งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การจัดหา เงินทุน (Financing) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การจัดหา เงินทุน (Financing) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ 2 การจัดหา เงินทุน (Financing) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

3 การแบ่งประเภทของแหล่งเงินทุน สามารถแบ่งได้ดังนี้ 1. แหล่งเงินทุนภายใน และแหล่ง เงินทุนภายนอก 2. ตลาดเงินนอกระบบ และตลาดเงิน ในระบบ 3. แหล่งเงินทุนระยะสั้น และแหล่ง เงินทุนระยะยาว อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

4 แหล่งเงินทุนภายใน เป็นการ จัดสรรเงินทุนจาก กำไรสะสม และ ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ แหล่งเงินทุนภายนอก เป็นการ จัดสรรจากการกู้ยืม และการออก หลักทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้นสามัญ หุ้น บุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ เป็นต้น อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

5 ตลาดเงินนอกระบบ เป็นการ กู้ยืมเงินนอกสถาบันการเงินซึ่ง ภาครัฐไม่สามารถตรวจสอบได้ เช่น การเล่นแชร์ การกู้ยืมจากญาติมิตร เป็นต้น จะมีอัตราดอกเบี้ยสูง ตลาดเงินในระบบ หรือตลาด การเงิน เป็นแหล่งเงินทุนซึ่งทำ หน้าที่ให้กู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะ ยาว ดำเนินงานภายใต้กฎหมาย สถาบันการเงิน แบ่งเป็นตลาดเงิน และตลาดทุน อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

6 แหล่งเงินทุนระยะสั้น เป็นการ จัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการ ดำเนินกิจการที่มีระยะเวลาชำระคืน ภายใน 1 ปี แหล่งเงินทุนระยะยาว เป็นการ จัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการ ดำเนินกิจการที่มีระยะเวลาชำระคืน มากกว่า 1 ปี อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

7 แหล่งเงินทุนระยะสั้น 1. สินเชื่อการค้า (Trade Credit) 1.1 บัญชีเงินเชื่อ ( Open Account ) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต 1.2 ตั๋วเงินจ่าย ( Note Payable ) 1.3 ตั๋วแลกเงิน ( Trade Acceptance )

8 แหล่งเงินทุนระยะสั้น ( ต่อ ) ข้อดีของสินเชื่อการค้า 1. เป็นแหล่งเงินทุนที่มีอยู่ทั่วไปและ หาได้ง่าย 2. ไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 3. การขอเครดิตการค้าไม่ต้องทำเป็น ทางการ 4. เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มี เครดิตพอที่จะหาเงินจากแหล่งอื่น 5. มีความยืดหยุ่นสูง เช่นอาจจะเลื่อน เวลาการชำระเงินได้ อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

9 แหล่งเงินทุนระยะสั้น ( ต่อ ) 2. ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper) 2.1 ตราสารพาณิชย์ที่ขายผ่านผู้ค้า หลักทรัพย์ ( Dealer Market ) 2.2 ตราสารพาณิชย์ที่ขายโดยผู้ ออกโดยตรง ( Direct Placement Market ) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

10 แหล่งเงินทุนระยะสั้น ( ต่อ ) ข้อดีและข้อเสียของตราสารพาณิชย์ ข้อดี 1. อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ สั้น 2. ไม่ถูกจำกัดโดยกฎหมายเหมือนการกู้ยืม เงินจากธนาคาร 3. ไม่ต้องมีหลักประกัน ข้อเสีย 1. ผู้ซื้อตราสารมีเงินทุนจำกัดในบางช่วง ทำ ให้การขายตราสารไม่เป็นตามที่คาดไว้ 2. ผู้ออกตราสารพาณิชย์ที่มีปัญหาทาง การเงิน จะขาดความน่าเชื่อถือทำให้ขายตรา สารได้ยาก อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

11 แหล่งเงินทุนระยะสั้น 3. เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร (Short term finance by commercial bank) 3.1 เงินกู้ชนิดไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ( Unsecured Loans ) 3.2 เงินกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ( Secured Loans ) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

12 แหล่งเงินทุนระยะสั้น ( ต่อ ) 4. การนำบัญชีลูกหนี้ไปเป็น หลักทรัพย์ค้ำประกัน (Account Receivable Loans) 5. ตั๋วเงินรับรองโดยธนาคาร (Bank Account) 6. การใช้สินค้าคงเหลือค้ำประกัน เงินกู้ (Inventory financing) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

13 แหล่งเงินทุนระยะยาว 1. การเช่าสินทรัพย์ระยะยาว 2. การกู้เงินจากธนาคารหรือ สถาบันการเงิน 3. การออกหุ้นสามัญและบุริมสิทธิ์ 4. การออกหุ้นกู้ อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การจัดหา เงินทุน (Financing) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google