งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในการพัฒนาการศึกษา เน้น “ ความเท่าเทียมกัน ” และ การนำ “ เทคโนโลยี ” มาใช้ใน การจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน “ ที่มีคุณภาพ สำหรับเยาวชนทุกคน ทุกพื้นที่ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในการพัฒนาการศึกษา เน้น “ ความเท่าเทียมกัน ” และ การนำ “ เทคโนโลยี ” มาใช้ใน การจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน “ ที่มีคุณภาพ สำหรับเยาวชนทุกคน ทุกพื้นที่ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ในการพัฒนาการศึกษา เน้น “ ความเท่าเทียมกัน ” และ การนำ “ เทคโนโลยี ” มาใช้ใน การจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน “ ที่มีคุณภาพ สำหรับเยาวชนทุกคน ทุกพื้นที่ ” และจัดการ อุดมศึกษาโดย “ ปั้นนักศึกษา ไทยให้เป็นมืออาชีพ ” ปรัชญ า

4 1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สำหรับเยาวชนทุกคน นโยบ าย “ เยาวชนต้องได้รับโอกาสทาง การศึกษาเท่าเทียมกันทุกแห่ง ” เป้าห มาย

5 2. ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็น มืออาชีพ นโยบ าย “ นักเรียน นักศึกษา เติบโตเป็น พลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะ หลากหลาย สามารถแข่งขันใน ตลาดโลกได้ ” เป้าห มาย

6 การขยายโอกาสทาง การศึกษา 4 ด้าน 1. โอกาสในการเข้าถึง ทรัพยากร 2. โอกาสในการเข้าถึง แหล่งทุน 3. โอกาสในการเพิ่มพูน และฝึกฝนทักษะ 4. โอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต

7 โครงการสำคัญเร่งด่วนของ กระทรวงศึกษาธิการ  การแก้ไขและป้องกันปัญหายา เสพติด เป็นวาระแห่งชาติ  กองทุนตั้งตัวได้  การจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet)  นโยบายการสอนภาษาอังกฤษ

8 โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษา

9

10 6 ภารกิจหลักของ สพฐ. 1. การบริหารจัดการโรงเรียน ขนาดเล็ก 2. การแก้ปัญหาหนี้สินครู ที่ เน้นการลดรายจ่าย 3. การส่งเสริม ภาษาต่างประเทศ 4. โครงการจัดหา คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบ พกพา 5. โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 6. การกำหนดแผนบริหารจัด การศึกษาภาคใต้

11 - สังคมไทยให้โอกาสคนยากจน มีงานทำ - มีรายได้เพียงพอที่จะส่งเสริมให้ ลูกหลานได้เรียนหนังสือ - มีระบบรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้ ที่ยากจน โดยรัฐเป็นผู้ดูแล ผู้ทุพลภาพได้มี โอกาสในการทำงานเท่าเทียมกับคน ทั่วไป - มีความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ รับข้อมูล ข่าวสารและแสดงความคิดเห็นได้อย่าง กว้างขวาง

12 - สังคมไทยตั้งอยู่บนความยุติธรรม เอื้ออาทรต่อกัน - หลุดพ้นจากอำนาจและอิทธิพล ของระบบศักดินา - มีการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย ของประชาชน โดย ประชาชน เพื่อประชาชนอย่าง แท้จริง


ดาวน์โหลด ppt ในการพัฒนาการศึกษา เน้น “ ความเท่าเทียมกัน ” และ การนำ “ เทคโนโลยี ” มาใช้ใน การจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน “ ที่มีคุณภาพ สำหรับเยาวชนทุกคน ทุกพื้นที่ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google