งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How to promote the private repo markets in Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How to promote the private repo markets in Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How to promote the private repo markets in Thailand
ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรองธนาคารแห่งประเทศไทย

2 รูปแบบของตลาด Repo ในปัจจุบัน
BOT-run Repo Bilateral Repo Private Repo Counterparties สถาบันที่เป็นสมาชิกตลาดซื้อคืน 49 ราย Primary Dealers 9 ราย ผู้ร่วมตลาดทั่วไป Role of BOT เป็นตัวกลางจับคู่ผู้ซื้อ-ผู้ขาย (match maker) เป็นผู้เสนอปริมาณดูด/ปล่อยแต่ละวัน ไม่เกี่ยวข้อง อายุสัญญา 1, 7 ,14 วัน 1, 3, 6 เดือน ตามแต่ตกลง รอบทำการ 15.30 – น. 9.15 – 9.45 น. หลักประกัน พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ธปท. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจตามที่ ธปท.กำหนด เช่นเดียวกับ Bilat. repo และเพิ่ม Baht Bond และหุ้นกู้เอกชน  BBB ผู้เลือกหลักประกัน ธปท ผู้กู้ การคำนวณมูลค่า ราคาตลาด ไม่ MTM ราคาตลาด Mark to market ทุกวัน การโอนหลักทรัพย์ Earmarked โอนกรรมสิทธิ์ สัญญาที่ใช้ ระเบียบ ธปท. GMRA

3 สิ่งที่ ธปท. ดำเนินการ ขยายขอบเขตการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน ประสานงานกับสรรพากรเพื่อทบทวนอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ สนับสนุน TSD ในการรวมศูนย์รับฝากและโอนย้ายระบบชำระราคาและส่งมอบตราสารหนี้ภาครัฐ และการจัดให้มี Collateral Management Unit และระบบการให้ยืมหลักทรัพย์ สนับสนุนให้ PDs เริ่มเซ็นสัญญา GMRA กับผู้เล่นในตลาด การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมซื้อคืน (Private repo) การปรับกรอบ OMO และแผนปิดตลาดซื้อคืน ธปท.

4 ขอบเขตการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ ประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน
ธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกรรม Private repo ได้ ดังต่อไปนี้ Baht Foreign currency cross-currency ให้กู้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคลที่อยู่ในไทย สถาบันการเงินในไทยที่มี Fx license Non-resident สถาบันการเงินในไทยที่มี Fx license นิติบุคคลที่อยู่ในไทย กองทุน สถาบันการเงินที่ออก Baht Bond ในไทย กู้ Eligible securities พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ธปท. พันธบัตรรัฐวิสากิจและหุ้นกู้ที่รัฐบาลค้ำประกัน พันธบัตรอื่นๆ ที่ ธปท. ให้ความเห็นชอบ Baht Bond ที่ ก.คลังอนุญาต หุ้นกู้ที่มีเครดิต  BBB ตราสารหนี้ที่เป็นเงินบาท พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ หุ้นกู้ที่มีเครดิต  BBB ตราสารหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รายละเอียดตามหนังสือเวียนที่ ฝนส.(21) ว. 89/2549 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2549

5 มาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุนตลาดการเงิน
ครม.อนุมัติหลักการร่าง พรฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ.... เพื่อปรับลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับธุรกรรมทางการเงิน จากร้อยละ 3.0 เหลือ ร้อยละ 0.01 (gross basis) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนง.กฤษฎีกา ธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่ 1) ธุรกรรมกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงิน 2) ธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ 3) ธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 4) ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน

