งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How to promote the private repo markets in Thailand ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How to promote the private repo markets in Thailand ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How to promote the private repo markets in Thailand ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย

2 รูปแบบของตลาด Repo ในปัจจุบัน BOT-run RepoBilateral RepoPrivate Repo Counterpartiesสถาบันที่เป็นสมาชิก ตลาดซื้อคืน 49 ราย Primary Dealers 9 ราย ผู้ร่วมตลาดทั่วไป Role of BOTเป็นตัวกลางจับคู่ผู้ซื้อ- ผู้ขาย (match maker) เป็นผู้เสนอปริมาณดูด/ ปล่อยแต่ละวัน ไม่เกี่ยวข้อง อายุสัญญา1, 7,14 วัน 1, 3, 6 เดือน ตามแต่ตกลง รอบทำการ15.30 – 16.30 น.9.15 – 9.45 น.ตามแต่ตกลง หลักประกันพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ธปท. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจตามที่ ธปท.กำหนด เช่นเดียวกับ Bilat. repo และเพิ่ม Baht Bond และหุ้นกู้เอกชน  BBB ผู้เลือกหลักประกันธปทผู้กู้ การคำนวณมูลค่าราคาตลาด ไม่ MTMราคาตลาด Mark to market ทุกวัน การโอนหลักทรัพย์Earmarkedโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาที่ใช้ระเบียบ ธปท. GMRA

3 สิ่งที่ ธปท. ดำเนินการ ขยายขอบเขตการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน ประสานงานกับสรรพากรเพื่อทบทวนอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ สนับสนุน TSD ในการรวมศูนย์รับฝากและโอนย้ายระบบชำระราคาและส่งมอบ ตราสารหนี้ภาครัฐ และการจัดให้มี Collateral Management Unit และระบบการ ให้ยืมหลักทรัพย์ สนับสนุนให้ PDs เริ่มเซ็นสัญญา GMRA กับผู้เล่นในตลาด การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมซื้อคืน (Private repo) การปรับกรอบ OMO และแผนปิดตลาดซื้อคืน ธปท.

4 Eligible securities ตราสารหนี้ที่เป็นเงินบาท ตราสารหนี้ที่เป็นเงินตรา ต่างประเทศ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ธปท. พันธบัตรรัฐวิสากิจและหุ้นกู้ที่รัฐบาลค้ำประกัน พันธบัตรอื่นๆ ที่ ธปท. ให้ความเห็นชอบ Baht Bond ที่ ก.คลังอนุญาต หุ้นกู้ที่มีเครดิต  BBB พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ หุ้นกู้ที่มีเครดิต  BBB ขอบเขตการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ ประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน ธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกรรม Private repo ได้ ดังต่อไปนี้ BahtForeign currencycross-currency ให้กู้ กู้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคลที่อยู่ในไทย สถาบันการเงินในไทย ที่มี Fx license Non-resident สถาบันการเงินในไทย ที่มี Fx license นิติบุคคลที่อยู่ในไทย กองทุน สถาบันการเงินที่ออก Baht Bond ในไทย รายละเอียดตามหนังสือเวียนที่ ฝนส.(21) ว. 89/2549 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2549

5 มาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุนตลาดการเงิน ครม.อนุมัติหลักการร่าง พรฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลด อัตรารัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ.... เพื่อปรับลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับ ธุรกรรมทางการเงิน จากร้อยละ 3.0 เหลือ ร้อยละ 0.01 (gross basis) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนง.กฤษฎีกา ธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่ 1) ธุรกรรมกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงิน 2) ธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ 3) ธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 4) ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน

