งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไป เมนู รอง ชุด ที่ 1. ถาม – ตอบ ตรวจสอบความ เข้าใจ (1) สนามความโน้มถ่วงของโลก และจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ สภาพไร้น้ำหนักและสภาพเสมือนไร้น้ำหนัก น้ำหนักของวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไป เมนู รอง ชุด ที่ 1. ถาม – ตอบ ตรวจสอบความ เข้าใจ (1) สนามความโน้มถ่วงของโลก และจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ สภาพไร้น้ำหนักและสภาพเสมือนไร้น้ำหนัก น้ำหนักของวัตถุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไป เมนู รอง ชุด ที่ 1

2 ถาม – ตอบ ตรวจสอบความ เข้าใจ (1) สนามความโน้มถ่วงของโลก และจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ สภาพไร้น้ำหนักและสภาพเสมือนไร้น้ำหนัก น้ำหนักของวัตถุ กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล ของนิวตัน การเขียนรูปเวกเตอร์ แทนแรง มวลและจุดศูนย์กลางมวล

3 สภาพเดิมของการ เคลื่อนที่ 1. อยู่นิ่ง ตลอดไป 2. เคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงตัว มี 2 สภาพ คือ กลับ เมนู รอง

4 เป็น สมบัติในการรักษา สภาพเดิม ของการเคลื่อนที่ของ วัตถุ หรือเป็น สมบัติ ในการต้านการเปลี่ยน สภาพ การเคลื่อนที่ของวัตถุ ความเฉื่อย ( inertia ) กลับ เมนู รอง

5 เป็น ปริมาณที่บอกให้ทราบว่า วัตถุมีความเฉื่อยมากน้อยเพียงใด มวล เป็น ปริมาณสเกลาร์ สัญลักษณ์แทนมวล คือ m ในระบบ SI มีหน่วย เป็น kg มวล ( mass, m ) กลับ เมนู รอง

6 จุดศูนย์กลางมวล ( centre of mass, c.m. ) เป็น เสมือนที่รวมมวลของวัตถุ ทั้งก้อนหรือทั้งระบบ เมื่อออกแรงดันวัตถุแล้ว ถ้าวัตถุ มีการเลื่อนที่อย่างเดียวโดยไม่หมุน กลับ เมนู รอง

7 เมื่อออกแรงดันวัตถุแล้ว ถ้าวัตถุ มีการเลื่อนที่อย่างเดียวโดยไม่หมุน กลับ เมนู รอง แนวแรงจะผ่านจุด ศูนย์กลางมวล

8 ตัวอย่าง ตำแหน่ง จุด c.m. ของวัตถุ c. m. กลับ เมนู รอง

9 จุด c.m. ใช้เป็น สิ่งบอก ตำแหน่งของวัตถุ ตัวอย่าง ตำแหน่ง จุด c.m. ของวัตถุ c. m. 1m1m กล่อ งอยู่ สูง จาก พื้น เท่าใ ด c. m. กล่อ งสูง 1 m วาง บน พื้น ราบ กลับ เมนู รอง mo re

10 เป็น ปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็น นิวตัน ( N ) แรง ( Force ) ต้องการ ย้ายที่ ดึงด้วย แรง 20 N ดึงด้วย แรง 20 N กลับ เมนู รอง

11 การเขียนรูปแสดงแรงที่ กระทำต่อวัตถุ ควรเขียนให้ หัว หรือ หาง ของลูกศร อยู่ ณ จุดที่วัตถุถูกแรงกระทำ จะเขียนรูปลูกศร ตรง มี ชื่อกำกับไว้แทน แต่ละแรง  P  Q กลับ เมนู รอง

12 กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล ของนิวตัน m1m1 m2m2 F12F12 R F21F21 m 1 และ m 2 เป็น มวลของ วัตถุทั้งสอง R เป็น ระยะทางระหว่างวัตถุทั้งสอง F 12 และ F 21 เป็น แรงดึงดูดระหว่างมวล ที่แต่ละวัตถุต่างส่งไปกระทำต่อกัน กลับ เมนู รอง

13 Gm1m2Gm1m2 R2R2 Fg=Fg= m1m2m1m2 R2R2 FgFg F g  m 1 m 2 F g เป็น ขนาดของทั้ง F 12 และ F 21 1 R2R2 FgFg G เป็น ค่าคงตัวความ โน้มถ่วงสากล G มีค่า 6.67 x Nm 2 / kg 2 กลับ เมนู รอง

14 คือ แรงที่โลกดึงดูดวัตถุ น้ำหนัก ( Weight, W ) หรือ แรงโน้มถ่วง เป็น แรงดึงดูดระหว่างมวลที่โลกกระทำต่อวัตถุ ตาม กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล กลับ เมนู รอง

