งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ไทยกับการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ปัจจุบันและย่างก้าวต่อไป ก้าวต่อไป ภายใต้กระบวนการใหม่ ดร. คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ไทยกับการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ปัจจุบันและย่างก้าวต่อไป ก้าวต่อไป ภายใต้กระบวนการใหม่ ดร. คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ไทยกับการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ปัจจุบันและย่างก้าวต่อไป ก้าวต่อไป ภายใต้กระบวนการใหม่ ดร. คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ( สวค.)

2 2 10 ปี 2015 15 ปี 2020 5 ปี 2010 ประเทศไทย จะเตรียมตัวและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง อย่างไร เทคโน โลยี สิน ค้า ทุ น FDI /GATS/ Bank Loan Capital Market/ Asia Bond Market Asia Financial Integrati on Robotic & Bio & Nano Information & Computing Technology คนคน Experts & Skilled & Temporally Unskilled Labour WTO/ FTA DOHA/ Regional FTA East Asia Economic Community Total Trade Liberalization

3 3 เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ทรัพย์สินของประเทศ คน + ความรู้ เทคโนโลยี ปัจจัยพื้นฐาน เศรษฐกิจมหภาค ( ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เงินเฟ้อ ดุลการคลัง ) เศรษฐกิจโลก ภาค การเงิน ภาค การ ผลิต ระบบเศรษฐกิจเป็นการเชื่อมโยงส่วน ต่างๆ ให้มีชีวิตร่วมกัน ดูที่ละส่วนไม่ได้ แก้ปัญหาแยกส่วนไม่ได้

4 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง Fiscal Policy Research Institute ลักษณะของ Emerging Economy การค้าระหว่างประเทศสูงขึ้นทั้ง นำเข้าและ ส่งออก ปรับความคิด – ส่งออกมาก นำเข้าน้อย ไม่ใช่จะ ดีเสนอไป – สร้าง Value -- เข้าสู่ Regional and Global Value Chain การลงทุนทั้งมีการลงทุนจากต่างประเทศ และ ไปลงทุนในต่างประเทศ ปรับความคิด – รับ FDI อย่างเดียวไม่พอต้องไป ลงทุนต่างประเทศด้วย -- เข้าสู่ การย้ายฐานการผลิต โดยเฉพาะที่แข่งขันไม่ได้ เงินทุนทั้งไหลเข้าและ นำทุนไปกระจายการ ลงทุนในต่างประเทศ ปรับความคิด – เงินไหลเข้ามาก ๆ เกินดุลบัญชี เงินทุน ไม่ใช่จะดีเสมอไป -- เข้าสู่การเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้า - ออก อย่างเป็นระบบมากขึ้น

5 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง Fiscal Policy Research Institute 3066 (1996)3,212 (2006) 3000 $US Barrier ที่ 3000+$US น่าสนใจ ลงทุน ประเทศเริ่มมีความหมายต่อ เศรษฐกิจโลก

6 6 สรุปภาพรวมการจัดทำ FTA ประเทศ สินค้าอุตสาหกรรมและ เกษตรแปรรูป สินค้าเกษตรไม่แปรรูป สินค้าลดภาษี สินค้ายกเว้น ลดภาษี ชั่วคราว สินค้าลด ภาษี สินค้ายกเว้น ลดภาษี ชั่วคราว สินค้าอ่อนไหว สมาชิกเดิม2536-2546*2539-2546 2540-25462544-2553 เวียดนาม2539-25492542-2549 2543-25492547-2556 ลาวและพม่า2541-25512544-2551 2545-25512549-2558 กัมพูชา2543-25532546-2553 2547-25532551-2560 กรอบเวลาการลดภาษีภายใต้ AFTA ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ * ปีที่เริ่มลด – ปีที่อัตราภาษีเหลือ 0 -5%

7 7 สรุปภาพรวมการจัดทำ FTA FTA สินค้า ลดภาษีทันทีปกติอ่อนไหวอ่อนไหวสูง TAFTA 2548 (ม.ค.)255325582563 TNZCEP 2548 (ก.ค.)25582563 ACFTA 2548 (ก.ค.)25532561 (0 -5%)2558 (ลด 50%) JTEPA 2550 (พ.ย.)255525602565 TIFTA ( สินค้า 82 รายการ ) 2553*(กย. 2547) 2558*2568*- กำหนดลดภาษีเหลือเป็นศูนย์ภายใต้กรอบ FTA ต่างๆ * กำลังอยู่ระหว่างเจรจา

8 8 การรองรับการเปิดเสรีการค้า มาตรการรองรับผลกระทบ ผลกระทบทางลบ ผลกระทบทางบวก รูปแบบ ความ ช่วยเหลื อที่ไม่ ขัด WTO และ FTAs เกณฑ์ : การ ช่วยเหลื อ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ และพื้นที่ ความสำคัญและความเร่งด่วนของสินค้า ที่ได้รับผลกระทบ ก่อนเจรจาระหว่างเจรจา หลังเจรจา กองทุน ปรับ โครงสร้า ง การเปิด เสรี การค้า รัฐบาลจ่ายก่อน เก็บจาก ผู้ได้ประโยชน์ ผลบวก ต้อง มากกว่าผลลบมาก

9 9 ยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้า

10 10 FTA บนถนนการเมืองใหม่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2550: มาตรา 190  หนังสือสัญญาใดมีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือ มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณ ของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับความ เห็นชอบของรัฐสภา  ก่อนดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ ครม. ต้องให้ข้อมูล และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องชี้แจงต่อรัฐสภา และให้ ครม. เสนอกรอบ การเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ

11 11 FTA บนถนนการเมืองใหม่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2550: มาตรา 190  เมื่อลงนามก่อนแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน ครม. ต้อง ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของ หนังสือสัญญา  ให้มีกฏหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและ วิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความ มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม หรือมีผลผูกพัน ด้านการค้าหรือการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้ง การแก้ไขเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ ตามหนังสือสัญญาดังกล่าว

12 12 สรุป การเปิดเสรีการค้าเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ ในการสร้างเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์การเปิดเสรีทางการค้า WTO เป็นประโยชน์กับประเทศเล็กและกำลังพัฒนา WTO เป็นประโยชน์กับประเทศเล็กและกำลังพัฒนา FTA เป็น Focus ของประเทศ Emerging Economy ( มีเป้าหมายชัดเจน ) FTA เป็น Focus ของประเทศ Emerging Economy ( มีเป้าหมายชัดเจน )  ต้องมีการศึกษา - วางแผน - ประสานงาน จะทำกับใคร ( รู้พอสมควร ) – อยากได้อะไร – ต้องเสียอะไร จะทำกับใคร ( รู้พอสมควร ) – อยากได้อะไร – ต้องเสียอะไร กองทุนและกระบวนการเพื่อการปรับตัวจาก FTA ที่มีประสิทธิภาพ กองทุนและกระบวนการเพื่อการปรับตัวจาก FTA ที่มีประสิทธิภาพ  ทำตามรัฐธรรมนูญ เสนอต่อสภา เสนอต่อสภา ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็น ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็น


ดาวน์โหลด ppt 1 ไทยกับการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ปัจจุบันและย่างก้าวต่อไป ก้าวต่อไป ภายใต้กระบวนการใหม่ ดร. คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google