งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 1 การบริหารองค์กรดิจิตอล (Managing the Digital Firm) เรียบเรียงจากหนังสือ “ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ” Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon : เขียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 1 การบริหารองค์กรดิจิตอล (Managing the Digital Firm) เรียบเรียงจากหนังสือ “ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ” Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon : เขียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 1 การบริหารองค์กรดิจิตอล (Managing the Digital Firm) เรียบเรียงจากหนังสือ “ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ” Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon : เขียน ผศ. ดร. สัลยุทธ์ สว่างวรรณ : แปล

2 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 2วัตถุประสงค์ ประเมินค่าบทบาทของระบบสารสนเทศ ในสภาวะการ แข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ประเมินค่าบทบาทของระบบสารสนเทศ ในสภาวะการ แข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน กำหนดนิยามระบบสารสนเทศ กำหนดนิยามระบบสารสนเทศ อธิบายวิธีการที่ระบบสารสนเทศเปลี่ยนแปลงองค์กร และการบริหารงาน อธิบายวิธีการที่ระบบสารสนเทศเปลี่ยนแปลงองค์กร และการบริหารงาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรดิจิตอล พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรดิจิตอล พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต กำหนดความท้าทายในการบริหารองค์กรในการสร้าง และนำระบบสารสนเทศมาใช้งาน กำหนดความท้าทายในการบริหารองค์กรในการสร้าง และนำระบบสารสนเทศมาใช้งาน

3 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 3 เนื้อหาของบทที่ 1 ทำไมต้องใช้ระบบสารสนเทศ ทำไมต้องใช้ระบบสารสนเทศ แนวทางในการระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน แนวทางในการระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน บทบาทใหม่ของระบบสารสนเทศภายในองค์กร บทบาทใหม่ของระบบสารสนเทศภายในองค์กร เรียนรู้การนำระบบสารสนเทศมาใช้งาน เรียนรู้การนำระบบสารสนเทศมาใช้งาน

4 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 4 1.1 ทำไมต้องใช้ระบบสารสนเทศ วิธีการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากอดีต  ปัจจุบัน วิธีการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากอดีต  ปัจจุบัน จากการพบปะกับลูกค้าแบบเข้าถึงตัวลูกค้า ไม่ สามารถขยายขอบเขตการค้าได้ จากการพบปะกับลูกค้าแบบเข้าถึงตัวลูกค้า ไม่ สามารถขยายขอบเขตการค้าได้ ข้อมูล ข่าวสาร กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้อง รับทราบอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ข้อมูล ข่าวสาร กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้อง รับทราบอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ระบบสารสนเทศกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้อง ใช้ เพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความ อยู่รอด ระบบสารสนเทศกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้อง ใช้ เพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความ อยู่รอด

5 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 5 สภาวะแวดล้อมของการแข่งขัน ในการดำเนินธรกิจ การเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจโลก (Global Economy) การเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจโลก (Global Economy) การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การดำเนินการธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต จำเป็นต้องดำเนินงานระดับโลก ไม่ใช่ใน ระดับท้องถิ่นหรือระหว่างประเทศ การดำเนินการธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต จำเป็นต้องดำเนินงานระดับโลก ไม่ใช่ใน ระดับท้องถิ่นหรือระหว่างประเทศ ระบบสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทในการ ติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร (24X7) ระบบสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทในการ ติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร (24X7)

6 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 6 การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมในการ ดำเนินธุรกิจกระแสโลกาภิวัฒน์ กระแสโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงองค์กร การเปลี่ยนแปลงองค์กร การเปลี่ยนแปลงองค์กร การเกิดขึ้นขององค์กรดิจิตอล การเกิดขึ้นขององค์กรดิจิตอล การเกิดขึ้นขององค์กรดิจิตอล

7 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 7 กระแสโลกาภิวัฒน์ การบริหารและควบคุมตลาดโลก การบริหารและควบคุมตลาดโลก การแข่งขันในตลาดโลก การแข่งขันในตลาดโลก การทำงานร่วมกันระดับโลก การทำงานร่วมกันระดับโลก การนำส่งสินค้าทั่วโลก การนำส่งสินค้าทั่วโลก

8 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 8 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่เน้นการให้ความรู้และข่าวสาร อุตสาหกรรมที่เน้นการให้ความรู้และข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ความรู้และแนวทางดำเนินงานส่วนกลาง ความรู้และแนวทางดำเนินงานส่วนกลาง การแข่งขันที่เน้นความรวดเร็ว การแข่งขันที่เน้นความรวดเร็ว อายุผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง อายุผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง ความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อม ความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อม พนักงานมีความรู้ (Knowledge Worker) เพิ่มขึ้น พนักงานมีความรู้ (Knowledge Worker) เพิ่มขึ้น