6 สนับสนุน TSD ในการดำเนินการดังนี้ บริการด้านการบริหารหลักประกัน (Collateral Management Unit) และ ระบบการให้ยืมหลักทรัพย์ (Bond Lending unit) โครงการรวมศูนย์รับฝากและ โอนย้ายระบบชำระราคาและ ส่งมอบตราสารหนี้ภาครัฐ เริ่มดำเนินการ พ. ค. 2549 จะขยายขอบเขตไปยังตราสารหนี้ ภาคเอกชน และเชื่อมโยงกับ ระบบงานของต่างประเทศ ในระยะ ต่อไป ให้บริการงานด้าน Back office เช่น การส่ง มอบและชำระราคา การเก็บรักษา หลักประกัน การเปลี่ยนหลักประกัน การ Rollover และ การ Terminate deal เพื่อ ลดต้นทุนด้าน Operations TSD เริ่มให้บริการ Collateral Management Unit เมื่อ 15 พ.ค 2549 และ Bond Lending Unit เมื่อ 30 ต.ค. 2549

7 การให้ความรู้ แก่ผู้ร่วมตลาด ปี 2549 ธปท. จัดสัมมนาเกี่ยวกับธุรกรรม private repo จำนวน 2 ครั้ง ครอบคลุมหัวข้อลักษณะทั่วไปของธุรกรรม ประโยชน์ ภาษี บัญชี กฎหมาย เกณฑ์ของทางการ แนวปฏิบัติของ ThaiBMA การบริหารหลักประกันของ TSD สัญญา GMRA และวิธีปฏิบัติในการทำธุรกรรมตามสัญญา ปี 2550 ธปท. มีแผนจะจัดสัมมนาเกี่ยวกับธูรกรรม Private repo ให้กับ ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดการเตรียมพร้อมต่อการปิดตลาดซื้อคืน ธปท. •สนับสนุนให้ผู้ร่วมตลาดลงนามในสัญญา GMRA •ให้ความสนับสนุนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในการเป็นตัวกลาง •จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน เพื่อใช้เป็น มาตรฐานอ้างอิงในการจัดทำ Annex I (Supplemental Terms and Conditions) ประกอบสัญญา GMRA •สนับสนุนการจัดทำสัญญามาตรฐานภาษาไทยสำหรับการทำธุรกรรม กับคู่ค้าที่เป็นนักลงทุนสถาบัน เช่น บลจ. และบริษัทเอกชนทั่วไป (ส่วนธุรกรรมระหว่างธนาคารยังคงใช้ GMRA เพราะสอดคล้องกับ มาตรฐานสากลและรองรับการขยายขอบเขตการทำธุรกรรมได้ดีกว่า) •ผลักดันการกำหนดมาตรฐานเพื่อลดอุปสรรคในการเจรจาสัญญา เช่น กำหนดเวลาในการชำระราคาและส่งมอบแต่ละขั้นตอน การผลักดันให้มีการ เซ็นสัญญา GMRA Global Master Repurchase Agreement

8 การปรับกรอบ OMO และแผนปิดตลาดซื้อคืน ธปท. แผนปิดตลาดซื้อคืนที่ ธปท. ภายในปี 2550 ตลาดซื้อคืน ธปท. ไม่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดการเงิน เท่าที่ควร 1. ธปท. เป็นตัวกลางในการทำ ธุรกรรมทั้งหมดของตลาด 2. ตลาดปรับสภาพคล่องกับ ธปท. โดยตรง แทนที่จะปรับ ระหว่างกันเอง 3. หลักปฏิบัติบางประการไม่เป็นสากล ไม่ส่งเสริมกลไก ตลาด เช่น การไม่มีการโอนหลักประกันจริง ทำให้ไม่ สามารถนำไปทำธุรกรรมต่อ การปรับกรอบการดำเนินนโยบายการเงิน 1.เปลี่ยนเครื่องมือในการส่งสัญญาณนโยบาย การเงินจากการใช้อัตราดอกเบี้ยซื้อคืน 14 วัน เป็น 1 วัน 2.สร้างกลไกการจำกัดขอบเขตความผันผวนของ อัตราดอกเบี้ยตลาดที่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ± 0.5 (interest rate corridor) 3.ปรับช่วงเวลาในการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง (reserve maintenance period) * เริ่มดำเนินการ 17 ม.ค. 2550 PDs BOT Bank A Bank B Bank C OMO Standing facilities (interest rate corridor)


ดาวน์โหลด ppt How to promote the private repo markets in Thailand ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google