งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไป เมนู รอง ชุด ที่ 1. ถาม – ตอบ ตรวจสอบความ เข้าใจ (1) สนามความโน้มถ่วงของโลก และจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ สภาพไร้น้ำหนักและสภาพเสมือนไร้น้ำหนัก น้ำหนักของวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไป เมนู รอง ชุด ที่ 1. ถาม – ตอบ ตรวจสอบความ เข้าใจ (1) สนามความโน้มถ่วงของโลก และจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ สภาพไร้น้ำหนักและสภาพเสมือนไร้น้ำหนัก น้ำหนักของวัตถุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไป เมนู รอง ชุด ที่ 1

2 ถาม – ตอบ ตรวจสอบความ เข้าใจ (1) สนามความโน้มถ่วงของโลก และจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ สภาพไร้น้ำหนักและสภาพเสมือนไร้น้ำหนัก น้ำหนักของวัตถุ กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล ของนิวตัน การเขียนรูปเวกเตอร์ แทนแรง มวลและจุดศูนย์กลางมวล

3 สภาพเดิมของการ เคลื่อนที่ 1. อยู่นิ่ง ตลอดไป 2. เคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงตัว มี 2 สภาพ คือ กลับ เมนู รอง

4 เป็น สมบัติในการรักษา สภาพเดิม ของการเคลื่อนที่ของ วัตถุ หรือเป็น สมบัติ ในการต้านการเปลี่ยน สภาพ การเคลื่อนที่ของวัตถุ ความเฉื่อย ( inertia ) กลับ เมนู รอง

5 เป็น ปริมาณที่บอกให้ทราบว่า วัตถุมีความเฉื่อยมากน้อยเพียงใด มวล เป็น ปริมาณสเกลาร์ สัญลักษณ์แทนมวล คือ m ในระบบ SI มีหน่วย เป็น kg มวล ( mass, m ) กลับ เมนู รอง

6 จุดศูนย์กลางมวล ( centre of mass, c.m. ) เป็น เสมือนที่รวมมวลของวัตถุ ทั้งก้อนหรือทั้งระบบ เมื่อออกแรงดันวัตถุแล้ว ถ้าวัตถุ มีการเลื่อนที่อย่างเดียวโดยไม่หมุน กลับ เมนู รอง

7 เมื่อออกแรงดันวัตถุแล้ว ถ้าวัตถุ มีการเลื่อนที่อย่างเดียวโดยไม่หมุน กลับ เมนู รอง แนวแรงจะผ่านจุด ศูนย์กลางมวล

8 ตัวอย่าง ตำแหน่ง จุด c.m. ของวัตถุ c. m. กลับ เมนู รอง

9 จุด c.m. ใช้เป็น สิ่งบอก ตำแหน่งของวัตถุ ตัวอย่าง ตำแหน่ง จุด c.m. ของวัตถุ c. m. 1m1m กล่อ งอยู่ สูง จาก พื้น เท่าใ ด c. m. กล่อ งสูง 1 m วาง บน พื้น ราบ กลับ เมนู รอง mo re

10 เป็น ปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็น นิวตัน ( N ) แรง ( Force ) ต้องการ ย้ายที่ ดึงด้วย แรง 20 N ดึงด้วย แรง 20 N กลับ เมนู รอง

11 การเขียนรูปแสดงแรงที่ กระทำต่อวัตถุ ควรเขียนให้ หัว หรือ หาง ของลูกศร อยู่ ณ จุดที่วัตถุถูกแรงกระทำ จะเขียนรูปลูกศร ตรง มี ชื่อกำกับไว้แทน แต่ละแรง  P  Q กลับ เมนู รอง

12 กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล ของนิวตัน m1m1 m2m2 F12F12 R F21F21 m 1 และ m 2 เป็น มวลของ วัตถุทั้งสอง R เป็น ระยะทางระหว่างวัตถุทั้งสอง F 12 และ F 21 เป็น แรงดึงดูดระหว่างมวล ที่แต่ละวัตถุต่างส่งไปกระทำต่อกัน กลับ เมนู รอง

13 Gm1m2Gm1m2 R2R2 Fg=Fg= m1m2m1m2 R2R2 FgFg F g  m 1 m 2 F g เป็น ขนาดของทั้ง F 12 และ F 21 1 R2R2 FgFg G เป็น ค่าคงตัวความ โน้มถ่วงสากล G มีค่า 6.67 x 10 -11 Nm 2 / kg 2 กลับ เมนู รอง

14 คือ แรงที่โลกดึงดูดวัตถุ น้ำหนัก ( Weight, W ) หรือ แรงโน้มถ่วง เป็น แรงดึงดูดระหว่างมวลที่โลกกระทำต่อวัตถุ ตาม กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล กลับ เมนู รอง