9 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 9 The Growth of the Information Economy Figure 1-3

10 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 10 การเปลี่ยนแปลงองค์กร โครงสร้างเส้นทางบริหารที่สั้นลง โครงสร้างเส้นทางบริหารที่สั้นลง การกระจายอำนาจและให้อำนาจไปสู่ส่วนต่าง ๆ การกระจายอำนาจและให้อำนาจไปสู่ส่วนต่าง ๆ ความอ่อนตัวในการปฏิบัติงาน ความอ่อนตัวในการปฏิบัติงาน การกระจายที่ตั้งสำนักงาน การกระจายที่ตั้งสำนักงาน ค่าใช้จ่ายต่อการดำเนินงานต่ำลง ค่าใช้จ่ายต่อการดำเนินงานต่ำลง การทำงานร่วมกันภายในองค์กรและระหว่าง องค์กร การทำงานร่วมกันภายในองค์กรและระหว่าง องค์กร จำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศที่ดีสำหรับองค์กร ? จำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศที่ดีสำหรับองค์กร ?

11 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 11 การเกิดขึ้นขององค์กรดิจิตอล การสร้างความสัมพันธ์ทางดิจิตอลกับลูกค้า บริษัทคู่ค้า และพนักงาน การสร้างความสัมพันธ์ทางดิจิตอลกับลูกค้า บริษัทคู่ค้า และพนักงาน กระบวนการธุรกิจหลักที่ทำงานด้วยระบบดิจิตอล กระบวนการธุรกิจหลักที่ทำงานด้วยระบบดิจิตอล การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กรด้วยระบบ ดิจิตอล การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กรด้วยระบบ ดิจิตอล การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของ สิ่งแวดล้อม การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของ สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินหลักขององค์กร หมายถึงทรัพย์สินทาง ปัญญา ทรัพย์สินหลักขององค์กร หมายถึงทรัพย์สินทาง ปัญญา

12 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 12 นิยามของคำว่า “ระบบสารสนเทศ” กลุ่มของระบบงานที่ประกอบด้วย กลุ่มของระบบงานที่ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร บุคลากร ข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ กระบวนการ กระบวนการ

13 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 13 Data & Information Figure 1-5

14 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 14 กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ประกอบด้วย การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) การประมวลผลข้อมูล (Processing) การประมวลผลข้อมูล (Processing) การนำเสนอผลลัพธ์ (Output) การนำเสนอผลลัพธ์ (Output) ระบบสารสนเทศบางระบบต้องการ “การ ตอบสนอง” (FeedBack) ระบบสารสนเทศบางระบบต้องการ “การ ตอบสนอง” (FeedBack)

15 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 15โครงสร้างของระบบสารสนเทศ Figure 1-6

16 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 16 ระบบสารสนเทศในมุมมองเชิงธุรกิจ ระบบสารสนเทศ คือ ระบบสารสนเทศ คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่มีการจัดโครงสร้าง เป็นอย่างดี สอดคล้องตามเทคโนโลยี ข่าวสารที่นำมาใช้ เพื่อตอบสนองต่อความท้า ทายทั้งหลายจากสิ่งแวดล้อมขององค์กร กระบวนการแก้ปัญหาที่มีการจัดโครงสร้าง เป็นอย่างดี สอดคล้องตามเทคโนโลยี ข่าวสารที่นำมาใช้ เพื่อตอบสนองต่อความท้า ทายทั้งหลายจากสิ่งแวดล้อมขององค์กร ผู้บริหารจะต้องเข้าใจ ผู้บริหารจะต้องเข้าใจ โครงสร้างขององค์กร กระบวนการบริหารงาน เทคโนโลยีข่าวสาร และความสามารถในการ แก้ปัญหา โครงสร้างขององค์กร กระบวนการบริหารงาน เทคโนโลยีข่าวสาร และความสามารถในการ แก้ปัญหา

17 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 17 ระบบสารสนเทศเป็นมากกว่า ระบบคอมพิวเตอร์ Figure 1-8

18 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 18 องค์กร & ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ระบบสารสนเทศถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ยกตัวอย่าง ยกตัวอย่าง ระบบธนาคาร ระบบธนาคาร ระบบ … ระบบ …