15 Gm1m2Gm1m2 R2R2 Fg=Fg= จา ก GMEmxGMEmx R2R2 W=W= ในที่นี้คือ ยิ่งสูง / ไกล จากโลก วัตถุยิ่งมี น้ำหนักน้อยลง ถ้าอยู่ไกลจนไม่มีแรงที่โลก ดึงดูดวัตถุเลย เรียกว่า วัตถุ อยู่ในสภาพไร้น้ำหนัก กลับ เมนู รอง

16 สภาพเสมือนไร้ น้ำหนัก กลับ เมนู รอง ที่มา

17 สภาพเสมือนไร้ น้ำหนัก สภาพที่ปรากฏเฉพาะต่อผู้ สังเกตที่มีความเร่ง เช่น ผู้สังเกตที่อยู่ในยาน อวกาศที่กำลังโคจรรอบโลก สังเกตสิ่งที่อยู่ในยาน หรือ ผู้ที่ อยู่ในลิฟต์ ที่ขาดและตกลงมา ด้วยความเร่งเนื่องจากแรงโน้ม ถ่วงของโลก สังเกตสิ่งที่อยู่ใน ลิฟต์ เกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ไกล จากโลกแต่เป็น กลับ เมนู รอง

18 สนามความโน้มถ่วง ( gravitational field ) เป็นปริมาณที่บอกถึง ค่าแรงโน้มถ่วงที่โลก ส่งไปกระทำต่อหนึ่งหน่วยมวลของวัตถุ บางทีเรียก ค่าความโน้มถ่วง ( gravity, g ) แรงโน้มถ่วงที่โลก กระทำต่อวัตถุ มวลของวัตถุ สนามความ โน้มถ่วง = กลับ เมนู รอง

19 แรงโน้มถ่วงที่โลก กระทำต่อวัตถุ มวลของวัตถุ สนามความ โน้มถ่วง = GMEmxGMEmx R2R2 W=W= GmxMEGmxME R2R2 สนามความโน้ม ถ่วง = = WmxWmx mxmx จา ก หรือ ความโน้ม ถ่วง = g = GMER2GMER2 Gm1m2Gm1m2 R2R2 Fg=Fg= ในที่นี้ กลับ เมนู รอง

20 ความโน้มถ่วง = g = GMER2GMER2 GMERE2GMERE2 ดังนั้น M E = g R E 2 G เราวัดค่า g, R E, G ได้ ดังนั้น จึง คำนวณหา M E คือ มวล ของโลก ได้ กลับ เมนู รอง ที่ผิว โลก จา ก

21 จาก ความโน้ม ถ่วง = g = GMER2GMER2 ยิ่งสูง / ไกล จากโลก ค่าความโน้มถ่วงน้อยลง และทำให้ได้ว่า W = mg ความสัมพันธ์นี้ สอดคล้องกับกฎ การเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน โดยค่าสนามความโน้มถ่วง GMEmxGMEmx R2R2 W=W= หรือค่าความโน้มถ่วง หรือ g นี้ ก็ คือค่าความเร่ง เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก g = 10 m/s 2 นั่นเอง จา ก กลับ เมนู รอง

22 จุดศูนย์กลางของความโน้ม ถ่วง (centre of gravity, c.g.) หรือ เรียกสั้นๆว่า จุดศูนย์ถ่วง (c.g.) เป็น เสมือนที่รวมน้ำหนักของวัตถุทั้งก้อน หรือทั้งระบบ กลับ เมนู รอง

23 ตามปกติแล้ว จุดศูนย์ถ่วง จะอยู่ที่เดียวกับ จุดศูนย์กลางมวล คำถาม : จงอธิบายว่า จุดศูนย์ถ่วง ( c.g. ) กับ จุดศูนย์กลางมวล ( c.m. ) จะไม่อยู่ที่เดียวกันได้หรือไม่ ? กลับ เมนู รอง ถาม – ตอบ ตรวจสอบความ เข้าใจ (1)

24 คำตอ บ ยิ่งสูง / ไกล จาก โลก ค่าความโน้มถ่วง น้อยลง c. m. c. g. ความโน้มถ่วง = g = GMER2GMER2 ในบริเวณที่มี สนามความโน้มถ่วง ไม่คงตัว c.m. และ c.g. ไม่อยู่ที่ เดียวกัน กลับ เมนู รอง


ดาวน์โหลด ppt ไป เมนู รอง ชุด ที่ 1. ถาม – ตอบ ตรวจสอบความ เข้าใจ (1) สนามความโน้มถ่วงของโลก และจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ สภาพไร้น้ำหนักและสภาพเสมือนไร้น้ำหนัก น้ำหนักของวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google