งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การจัดหาเงินทุน (Financing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การจัดหาเงินทุน (Financing)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การจัดหาเงินทุน (Financing)
อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

2 การแบ่งประเภทของแหล่งเงินทุน สามารถแบ่งได้ดังนี้
การแบ่งประเภทของแหล่งเงินทุน สามารถแบ่งได้ดังนี้ 1.แหล่งเงินทุนภายใน และแหล่งเงินทุนภายนอก 2.ตลาดเงินนอกระบบ และตลาดเงินในระบบ 3.แหล่งเงินทุนระยะสั้น และแหล่งเงินทุนระยะยาว อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

3 แหล่งเงินทุนภายใน เป็นการจัดสรรเงินทุนจาก กำไรสะสม และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
แหล่งเงินทุนภายนอก เป็นการจัดสรรจากการกู้ยืม และการออกหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ เป็นต้น อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

4 ตลาดเงินนอกระบบ เป็นการกู้ยืมเงินนอกสถาบันการเงินซึ่งภาครัฐไม่สามารถตรวจสอบได้ เช่น การเล่นแชร์ การกู้ยืมจากญาติมิตร เป็นต้น จะมีอัตราดอกเบี้ยสูง ตลาดเงินในระบบ หรือตลาดการเงิน เป็นแหล่งเงินทุนซึ่งทำหน้าที่ให้กู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดำเนินงานภายใต้กฎหมายสถาบันการเงิน แบ่งเป็นตลาดเงินและตลาดทุน อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

5 แหล่งเงินทุนระยะสั้น เป็นการจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการที่มีระยะเวลาชำระคืนภายใน 1 ปี
แหล่งเงินทุนระยะยาว เป็นการจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการที่มีระยะเวลาชำระคืนมากกว่า 1 ปี อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

6 แหล่งเงินทุนระยะสั้น 1. สินเชื่อการค้า (Trade Credit)
1.1 บัญชีเงินเชื่อ ( Open Account ) 1.2 ตั๋วเงินจ่าย ( Note Payable ) 1.3 ตั๋วแลกเงิน ( Trade Acceptance ) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

7 แหล่งเงินทุนระยะสั้น (ต่อ) ข้อดีของสินเชื่อการค้า
แหล่งเงินทุนระยะสั้น (ต่อ) ข้อดีของสินเชื่อการค้า 1. เป็นแหล่งเงินทุนที่มีอยู่ทั่วไปและหาได้ง่าย 2. ไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 3. การขอเครดิตการค้าไม่ต้องทำเป็นทางการ 4. เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีเครดิตพอที่จะหาเงินจากแหล่งอื่น 5. มีความยืดหยุ่นสูง เช่นอาจจะเลื่อนเวลาการชำระเงินได้ อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

8 แหล่งเงินทุนระยะสั้น (ต่อ) 2. ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper)
แหล่งเงินทุนระยะสั้น (ต่อ) 2. ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper) 2.1 ตราสารพาณิชย์ที่ขายผ่านผู้ค้าหลักทรัพย์ ( Dealer Market ) 2.2 ตราสารพาณิชย์ที่ขายโดยผู้ออกโดยตรง ( Direct Placement Market ) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

9 แหล่งเงินทุนระยะสั้น (ต่อ)
แหล่งเงินทุนระยะสั้น (ต่อ) ข้อดีและข้อเสียของตราสารพาณิชย์ ข้อดี 1. อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น 2. ไม่ถูกจำกัดโดยกฎหมายเหมือนการกู้ยืมเงินจากธนาคาร 3. ไม่ต้องมีหลักประกัน ข้อเสีย 1. ผู้ซื้อตราสารมีเงินทุนจำกัดในบางช่วง ทำให้การขายตราสารไม่เป็นตามที่คาดไว้ 2. ผู้ออกตราสารพาณิชย์ที่มีปัญหาทางการเงิน จะขาดความน่าเชื่อถือทำให้ขายตราสารได้ยาก อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

10 แหล่งเงินทุนระยะสั้น 3.เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร
       3.เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร (Short term finance by commercial bank)   3.1 เงินกู้ชนิดไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ( Unsecured Loans ) เงินกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ( Secured Loans ) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

11 แหล่งเงินทุนระยะสั้น (ต่อ)
        4. การนำบัญชีลูกหนี้ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Account Receivable Loans)      ตั๋วเงินรับรองโดยธนาคาร (Bank Account) 6. การใช้สินค้าคงเหลือค้ำประกันเงินกู้ (Inventory financing) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

12 การเช่าสินทรัพย์ระยะยาว การกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
แหล่งเงินทุนระยะยาว การเช่าสินทรัพย์ระยะยาว การกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน การออกหุ้นสามัญและบุริมสิทธิ์ การออกหุ้นกู้ อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การจัดหาเงินทุน (Financing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google