งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การวางแผน กำไร (Profit Planning) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การวางแผน กำไร (Profit Planning) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ 5 การวางแผน กำไร (Profit Planning) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

3 การวิเคราะห์เพื่อการวางแผน กำไร การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-Even Analysis) การวิเคราะห์ผลการใช้ สินทรัพย์หรือเงินทุน (Leverage Analysis) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

4 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break- Even Analysis) จุดคุ้มทุน คือจุดที่รายได้รวม (Total Revenues) เท่ากับ ต้นทุนรวม (Total Cost) นั่นคือ กิจการสามารถหารายได้หลังจาก หักค่าใช้จ่ายผันแปรแล้วเท่ากับ ต้นทุนคงที่ อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

5 ต้นทุนที่เกิดจากการดำเนิน ธุรกิจ ได้แก่ ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

6 ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) คือ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจาก การผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งมีจำนวน คงที่เสมอ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาม จำนวนหน่วยที่ผลิตและขาย ดังรูป บาท ต้นทุนคงที่ หน่วย อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

7 ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) คือต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งมีจำนวนเปลี่ยนแปลงตามจำนวน การผลิตและขาย ดังรูป บาท ต้นทุนผันแปร หน่วย อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

8 ข้อสมมติฐาน ในการวิเคราะห์ จุดคุ้มทุน 1. ราคาขายต่อหน่วยคงที่ ไม่ว่าจะขาย ได้มากหรือน้อยราคาไม่เปลี่ยนแปลง 2. ต้นทุนคงที่ จะไม่เปลี่ยนแปลง ตลอดไป 3. ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยคงที่ ไม่ว่าจะ ผลิตและขายสินค้าได้มากหรือน้อย 4. จำนวนหน่วยที่ผลิตเท่ากับจำนวนที่ ขายในแต่ละงวดเวลา อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

9 การคำนวณจุดคุ้มทุน กำหนดให้ Q = ปริมาณขาย ( หน่วย ) P = ราคาต่อหน่วย FC = ต้นทุนคงที่ TR = รายได้รวม V = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย TC = ต้นทุนรวม VC= ต้นทุนผันแปรรวม Q*= ปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน TR*= รายได้รวม ณ จุดคุ้มทุน อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

10 ณ จุดคุ้มทุน TR=TC Q x P=FC + VC Q x P=FC + ( Q x V ) QP=FC + QV QP - QV=FC Q ( P – V )=FC Q*= FC ( P – V ) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

11 รายได้ ณ จุดคุ้มทุน = ปริมาณ ณ จุดคุ้มทุน x ราคาขาย TR* = Q* x P การคำนวณรายได้ ณ จุดคุ้มทุนโดย ใช้กำไรส่วนเกิน (Contribution Margin) กำไรส่วนเกินหมายถึง ผลต่างระหว่าง ราคาขายกับต้นทุนผันแปรต่อหน่วย อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

12 กำไรส่วนเกิน = ราคาขาย - ต้นทุนผันแปร CM=P - V หรือ TR - VC อัตราส่วนกำไรส่วนเกิน (Contribution Margin Ratio - CM ratio) CM ratio =P - V หรือ TR - VC P TR อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

13 ดังนั้น รายได้ ณ จุดคุ้มทุน = ต้นทุนคงที่ อัตราส่วน กำไรส่วนเกิน TR*= FC CM ratio ถ้าต้องการทราบปริมาณ ณ จุดคุ้มทุน สามารถคำนวณได้ดังนี้ Q*= TR* P อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

14 การวิเคราะห์ผลการใช้สินทรัพย์ หรือเงินทุน (Leverage Analysis) 1. ระดับการใช้สินทรัพย์ดำเนินงาน (Degree of Operating Leverage - DOL) ซึ่งจะบอกให้ทราบว่า เมื่อค่า ขายเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (Earning Before Interest and Tax - EBIT) จะเปลี่ยนไปกี่เปอร์เซ็นต์ DOL= Q(P - V) Q(P – V) - FC อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

15 2. ระดับการใช้เงินทุน (Degree of Financial Leverage - DFL) จะบอกให้ทราบว่าการดำเนินงานของ ธุรกิจ ณ ระดับกำไรก่อนดอกเบี้ย และภาษีนั้นๆ จะมีกำไรเหลือเป็นส่วน ของผู้ถือหุ้นสามัญหรือไม่ มีความ เสี่ยงต่อการขาดทุนหรือมีโอกาสหลุด พ้นการการขาดทุนมากน้อยเพียงใด DFL= Q(P - V) – FC Q(P – V) – FC – I โดยที่ I= ดอกเบี้ย อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

16 3. ระดับการใช้สินทรัพย์ ดำเนินงานและการใช้เงินทุน (Degree of Total Leverage - DTL) เป็นการวัดความเสี่ยงรวม ของธุรกิจทั้งความเสี่ยงจากการ ดำเนินงานและความเสี่ยงทางการเงิน ว่าผลของการใช้สินทรัพย์และเงินทุน อยู่ในระดับที่น่าพอใจหรือไม่ สามารถคำนวณได้ดังนี้ DTL=DOL x DFL อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การวางแผน กำไร (Profit Planning) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google