19 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 19 หน้าที่หลักขององค์กร หน้าที่ หน้าที่ การขายและการตลาด การขายและการตลาด การผลิต การผลิต การเงิน การเงิน การบัญชี การบัญชี การบริหารทรัพยากร บุคคล การบริหารทรัพยากร บุคคล วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ขายสินค้าและบริการ ขายสินค้าและบริการ ผลิตสินค้าและบริการ ผลิตสินค้าและบริการ บริหารทรัพยากรด้าน ทรัพย์สิน บริหารทรัพยากรด้าน ทรัพย์สิน จัดการด้านบัญชี รายรับ – รายจ่าย ลูกหนี้เจ้าหนี้ จัดการด้านบัญชี รายรับ – รายจ่าย ลูกหนี้เจ้าหนี้ พัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากร

20 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 20 องค์กร พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างขององค์กร พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างขององค์กร ภายในองค์กร จะต้องมีมาตรฐานกระบวนการ ทำงาน (Standard Operating System) ภายในองค์กร จะต้องมีมาตรฐานกระบวนการ ทำงาน (Standard Operating System) องค์กรต้องการพนักงานที่มีความรู้และ ประสบการณ์ องค์กรต้องการพนักงานที่มีความรู้และ ประสบการณ์ พนักงานที่มีความรู้สูง (Knowledge Workers) พนักงานที่มีความรู้สูง (Knowledge Workers) พนักงานธุรการ (Data Workers) พนักงานธุรการ (Data Workers) พนักงานทั่วไปหรือพนักงานที่ดำเนินการผลิตสินค้าและ ให้บริการ (Production or Service Workers) พนักงานทั่วไปหรือพนักงานที่ดำเนินการผลิตสินค้าและ ให้บริการ (Production or Service Workers)

21 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 21องค์กร วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง แบบธรรมเนียม หรือ ความเชื่อพื้นฐาน สำหรับดำเนินงานหรือ พิธีกรรมที่ถูกกำหนดขึ้นมาทั้งแบบที่เป็น ทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ของบุคคลนั้น ๆ วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง แบบธรรมเนียม หรือ ความเชื่อพื้นฐาน สำหรับดำเนินงานหรือ พิธีกรรมที่ถูกกำหนดขึ้นมาทั้งแบบที่เป็น ทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ของบุคคลนั้น ๆ

22 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 22 การบริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร รับทราบปัญหาและความท้าทายทางธุรกิจมาจาก สิ่งแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รับทราบปัญหาและความท้าทายทางธุรกิจมาจาก สิ่งแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร สร้างกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา เพื่อที่จะตอบสนอง สร้างกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา เพื่อที่จะตอบสนอง จัดสรรทรัพยากรมนุษย์และเงินทุน จัดสรรทรัพยากรมนุษย์และเงินทุน ประสานการทำงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กรในที่สุด ประสานการทำงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กรในที่สุด จำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศ ? จำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศ ?

23 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 23 เทคโนโลยี เทคโนโลยีข่าวสาร เทคโนโลยีข่าวสาร เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมี เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมี HW HW SW SW Data & Information Data & Information เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกัน ทั้งองค์กร และกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า “โครงสร้างระบบสารสนเทศภายในองค์กร” (Information Technology Infrastructure) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกัน ทั้งองค์กร และกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า “โครงสร้างระบบสารสนเทศภายในองค์กร” (Information Technology Infrastructure)

24 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 24 1.2 แนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศในยุค ปัจจุบัน แนวทางกลุ่มเทคนิค (Technical Approach) แนวทางกลุ่มเทคนิค (Technical Approach) เน้นการทำงานบนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ รูป แบบจำลอง เทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่นำมาใช้ และ ขีดความสามารถในการทำงานของระบบสารสนเทศ เน้นการทำงานบนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ รูป แบบจำลอง เทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่นำมาใช้ และ ขีดความสามารถในการทำงานของระบบสารสนเทศ แนวทางกลุ่มพฤติกรรม (Behavioral Approach) แนวทางกลุ่มพฤติกรรม (Behavioral Approach) แนวทางในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว การ ออกแบบ การปฏิบัติงาน การใช้ประโยชน์ และการ บริหาร แนวทางในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว การ ออกแบบ การปฏิบัติงาน การใช้ประโยชน์ และการ บริหาร

25 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 25 Sociotechnical หมายถึง การผสมผสานระหว่างพฤติกรรมทาง สังคมให้เข้ากับความรู้ทางด้านเทคนิค หมายถึง การผสมผสานระหว่างพฤติกรรมทาง สังคมให้เข้ากับความรู้ทางด้านเทคนิค โดยมีวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงการใช้ความรู้ ทางด้านเทคนิคเพียงอย่างเดียว โดยมีวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงการใช้ความรู้ ทางด้านเทคนิคเพียงอย่างเดียว แนวทางในการศึกษา เน้นไปที่การปรับระบบ สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสม กับแนวทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมทางสังคม แนวทางในการศึกษา เน้นไปที่การปรับระบบ สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสม กับแนวทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมทางสังคม

26 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 26 กระบวนการปรับตัวเข้าหากันตามความหมาย ของ “Sociotechnical” Figure 1-11

27 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 27 1.3 บทบาทใหม่ของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่ชี้ชะตา หรือ เป็นตัวกำหนด แนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นเครื่องมือที่ชี้ชะตา หรือ เป็นตัวกำหนด แนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร ให้ความช่วยเหลือผู้บริหารระดับสูงในการ วางแผนธุรกิจระยะยาว ให้ความช่วยเหลือผู้บริหารระดับสูงในการ วางแผนธุรกิจระยะยาว เป็นตัวกำหนดควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือ บริการโดยตรง เป็นตัวกำหนดควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือ บริการโดยตรง

28 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 28 ขอบเขตการใช้งานที่กว้างกว่าเดิมของ IS Business Strategy Rules Procedure Organization Information System Software Hardware Telecommu nications Database

29 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 29 วิวัฒนาการของระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ต กลายเป็นเทคโนโลยี สากล (Universal Technology) เครือข่ายอินเตอร์เน็ต กลายเป็นเทคโนโลยี สากล (Universal Technology) สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ การบริการ การใช้ งาน และองค์กรใหม่ได้อย่างง่ายดาย สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ การบริการ การใช้ งาน และองค์กรใหม่ได้อย่างง่ายดาย ระบบนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ต่อวิธีการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร และชีวิตประจำวัน ระบบนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ต่อวิธีการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร และชีวิตประจำวัน เปลี่ยนแปลงอย่างไร ? เปลี่ยนแปลงอย่างไร ?

30 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 30 ทางเลือกใหม่สำหรับ การออกแบบโครงสร้างองค์กร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ เกิดองค์กรเครือข่าย (Networked Enterprise) เกิดองค์กรเครือข่าย (Networked Enterprise) ซึ่งจัดการการแพร่กระจายข่าวสารไปยังบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งจัดการการแพร่กระจายข่าวสารไปยังบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร เพิ่ม ขยายขอบเขตการดำเนินงาน เพิ่ม ขยายขอบเขตการดำเนินงาน รายงานและควบคุมการดำเนินการ รายงานและควบคุมการดำเนินการ การฝึกงาน การฝึกงาน การนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

31 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 31 การลดจำนวนระดับชั้นผู้บริหาร ลดผู้บริหาร ลดผู้บริหาร ลดจำนวนพนักงานลง ลดจำนวนพนักงานลง แต่ยังคงขีดความสามารถในการผลิตสินค้า แต่ยังคงขีดความสามารถในการผลิตสินค้า

32 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 32 การแยกสถานที่ทำงานออกจากงานที่ทำ เทคโนโลยีข่าวสารทำให้ เทคโนโลยีข่าวสารทำให้ ช่วยให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจะถูกปรับปรุงอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลจะถูกปรับปรุงอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาใช้บริการด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาใช้บริการด้วยตนเอง สถานที่ทำงานเล็กลง สถานที่ทำงานเล็กลง การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่อยู่ไกล กัน สามารถทำได้ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่อยู่ไกล กัน สามารถทำได้

33 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 33 การทบทวนกระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศเข้ามาแทนที่ระบบงานเดิม อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทำให้ ระบบสารสนเทศเข้ามาแทนที่ระบบงานเดิม อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทำให้ เกิด Electronic Workflow เกิด Electronic Workflow ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์กร ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้สูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้สูงขึ้น

34 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 34 ตัวอย่าง บริษัทประกันภัย บริษัทประกันภัย ลดกระบวนการทำงานในระบบเดิมต้องใช้คน 17 คน ใช้เวลา 33 วัน ลดกระบวนการทำงานในระบบเดิมต้องใช้คน 17 คน ใช้เวลา 33 วัน ลดลงเหลือ 7 คน ในเวลา 5 วัน ลดลงเหลือ 7 คน ในเวลา 5 วัน

35 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 35 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน มีผลกระทบต่อ มีผลกระทบต่อ โครงสร้างขององค์กร โครงสร้างขององค์กร ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ บริการ บริการ