6 สนับสนุน TSD ในการดำเนินการดังนี้
บริการด้านการบริหารหลักประกัน (Collateral Management Unit) และ ระบบการให้ยืมหลักทรัพย์ (Bond Lending unit) โครงการรวมศูนย์รับฝากและโอนย้ายระบบชำระราคาและส่งมอบตราสารหนี้ภาครัฐ เริ่มดำเนินการ พ.ค. 2549 จะขยายขอบเขตไปยังตราสารหนี้ภาคเอกชน และเชื่อมโยงกับระบบงานของต่างประเทศ ในระยะต่อไป ให้บริการงานด้าน Back office เช่น การส่งมอบและชำระราคา การเก็บรักษาหลักประกัน การเปลี่ยนหลักประกัน การ Rollover และ การ Terminate deal เพื่อลดต้นทุนด้าน Operations TSD เริ่มให้บริการ Collateral Management Unit เมื่อ 15 พ.ค 2549 และ Bond Lending Unit เมื่อ 30 ต.ค. 2549

7 การให้ความรู้ แก่ผู้ร่วมตลาด
การผลักดันให้มีการเซ็นสัญญา GMRA Global Master Repurchase Agreement สนับสนุนให้ผู้ร่วมตลาดลงนามในสัญญา GMRA ให้ความสนับสนุนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในการเป็นตัวกลาง จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดทำ Annex I (Supplemental Terms and Conditions) ประกอบสัญญา GMRA สนับสนุนการจัดทำสัญญามาตรฐานภาษาไทยสำหรับการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่เป็นนักลงทุนสถาบัน เช่น บลจ. และบริษัทเอกชนทั่วไป (ส่วนธุรกรรมระหว่างธนาคารยังคงใช้ GMRA เพราะสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและรองรับการขยายขอบเขตการทำธุรกรรมได้ดีกว่า) ผลักดันการกำหนดมาตรฐานเพื่อลดอุปสรรคในการเจรจาสัญญา เช่น กำหนดเวลาในการชำระราคาและส่งมอบแต่ละขั้นตอน การให้ความรู้ แก่ผู้ร่วมตลาด ปี 2549 ธปท. จัดสัมมนาเกี่ยวกับธุรกรรม private repo จำนวน 2 ครั้ง ครอบคลุมหัวข้อลักษณะทั่วไปของธุรกรรม ประโยชน์ ภาษี บัญชี กฎหมาย เกณฑ์ของทางการ แนวปฏิบัติของ ThaiBMA การบริหารหลักประกันของ TSD สัญญา GMRA และวิธีปฏิบัติในการทำธุรกรรมตามสัญญา ปี 2550 ธปท. มีแผนจะจัดสัมมนาเกี่ยวกับธูรกรรม Private repo ให้กับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดการเตรียมพร้อมต่อการปิดตลาดซื้อคืน ธปท.

8 การปรับกรอบ OMO และแผนปิดตลาดซื้อคืน ธปท.
การปรับกรอบการดำเนินนโยบายการเงิน เปลี่ยนเครื่องมือในการส่งสัญญาณนโยบายการเงินจากการใช้อัตราดอกเบี้ยซื้อคืน 14 วันเป็น 1 วัน สร้างกลไกการจำกัดขอบเขตความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยตลาดที่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ± 0.5 (interest rate corridor) ปรับช่วงเวลาในการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง (reserve maintenance period) * เริ่มดำเนินการ 17 ม.ค. 2550 แผนปิดตลาดซื้อคืนที่ ธปท. ภายในปี 2550 ตลาดซื้อคืน ธปท. ไม่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดการเงินเท่าที่ควร ธปท. เป็นตัวกลางในการทำ ธุรกรรมทั้งหมดของตลาด ตลาดปรับสภาพคล่องกับ ธปท. โดยตรง แทนที่จะปรับระหว่างกันเอง หลักปฏิบัติบางประการไม่เป็นสากล ไม่ส่งเสริมกลไกตลาด เช่น การไม่มีการโอนหลักประกันจริง ทำให้ไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมต่อ PDs BOT Bank A Bank B Bank C OMO Standing facilities (interest rate corridor)


ดาวน์โหลด ppt How to promote the private repo markets in Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google