15 Gm1m2Gm1m2 R2R2 Fg=Fg= จา ก GMEmxGMEmx R2R2 W=W= ในที่นี้คือ ยิ่งสูง / ไกล จากโลก วัตถุยิ่งมี น้ำหนักน้อยลง ถ้าอยู่ไกลจนไม่มีแรงที่โลก ดึงดูดวัตถุเลย เรียกว่า วัตถุ อยู่ในสภาพไร้น้ำหนัก กลับ เมนู รอง

16 สภาพเสมือนไร้ น้ำหนัก กลับ เมนู รอง ที่มา http://commons.wikimedia.org/wiki/

17 สภาพเสมือนไร้ น้ำหนัก สภาพที่ปรากฏเฉพาะต่อผู้ สังเกตที่มีความเร่ง เช่น ผู้สังเกตที่อยู่ในยาน อวกาศที่กำลังโคจรรอบโลก สังเกตสิ่งที่อยู่ในยาน หรือ ผู้ที่ อยู่ในลิฟต์ ที่ขาดและตกลงมา ด้วยความเร่งเนื่องจากแรงโน้ม ถ่วงของโลก สังเกตสิ่งที่อยู่ใน ลิฟต์ เกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ไกล จากโลกแต่เป็น กลับ เมนู รอง

18 สนามความโน้มถ่วง ( gravitational field ) เป็นปริมาณที่บอกถึง ค่าแรงโน้มถ่วงที่โลก ส่งไปกระทำต่อหนึ่งหน่วยมวลของวัตถุ บางทีเรียก ค่าความโน้มถ่วง ( gravity, g ) แรงโน้มถ่วงที่โลก กระทำต่อวัตถุ มวลของวัตถุ สนามความ โน้มถ่วง = กลับ เมนู รอง

19 แรงโน้มถ่วงที่โลก กระทำต่อวัตถุ มวลของวัตถุ สนามความ โน้มถ่วง = GMEmxGMEmx R2R2 W=W= GmxMEGmxME R2R2 สนามความโน้ม ถ่วง = = WmxWmx mxmx จา ก หรือ ความโน้ม ถ่วง = g = GMER2GMER2 Gm1m2Gm1m2 R2R2 Fg=Fg= ในที่นี้ กลับ เมนู รอง

20 ความโน้มถ่วง = g = GMER2GMER2 GMERE2GMERE2 ดังนั้น M E = g R E 2 G เราวัดค่า g, R E, G ได้ ดังนั้น จึง คำนวณหา M E คือ มวล ของโลก ได้ กลับ เมนู รอง ที่ผิว โลก จา ก

21 จาก ความโน้ม ถ่วง = g = GMER2GMER2 ยิ่งสูง / ไกล จากโลก ค่าความโน้มถ่วงน้อยลง และทำให้ได้ว่า W = mg ความสัมพันธ์นี้ สอดคล้องกับกฎ การเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน โดยค่าสนามความโน้มถ่วง GMEmxGMEmx R2R2 W=W= หรือค่าความโน้มถ่วง หรือ g นี้ ก็ คือค่าความเร่ง เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก g = 10 m/s 2 นั่นเอง จา ก กลับ เมนู รอง

22 จุดศูนย์กลางของความโน้ม ถ่วง (centre of gravity, c.g.) หรือ เรียกสั้นๆว่า จุดศูนย์ถ่วง (c.g.) เป็น เสมือนที่รวมน้ำหนักของวัตถุทั้งก้อน หรือทั้งระบบ กลับ เมนู รอง

23 ตามปกติแล้ว จุดศูนย์ถ่วง จะอยู่ที่เดียวกับ จุดศูนย์กลางมวล คำถาม : จงอธิบายว่า จุดศูนย์ถ่วง ( c.g. ) กับ จุดศูนย์กลางมวล ( c.m. ) จะไม่อยู่ที่เดียวกันได้หรือไม่ ? กลับ เมนู รอง ถาม – ตอบ ตรวจสอบความ เข้าใจ (1)

24 คำตอ บ ยิ่งสูง / ไกล จาก โลก ค่าความโน้มถ่วง น้อยลง c. m. c. g. ความโน้มถ่วง = g = GMER2GMER2 ในบริเวณที่มี สนามความโน้มถ่วง ไม่คงตัว c.m. และ c.g. ไม่อยู่ที่ เดียวกัน กลับ เมนู รอง


ดาวน์โหลด ppt ไป เมนู รอง ชุด ที่ 1. ถาม – ตอบ ตรวจสอบความ เข้าใจ (1) สนามความโน้มถ่วงของโลก และจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ สภาพไร้น้ำหนักและสภาพเสมือนไร้น้ำหนัก น้ำหนักของวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google