งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟิสิกส์ เวคเตอร์ Vector โดย อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟิสิกส์ เวคเตอร์ Vector โดย อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟิสิกส์ เวคเตอร์ Vector โดย อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

2 สเกลารและเวกเตอร  ปริมาณสเกลาร์ เปนปริมาณที่ไมมีทิศทาง มีเฉพาะ ขนาดอยางเดียวเชน ระยะทาง เวลา อุณหภูมิ มวล ฯลฯ การคิดคำนวณเกี่ยวกับ ปริมาณสเกลาร์ จึงคิดเหมือนการรวมแบบ พืชคณิต ปริมาณเวกเตอร เปนปริมาณที่ มี ทั้งขนาดและทิศทาง เชน แรง ความเร็ว ความเรง ฯลฯ

3 ปริมาณเวกเตอร เนื่องจากปริมาณเวกเตอรเปนปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง ดั้งนั้นรูปรางที่ใชแทนปริมาณเวกเตอรจะทั้งครอบคลุมทั้งขนาดและ ทิศทางที่นิยมใชคือเสนตรงที่มีหัวลูกศรกํากับโดยความยาวของลูกศรคือ ขนาดของปริมาณเวกเตอรสวนทิศทางของหัวลูกศรคือทิศทาง

4 ปริมาณเวกเตอรในสมการทาง คณิตศาสตรใชสัญลักษณ ตัวพิมพใหญ ในภาษาอังกฤษแล วมีลูกศรกํากับ (A ) หรือตัวพิมพ ใหญตัวหนา (A) เพื่อแสดง ปริมาณเวกเตอรและใช สัญลักษณ A หรือ A แทนขนาดของปริมาณเวกเตอร์

5 ระยะกระจัด คือ เสนตรงที่ลากจากจุดเริ่มตนจนถึง จุดสิ้นสุด การดูแตขนาดไมสนใจทิศทาง ให ใสสัญลักษณขีดสองขีดครอมเวกเตอร ขนาดของเวกเตอร เปนปริมาณสเกลาร มีคาเปนบวกเสมอ

6 การรวมเวกเตอร์ การรวมเวกเตอร์แบ่งได้เป็น 2 แบบคือ 1. การเขียนรูป ทำโดยการนำเวกเตอร์ที่ ต้องการนำมาบวกกัน โดยหัวลูกศรให้เรียงตาม กัน ผลลัพธ์หาได้จากการลากจากหางของ เวกเตอร์อันแรก ไปยังหัวของเวกเตอร์สุดท้าย

7 การลบเวกเตอร

8 2. การบวกเวกเตอร์โดยวิธี คำนวณ - กฎของโคไซน์ cosine

9 - กฎของไซน์ sine

10 คุณสมบัติพื้นฐานของ เวกเตอร์

11 เวกเตอรหนึ่งหนวย  เวกเตอรหนึ่งหนวยคือเวกเตอรที่มี ขนาด 1 หนวย มีจุดประสงคเพื่อบอก ทิศทาง มีทิศทางตามทิศของเวคเตอร์ ที่พิจารณา

12 เวกเตอรหนึ่งหนวยที่สำคัญคือ ในระบบพิกัดฉาก คือ แกน X, Y และ Z โดย

13 องค์ประกอบเวคเตอร์ใน 2 และ 3 มิติ องค์ประกอบเวคเตอร์ใน 2 มิติ

14

15 องค์ประกอบ เวคเตอร์ใน 3 มิติ

16 เมื่อทราบขนาดของเวคเตอร์บนแกน x, y และ z แล้ว สามารถเขียนองค์ประกอบของเวคเตอร์ใน 3 มิติได้ ขนาดของเวคเตอร์ A คำนวณ ได้จาก

17 การรวมเวกเตอร์ โดยใชเวกเตอรหนึ่งหนวยกํากับ บนแกนแตละแกน เราสามารถจะรวม เวกเตอรทั้งสอง โดยใช เวกเตอรหนึ่งหนวยกํากับบนแกนแตละแกน ดังนี้ A = Axi + Ayj + Azk B = Bxi + Byj + Bzk C = A + B C = (Ax + Bx)i + (Ay + By) j + (Az + Bz) k = Cxi + Cyj + Cz k

18 ผลคูณของเวกเตอร  การคูณเวกเตอร  มีด  วยกัน 2 แบบ แบบแรกได  ผลลัพธ  เป็นปริมาณ สเกลาร  ขณะที่แบบที่ สองได  ผลลัพธ  เป  นปริมาณเวกเตอร์ การคูณแบบที่หนึ่ง ผลลัพธ  เป  นปริมาณสเกลาร  การคูณแบบแรกนี้มีชื่อเฉพาะเรียกวา การ ดอตเวกเตอร

19 การดอตเวกเตอรไมจําเปนตองคํานึงถึง ลําดับกอนหลัง ดังนี้ A. B = B. A การแยกองคประกอบเวกเตอรใหอยูใน ระบบพิกัด 3 มิติ โดยมีเวกเตอรหนึ่ง หนวยกํากับทิศทาง A. B = (Axi + Ayj + Azk). (Bxi + Byj + Bzk) จะได้ A. B = AxBx + AyBy + AzBz

20 การคูณแบบที่สองผลลัพธเป นปริมาณเวกเตอร การคูณแบบนี้มีชื่อเฉพาะเรียกวา การครอสเวกเตอร์ C = A × B ขนาดของ C หาไดจาก ทิศทางการครอสเวกเตอรไดจาก กฎของมือขวา

21 การครอสแบบแยกองคประกอบเวกเตอรใหอยู ในระบบพิกัด 3 มิติ โดยมี เวกเตอร 1 หนวย กํากับทิศทาง A×B = (Axi + Ayj + Azk ) × (Bxi + Byj + Bzk) ถาให C = A×B สวนประกอบของเวกเตอร C บนระบบพิกัด x, y และ z คือ Cx = AyBz - AzBy Cy = AzBx - AxBz Cz = AxBy - AyBx


ดาวน์โหลด ppt ฟิสิกส์ เวคเตอร์ Vector โดย อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google