งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 สรรพสิ่ง ENTITY ENTITY CohesionCovariance Logical Information Processors concept Physical Existing FACTS/DATA IMPLICIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 สรรพสิ่ง ENTITY ENTITY CohesionCovariance Logical Information Processors concept Physical Existing FACTS/DATA IMPLICIT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 สรรพสิ่ง ENTITY ENTITY CohesionCovariance Logical Information Processors concept Physical Existing FACTS/DATA IMPLICIT โดยปริยาย ปรากฎอยู่ คงอยู่ Integrity Logical Virtual สมมติ CONTEXT Attribute Metadata FIELD Variable Data element EXPLICIT /definite เปลี่ยนได้ ศาสดา /ปรัชญา รู้ทุกข์ ความ ต้องการ ของคน Needs Wants Demand นวัตกรรม ระเบียบ วิธีการ วิทยาศาสตร์ บรรยาย อธิบาย พยากรณ์ ตัวประมวลผลข้อมูล (Processors) เส้นทางไหล เวียนตรรก โดยใช้ เครื่องมือ System/ Flow I-P-O หรือ ก้างปลา Fishbone cause&Effect Brainstorming Flowchart หรือ อริยะสัจสี่ Research SA หรือ คน กลุ่มคน องค์กร สังคม ประเทศ โลก นวัตกรรม

2 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 2 บทบาท ปัจจัยทรัพยากรที่สำคัญของ Logical Processor คือคนหรือปัจเจกชนและ Procedure เพราะ 1.ความตกลง (Code of conduct / Ethics) ทำให้ MIS เกิดขึ้นในองค์กร ได้รับอิทธิพลมาจากนักคิดหรือนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัจเจกชนเป็นพลัง ขับเคลื่อน Universal Code of Conduct ในศตวรรษที่ 21 เช่น กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศวิศวกรรม OASIS, CMMI Etc., ดังเช่นวิศวกรรม XML, Inter operating CA เป็นต้น 2.การบริหารองค์กรโดยเทคนิคหรือเทคโนโลยี เป็นการบริหารจัดการองค์กร สมัยใหม่ เนื่องจากผลการเติบโตของ ICT นำไปสู่สังคมสารสนเทศ สังคม ดิจิตอล ริเริ่มเกิดขึ้นจากกลุ่มเครือข่ายปัจเจกชนทั่วโลกมีพฤติกรรมใช้ ICT ประกอบการธุรกิจเศรษฐกิจใหม่ของโลกเพราะ ICT individual conduct and behavior, we are driving from the smallest players in the world to create the New Rules for the expanding global economic order. So, the bigger the world economy, the more powerful its smallest players. John Naisbitt, Global Paradox Megatrends (London: Vicholas Brealey Publishing),1994-1995. p. 147.

3 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 3 ปัจจัยทรัพยากรที่สำคัญของ Logical Processor คือคนหรือปัจเจกชน เพราะ (ต่อ) 3.การประยุกต์ ความเป็นไปไม่ได้ในอดีต (Paradox) ระบบ ECTI (Electronic, Computer, Telecommunication, Information) ได้ผสมผสานรวมตัวกันเป็นนวัตกรรม สังคมวัฒนธรรม ของคนทั่วโลกที่ใช้งาน ICT Code of conduct ส่วนตัวกลายเป็นกฏ กติกา Code of conduct การใช้งานเศรษฐกิจดิจิตอล ที่เป็นสากล เป็นส่วนรวมผ่าน กระบวนการ ECTI ทั่วโลก ซึ่งแต่เดิมที่เคยชินกับการดูโทรทัศน์ วิดิทัศน์ และเล่น คอมพิวเตอร์แยกจากกัน ถูกผสมผสานการใช้งานร่วมกันได้ง่ายเป็นนวัตกรรมแทรก พฤติกรรมคน เทคโนโลยีทุกชนิดเข้ากับความคิดอ่านของคนทั้งโลกเป็น นวัตกรรมใหม่ เช่น Third generation(3G) innovation etc., สามารถเปิดโอกาสให้คนในชุมชนทั่ว โลก สามารถใช้ทรัพยากรจากท้องถิ่น หรือพื้นดินทั่วโลกมาสร้างความมั่งคั่ง เป็นยุค เกษตรกรรมผสมผสานยุคอุตสาหกรรมและยุคสารสนเทศ มาสร้างความมั่งคั่งเศรษฐกิจ ส่วนตัว จนถึงเศรษฐกิจสากล เช่น OTOP ผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นไทย สามารถ ขายได้ทั่วโลกผ่านกระบวนการ ICT the global paradox is funded by the target and fastest growing industry in the world ทั้งด้านการค้าสินค้า Hard goods และ การค้าบริการเช่น ระบบการท่องเที่ยว สามารถประสานเชื่อมโยงผลประโยชน์วัฒนธรรม ต่างถิ่นต่างเผ่าให้มาเป็น Virtual Tribes, Convergence technology multimedia แทนโลกเสมือนจริง(Virtual world) ตัวอย่างประเทศจีนธุรกิจของปัจเจกชน Individual entrepreneur ได้เขย่าเศรษฐกิจใหญ่ของโลกในปัจจุบัน เช่นเดียวกับอดีต Main frame computer ต้องพ่ายแพ้ต่อเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์มาแล้ว

