งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ความก้าวหน้าการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ. ศ. ๒๕๕๕ ◊ มติ ครม. ๒๘ มี. ค. ๒๕๕๔ เห็นชอบ รายละเอียดและหลักเกณฑ์ การปรับปรุงงบประมาณ ๒๕๕๕ ◊ มติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ความก้าวหน้าการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ. ศ. ๒๕๕๕ ◊ มติ ครม. ๒๘ มี. ค. ๒๕๕๔ เห็นชอบ รายละเอียดและหลักเกณฑ์ การปรับปรุงงบประมาณ ๒๕๕๕ ◊ มติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ความก้าวหน้าการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ. ศ. ๒๕๕๕ ◊ มติ ครม. ๒๘ มี. ค. ๒๕๕๔ เห็นชอบ รายละเอียดและหลักเกณฑ์ การปรับปรุงงบประมาณ ๒๕๕๕ ◊ มติ ครม. ๒๖ เม. ย. ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ยุติ การดำเนินงานตามปฏิทิน งบประมาณไว้ก่อนตั้งแต่ขั้นตอนการ ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ เพื่อรอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณา กอง แผนงาน รัฐบาลนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

2 2 ◊ มติ ครม. ๑๕ ส. ค. ๒๕๕๔ เห็นชอบการเตรียมการ จัดทำงบประมาณและปฏิทิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ. ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ - ๖ ก. ย. ๒๕๕๔ ครม. เห็นชอบแผนบริหารราชการ แผ่นดิน - ภายในเดือน ก. ย. ๒๕๕๔ สำนักงบประมาณเสนอ นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน - ๑๓ - ๒๓ ก. ย. ๒๕๕๔ จัดทำรายละเอียด และส่งคำขอ งบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ - ๑๖ - ๑๗ พ. ย. ๒๕๕๔ สภาผู้แทนฯ พิจารณาร่างพ. ร. บ. ในวาระที่ ๑ - ๑๘ พ. ย. ๒๕๕๔ – ๔ ม. ค. ๒๕๕๕ ขั้นการ พิจารณา ของ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ - ๑๘ - ๑๙ ม. ค. ๒๕๕๕ สภาผู้แทนฯ พิจารณาร่างพ. ร. บ. ในวาระที่ ๒ - ๓ - ๖ ก. พ. ๒๕๕๕ วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ. ร. บ. - ๑๐ ก. พ. ๒๕๕๕ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่าง พ. ร. บ. งบประมาณเสนอทูลเกล้า รัฐบาลนายกรัฐมนตรี ยิ่ง ลักษณ์ ชินวัตร

3 3 แนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ยึดกรอบวงเงินตามที่ครม. เห็นชอบ เมื่อ ๒๘ มี. ค. ๕๔ เสนอวงเงินเพิ่มเติมตามนโยบาย ใหม่

4 4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน สงป. จะอนุมัติงบประมาณของฐานปี ๒๕๕๔ มาใช้ จ่ายในปี ๒๕๕๕ ไปพลางก่อน โดยคาดว่าจะโอนงบประมาณมาให้ประมาณ ๓๐ - ๕๐ % ( เฉพาะงบบุคลากรและ งบดำเนินงาน ) แนวทางการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ - ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ตามภารกิจ ที่ได้รับตามงบประมาณในปี ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน - พนักงานราชการ / จ้างเหมาบริการ ( ทำสัญญา เฉพาะอัตราเดิม )


ดาวน์โหลด ppt 1 ความก้าวหน้าการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ. ศ. ๒๕๕๕ ◊ มติ ครม. ๒๘ มี. ค. ๒๕๕๔ เห็นชอบ รายละเอียดและหลักเกณฑ์ การปรับปรุงงบประมาณ ๒๕๕๕ ◊ มติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google