พ. ฉบับนี้ได้ ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนเท่านั้น ผู้ถูกกระทำการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะเป็นข้าราชการพลเรือน หรือผู้ที่เข้ามาร่วมปฏิบัติราชการด้วยกันก็ได้

3 หลักการ ๓. จะเป็นความผิดตามกฎ ก.พ. ฉบับนี้ได้ต่อเมื่อ
๓.๑ เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติราชการ โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้กระทำผิด ๓.๒ การกระทำตามกฎ ก.พ. ฉบับนี้อาจเกิดขึ้น นอกหรือในสถานที่ราชการก็ได้

4 หลักการ ๔. การกระทำที่จะเป็นความผิดตามกฎ ก.พ. ฉบับนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะกรณีที่การกระทำส่งผลกระทบต่อ งานราชการเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่มุ่งจะคุ้มครองสิทธิ ส่วนบุคคลของผู้ถูกกระทำการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศเป็นสำคัญ ๕. ความผิดตามกฎ ก.พ. ฉบับนี้เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเท่านั้น

5 วันใช้บังคับ ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โครงสร้างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ วันใช้บังคับ ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้กระทำผิด ข้าราชการพลเรือน ผู้ถูกกระทำ ข้าราชการ ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ

6 ลักษณะของการกระทำ กระทำด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ
โครงสร้างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลักษณะของการกระทำ กระทำด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ กระทำด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ กระทำด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ

7 หรือนอกสถานที่ราชการ
โครงสร้างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ - สถานที่ ในสถานที่ราชการ หรือนอกสถานที่ราชการ - กระทำเมื่อใด ในการปฏิบัติราชการ

8 สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ.
สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ. โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑


ดาวน์โหลด ppt กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google