36 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 36 การเพิ่มความคล่องตัวขององค์กร การนำ ICT มาใช้ในองค์กร ทำให้ การนำ ICT มาใช้ในองค์กร ทำให้ ความคล่องตัว ความยืดหยุ่น ในการทำงาน ความคล่องตัว ความยืดหยุ่น ในการทำงาน สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้ดีขึ้น สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้ดีขึ้น

37 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 37 วิธีการบริหารองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารสามารถมองเห็นรายละเอียดและ ประสิทธิภาพของการทำงานระบบใด ๆภายใน องค์กรได้ตลอดเวลา ผู้บริหารสามารถมองเห็นรายละเอียดและ ประสิทธิภาพของการทำงานระบบใด ๆภายใน องค์กรได้ตลอดเวลา นำ ICT มาใช้ในการวางแผนความต้องการ ทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) นำ ICT มาใช้ในการวางแผนความต้องการ ทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)

38 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 38 องค์กรดิจิตอล E-Comerce E-Comerce E-Business E-Business

39 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 39 การเรียนรู้การนำระบบสารสนเทศมาใช้งาน ความท้าทายของระบบสารสนเทศในแง่มุมของ ผู้บริหาร ในด้าน ความท้าทายของระบบสารสนเทศในแง่มุมของ ผู้บริหาร ในด้าน แนวทางการบริหารธุรกิจ แนวทางการบริหารธุรกิจ ในยุคของโลกาภิวัฒน์ ในยุคของโลกาภิวัฒน์ โครงสร้างของระบบสารสนเทศ โครงสร้างของระบบสารสนเทศ การลงทุนด้านระบบสารสนเทศ การลงทุนด้านระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบและการควบคุม ความรับผิดชอบและการควบคุม

40 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 40 สรุปข้อดีและข้อเสียของระบบสารสนเทศ ข้อดี ข้อดี ทำงานได้เร็ว ทำงานได้เร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการให้บริการ ลดขั้นตอนในการทำงาน ลดขั้นตอนในการทำงาน เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ทั่วโลก เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ทั่วโลก เข้าถึงผู้คนจำนวนมาก เข้าถึงผู้คนจำนวนมาก

41 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 41 สรุปข้อดีและข้อเสียของระบบสารสนเทศ ข้อเสีย ข้อเสีย คนตกงานเพิ่มขึ้น คนตกงานเพิ่มขึ้น ถ้าระบบสารสนเทศล้มเหลว มีผลต่อการ ทำงานระบบหยุดชะงัก ถ้าระบบสารสนเทศล้มเหลว มีผลต่อการ ทำงานระบบหยุดชะงัก ละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดลิขสิทธิ์ เจ็บป่วยในรูปแบบใหม่ ๆ เจ็บป่วยในรูปแบบใหม่ ๆ

42 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 42 ทบทวน นิยามของระบบสารสนเทศ นิยามของระบบสารสนเทศ ความสำคัญของระบบสารสนเทศในปัจจุบันและ การนำมาปรับเปลี่ยนองค์กรและวิธีการ บริหารงาน ความสำคัญของระบบสารสนเทศในปัจจุบันและ การนำมาปรับเปลี่ยนองค์กรและวิธีการ บริหารงาน ความท้าทายในการบริหารงานกับการสร้างและ การใช้ระบบสารสนเทศ ความท้าทายในการบริหารงานกับการสร้างและ การใช้ระบบสารสนเทศ

43 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 43 โครงงานกลุ่ม ศึกษาระบบสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา ศึกษาระบบสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา ศึกษาเป้าหมายขององค์กร ศึกษาเป้าหมายขององค์กร พันธกิจขององค์กร (Products & Services) พันธกิจขององค์กร (Products & Services) เขียนแผนผังโครงสร้างขององค์กร เขียนแผนผังโครงสร้างขององค์กร ศึกษาถึงระบบสารสนเทศที่จำเป็นต้องมี และ เทคโนโลยีที่ต้องใช้ ศึกษาถึงระบบสารสนเทศที่จำเป็นต้องมี และ เทคโนโลยีที่ต้องใช้

44 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัย บูรพา 44 โครงงานกลุ่ม จัดทำรายงาน จัดทำรายงาน ปก ปก คำนำ คำนำ สารบัญ สารบัญ เนื้อหา เนื้อหา จัดทำเป็น Slide สำหรับนำเสนองาน จัดทำเป็น Slide สำหรับนำเสนองาน รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการจัดทำรายงาน รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการจัดทำรายงาน


ดาวน์โหลด ppt Chapter 1 การบริหารองค์กรดิจิตอล (Managing the Digital Firm) เรียบเรียงจากหนังสือ “ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ” Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon : เขียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google