4 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 4 ปัจจัยทรัพยากรที่สำคัญของ Logical Processor คือคนหรือปัจเจกชน เพราะ VS. องค์กร NGO ???? (ต่อ) 4.แนวทางการพัฒนา MIS เป็นเรื่องง่ายในหลักการ แต่ยังคงเป็นเรื่องยากในการลงสู่ภาคปฏิบัติ ให้ เป็นรูปธรรม เพราะเหตุผลอย่างน้อยคือ ความเข้าใจรับผิดชอบของต่างชนเผ่าในโลกมีการ ติดต่อสื่อสารความเข้าใจไม่ตรงกัน ที่ Individual of Code of conduct ปัจเจกชนในมุมโลกหนึ่ง กับอีกซีกโลกหนึ่ง จะต้องมีจริยธรรม ธรรมเนียมประเพณีใกล้เคีงกัน หรือ Code of Ethics ความคิด ความเชื่อ หรือในศาสนาเดียวกัน ทั้งนี้เพราะ MIS เป็นระบบสารสนเทศทั้งระบบ ที่สามารถแทน สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้ มนุษย์รู้จักใช้ ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ เป็นความรู้ เป็น สติปัญญา มาตัดสินการอยู่ร่วมกัน ความต้องการต่างกัน ในการแก้ไขปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง ให้ เป็นปัญหาใกล้เคียงเป็นสูตรการบริหารจัดการที่ดี(ปํญหาที่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้างเป็นต้น) ได้มากที่สุด โดยเหตุนี้ MIS ที่ประสบผลสำเร็จ ควรสร้างตัวกลางระหว่างความเป็นสากล (Universal/Generalization) กับนวัตกรรมสังคมวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ได้อย่างน้อยคือ การมีภาษาสากล (Language ) การมี digital language ที่แปลงภาษาการสื่อความหมายของทุกชุมชนเผ่า การมีมาตราสกุลเงินสากล (Currencies) โดยเฉพาะกระบวนการท่องเที่ยวจะมีข้อมูลที่ใช้ได้ง่าย กระบวนการสร้างความเป็นสากล (Universal)ให้เป็นโลกใบเดียว (Globalize) โดยมีการดำเนินการอย่างน้อยขององค์กรคือ 1)การรู้จักใช้สินค้า Hard goods ผ่าน Bar codes Universal Products และ Service goods ?เป็นเศรษฐกิจพื้นฐานของโลก 2)ลดความเป็นชนชาติตัวเอง Nation-state becoming universal phenomenon 3)การจัดสร้าง Cyberspace countries เป็น Community computer network 4)การจัดสร้างทางเดินสายกลาง (Beyond left and right choose Global and Tribal) เพื่อก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี (the spread of Governance without Government) 5)ชุมชนโลกมุ่งสู่ความอิสระของการเมืองและความเป็นอัตตา (Political independence and self-rule) จะนำไปสู่การสร้าง พันธมิตรเศรษฐกิจใหม่ (Economic Alliances) The bigger the world economy, the more powerful its smallest players, and all the Big players are getting Smaller.

5 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 5 ปัจจัยทรัพยากรที่สำคัญของ Logical Processor คือคนหรือปัจเจกชน เพราะ VS. องค์กร NGO ???? (ต่อ) 5.การศึกษาเศรษฐกิจ ตัวประมวลผลข้อมูลแบบปัจเจกชน จะผสมผสานกับการศึกษาเศรษฐกิจโลก ได้ง่าย เพราะบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ได้ปรับตัวอิสระเพื่อความอยู่รอดมากขึ้น (Federations of small entrepreneurial companies) เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับแรงขับจิ๋วแต่แจ๋วจาก นวัตกรรมคือ 1)Technologies ECTI Multimedia 2)Strategic alliance CRM=SCM ทั่วโลก 3)Creating global network :- World C2C 4)Personnel Tele-computer wireless :- PDA, Palm


ดาวน์โหลด ppt MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 สรรพสิ่ง ENTITY ENTITY CohesionCovariance Logical Information Processors concept Physical Existing FACTS/DATA IMPLICIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google